Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na Slovensku

Problematika terénnej sociálnej práce je doménou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVR SR). Jednak v zmysle tvorby zákonov; napr. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – zákon č. 448/2008 Z. z. – úplné znenie, podľa ktorého sociálne služby, ktorými sú aj terénna sociálna práca, spadajú pod kompetenciu obcí a miest ako aj jemu podriadených organizácií, a to Fondu sociálneho rozvoja (FSR) s temer desaťročnou tradíciou a Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) (s temer osemročnou tradíciou), kedy v apríli 2014 po prezidentských voľbách došlo k spojeniu daných dvoch inštitúcií do jednej organizácie, a to Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Práve tieto samostatné rozpočtové organizácie mali, resp. majú v kompetencii na základe splnomocnenia MPSVR SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) poskytovať nenávratný finančný príspevok (NFP) zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) rôznym prijímateľom. To vyplýva z povahy tej ktorej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú pripravujú a vyhlasujú v spolupráci s príslušnou vecnou sekciou, napr. Sekciou sociálnej a rodinnej politiky, ktorá je odborným garantom daných, či už dopytovo orientovaných, resp. národných projektov, ktoré sú popísané v tomto článku. Financovanie terénnej sociálnej práce vyplýva jednak z vyššie spomínaného zákona a financovanie je zabezpečované zo štátneho rozpočtu, ale do veľkej miery je jej financovanie podporované zo zdrojov ESF, pri podmienkach, ktoré sú nastavované pri negociáciách zástupcov ministerstva a Európskej komisie. Do daného procesu ešte vstupuje aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a to konkrétne Úrad splnomocnenca Slovenskej republiky pre rómske komunity, či už v podobe participácie pri nastavení jednotlivých výziev, alebo ako súčasť riadiacich výborov pri jednotlivých národných projektoch a pod. Celý proces je veľmi zložitý a vstupujú do neho samozrejme aj ďalšie sekcie, odbory, komisie a výbory MPSVR SR a pod. Náš príspevok je zameraný prednostne na čerpanie prostriedkov zo zdrojov ESF určených pre oblasť terénnej sociálnej práce.

Terénna sociálna práca (ďalej len: „TSP“) je práca v prirodzenom prostredí klienta, a to najmä v sociálne vylúčených komunitách, resp. u sociálne znevýhodnených obyvateľov. „Terénna sociálna práca je činnosť, ktorá je zameraná na rizikových jedincov ohrozených sociálno-patologickými javmi, na osoby v sociálnej núdzi a na osoby v aktuálnej krízovej situácii, ktorá je prevádzaná v ich prirodzenom prostredí. Súčasťou terénnej sociálnej práce je depistáž, nadväzovanie kontaktov, poskytovanie sociálnej pomoci, mapovanie lokality z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov, vrátane zberu, analýzy a sumarizácie poznaných informácií o príčinách, charaktere a intenzite nepriaznivej situácie“ (Levická, 2006, s. 249).

Vo všeobecnosti sú služby TSP poskytované predovšetkým tým klientom, ktorým sú málo dostupné alebo dokonca nedostupné štandardné programy zamerané na poskytovanie služieb starostlivosti a zvyšovanie zamestnanosti, resp. sú v ich prípade tieto programy málo účinné vzhľadom na ich špecifickú situáciu a potreby. Ide najmä o vysokú mieru sociálneho vylúčenia, sociálnu depriváciu a izoláciu. Ide o rizikovú prácu, kde je možné stretnúť sa s klientskym násilím (Lovašová, 2014). Ako sa ukazuje z praxe, význam terénnej sociálnej práce je pre obce, na ktoré prešla povinnosť poskytovať alebo zabezpečiť pre svojich obyvateľov sociálne služby, značná (Hrustič a kol., 2009).

V roku 2002 vláda SR svojím uznesením schválila Program terénnych sociálnych pracovníkov, ktorý realizoval Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity v spolupráci s Národným úradom práce a bol doplnkovou súčasťou komplexného rozvojového programu rómskych osád ako aj program terénnych sociálnych pracovníkov bol prijatý spoločne uznesením vlády SR č. 357/2002 z 10. apríla 2002 „Priority vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002, Komplexný rozvojový program rómskych osád a Program sociálnych terénnych pracovníkov“. Tento pilotný program sa začal realizovať (od júna 2002) vo vybraných lokalitách (v 18 rómskych osídleniach) Prešovského a Košického samosprávneho kraja. V roku 2004 v rámci výnosu MPSVR SR finančne podporilo pokračovanie tohto programu, kde došlo k zvýšeniu počtu obcí (49) ako aj terénnych sociálnych pracovníkov (76). Cieľom programu bolo testovať mechanizmus systematickej podpory obyvateľom rómskych komunít prostredníctvom riadne vyškolených sociálnych pracovníkov a následne ho zaviesť do systému sociálnych služieb ako povinný prvok (Fedačko, R. – Bobáková, M. – Rybárová, S., 2009).

Kontinuálnosť Programu terénnych sociálnych pracovníkov bola zabezpečená od 1. 1. 2005 Programom podpory komunitnej sociálnej práce v obciach (Program KSP), ktorý vypracovalo MPSVR SR na obdobie troch rokov 2005–2007 a ktorého realizátorom bol FSR. Pôvodne bol tento program financovaný prostredníctvom MPSVR SR v rámci opatrení určených na podporu aktívnych opatrení na trhu práce zo štátneho rozpočtu. Projekt zahŕňal zhruba 600 komunitných sociálnych pracovníkov a asistentov komunitných pracovníkov, na ktorých prácu bolo vyčlenených 360 miliónov Sk. Program bol plánovaný na roky 2005 až 2007 a nadväzoval na predchádzajúce programy terénnej sociálnej práce. Realizácia programu bola nastavená tak, aby odstraňovala príčiny sociálnych problémov prostredníctvom permanentnej práce komunitného sociálneho pracovníka a asistenta komunitného sociálneho pracovníka v konkrétnej komunite (Kastelová, 2008).

Do programu bolo k 31. 12. 2007 zapojených 185 konečných prijímateľov finančného príspevku. Z tohto počtu bolo 181 obcí a miest a 4 mimovládne organizácie (ďalej MVO). Dvaja prijímatelia ukončili realizáciu projektu predčasne k 31. 10. 2007. Subjekty zapojené do realizácie programu sa zaviazali na základe zmluvy o realizácii Program KSP zamestnávať komunitných sociálnych pracovníkov. FSR refundoval z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR z prostriedkov štátneho rozpočtu na aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. Na Program KSP bolo v roku 2007 vyčlenených zo štátneho rozpočtu celkovo 132 mil. Sk. K 31. 12. 2007 bolo v rámci Programu KSP zamestnaných na príslušných obecných a mestských úradoch 217 komunitných sociálnych pracovníkov, 377 ich asistentov a 17 lokálnych koordinátorov pracujúcich priamo v teréne. Na predĺženie realizácie Programu KSP do 31. 3. 2008 bolo vyčlenených 35 miliónov Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Program KSP kontinuálne pokračoval v zmysle sociálneho Programu terénnych sociálnych pracovníkov aj v rámci implementácie opatrenia 2.1 podporovanej z prostriedkov ESF ako súčasti OP ZaSI. V programovom období 2007–2013 sa v SR  ESF spolufinancoval OP ZaSI. Riadiacim orgánom je MPSVR SR. Pre OP ZaSI je celkovo vyčlenená čiastka 1 037 413 623 €. FSR (od 1. 4. 2014 IA ZaSI) v programovom období 2007–2013 ako rozpočtová organizácia plnila úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre dopytovo-orientované projekty v rámci realizácie výziev na predkladanie žiadostí o NFP, zamerané predovšetkým na odstraňovanie sociálneho vylúčenia, komunitnú sociálnu prácu, pomoc Rómom, nezamestnaným a iným skupinám sociálne znevýhodnených občanov.

FSR (od 1. 4. 2014 IA ZaSI) implementuje projekty TSP v rámci viacerých dopytovo orientovaných výziev – OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01 (153 projektov), OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02 (76) , OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 (134), OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 (100) a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 (63). Na tieto výzvy bolo spolu alokovaných 38 654 873 €.

TSP analyzoval na základe požiadavky FSR Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v roku 2009 v čase, keď boli v realizácii projekty z prvých výziev FSR spolufinancovaných z OP ZaSI. Tieto výzvy umožňovali subjektom kontinuálne pokračovať vo výkonne TSP. Na základe analýzy (ktorá okrem iného identifikovala niektoré nedostatky vo výkone TSP – napr. nadmernú administratívnu záťaž a pod.) bol pripravený a začal sa realizovať národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP) s alokáciou takmer 30 000 000 €. Z hľadiska financovania TSP v SR predstavuje NP TSP v obciach príklad modelu, ktorý v porovnaní s bežne využívanými schémami financovania vedie k výrazne efektívnejšiemu spôsobu použitia verejných zdrojov. Keďže v pozícii prijímateľa NFP sa nachádza FSR, ktorý na základe zmlúv o spolupráci poskytuje transfery na výkon TSP jednotlivým zapojeným obciam, nepriame výdavky spojené s realizáciou projektu (predovšetkým s administratívou a publicitou) sú výrazne nižšie ako v prípade dopytovo orientovaných projektov. V rámci projektu je vybudovaná sieť 20 regionálnych koordinátorov, ktorí pravidelne navštevujú obce a okrem kontrolnej funkcie poskytujú metodickú podporu pre terénnych sociálnych pracovníkov, ich asistentov a koordinujú procesy spojené s ich činnosťou na regionálnej úrovni. NP TSP je dôležitý prostriedok na ceste ku kvalite TSP. Výsledkom 5 výziev je do NP zapojených 277 obcí, pričom pôvodne plánovaný počet zapojených obcí bol prekročený o 31. Aktuálne je na NP cez obce zamestnaných 845 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výkone TSP, z toho je na pozícii terénny sociálny pracovník 400 a 445 je ich asistentov. Do konca roka 2014 bolo realizovaných 1 098 376 intervencií a ku koncu roka 2013 bolo klientmi projektu 64 068 ľudí, ku koncu roka 2014 to bolo už 81 263 ľudí. Na konci roka 2014 bolo v rámci projektu čerpaných 55,3% rozpočtu, čo je 16 590 172,00 €.

Ďalší národný projekt, ktorý je prioritne zameraný na podporu realizácie TSP, má názov „Komunitné centrá“ (KC). Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom rozvoja sociálnej práce v komunitných centrách. NP KC je realizovaný od januára 2014 a je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote. Na projekt je alokovaných viac ako 17 000 000 €, ktoré sa plánujú použiť na podporu činnosti cca 120 až 150 komunitných centier, v rámci ktorých by sa mala zabezpečiť pomoc pre minimálne 30 715 klientov. Plánovaný výstup projektu je vytvorenie siete komunitných centier, zabezpečenie kvality poskytovaných služieb v KC, štandardy KC a zadefinovanie výkonu činnosti KC v legislatíve SR.

Všetky tieto aktivity budú mať za následok nielen skvalitnenie poskytovaných služieb klientom, ale hlavne zvýšenie rozsahu aktivít realizovaných v oblasti podpory sociálnej inklúzie. Celkovo sa zvýši počet osôb sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, ktorým budú poskytované služby v KC, čo by im malo umožniť dôstojnejší život a zabezpečiť im tak možnosť aktívnej účasti na živote v spoločnosti.

TSP je považovaná za dôležitý nástroj sociálneho začleňovania jednotlivcov, rodín, skupín a komunít. V SR má veľký význam komunitná TSP, ktorú financuje FSR (od 1. 4. 2014 IA ZaSI) prostredníctvom prostriedkov ESF už takmer 10 rokov. Projekty, ktoré riešia problémy sociálneho vylúčenia, podporujú komunitnú sociálnu prácu, presadzujú sociálne začleňovanie znevýhodnených ľudí a skupín. Práca s vylúčenými komunitami predstavuje dlhodobý proces. TSP však v priebehu obdobia existencie na Slovenku čelila prerušovaniu financovania, či preťažovaniu terénnych sociálnych pracovníkov, ktoré im bránilo k individuálnemu prístupu k ľuďom z nevýhodných skupín. Projekty TSP boli viac krát vyhodnotené EK ako projekty z 0 chybovosťou, čo je pri čerpaní prostriedkov EÚ skôr unikátom. V čase fúzovania FSR a SIA však došlo zo strany vedenia MPSVR SR k pozastaveniu čerpania prostriedkov u troch dopytovo-orientovaných výziev (OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, ktorej jedna z aktivít je pomerne mediálne známa realizácia občianskych hliadok v prostredí MRK; OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 – prioritne zameraná na realizáciu TSP a výzva s kódom OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, ktorej cieľom je vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít) a ďalších troch NP, teda k dosť výraznému zdržaniu, ba dokonca k ohrozeniu realizácie projektov, k časovej a finančnej strate cca 1/2 roka v rámci realizácie vyššie uvedených troch dopytovo orientovaných výziev a cca 4 mesiace za NP. Hrubý odhad predstavuje stratu možnosti využiť viac ako 3 milióny eur za každý jeden mesiac, kedy bolo finančné čerpanie pozastavené.

Predpokladá sa, že ESF bude v programovom období 2014–2020 posilnený, predovšetkým vo svetle koncentrovania sa na tvorbu pracovných príležitostí a na sociálnu integráciu v rámci programu Európa 2020. V rámci Operačného programu ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorý je v programovom období 2014–2020 nástrojom podpory zamestnanosti a sociálnej inklúzie. OP ĽZ je zameraný na zvýšenie efektivity plnenia národných cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020, a to hlavne v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania. Prioritné osi OP ĽZ sú Vzdelávanie; Zamestnanosť; Sociálne začlenenie; Integrácia marginalizovaných rómskych komunít; Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a Technická pomoc. Celková alokácia OP ĽZ za zdroje EÚ predstavuje 2 204 983 517 €, pričom z tejto celkovej sumy je na Prioritné osi OP ĽZ: „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ a „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ vyčlenených 382 662 462 €.

Alena Bašistová,
vysokoškolská pedagóžka, docentka
UPJŠ, Katedra sociálnej práce, Košice
 
Žofia Kollárová,
tajomníčka detašovaného pracoviska
VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava, Košice

Použité zdroje:

FEDAČKO, R., BOBÁKOVÁ, M., RYBÁROVÁ, S. 2009. Terénna sociálna práca v marginalizovaných rómskych, komunitách z hľadiska aktivít terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov: výskumná správa [online]. [cit 3. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.fsr.gov.sk/external/37/vyskum_tsp_kvantita.pdf

KASTELOVÁ E. 2008. Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2007 [online]. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, ŠEVT, a. s. [cit 3. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=661

LEVICKÁ, J. 2006. Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. Trnava: ProSocio.

LOVAŠOVÁ, S. 2014. Klientske násilie ako súčasť sociálnej práce. Košice: FF UPJŠ.

HRUSTIČ, T. a kol. 2009. Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách [online]. Bratislava: Ústav etnológie SAV. [cit 3. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.fsr.gov.sk/staryweb/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf

MPRSV SR. 2008. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2007 [online]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. [cit 3. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-o-socialnej-situacii-obyvatelstva-za-rok-2007.pdf

Internetové zdroje

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3397 [on-line] [3. 10. 2014]

http://www.fsr.gov.sk/ [on-line] [3. 10. 2014]

http://www.pdcs.sk/komunitna-socialna-praca [on-line] [3. 10. 2014]

http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=110&langId=sk [on-line] [3. 10. 2014]

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3397 [on-line] [3. 10. 2014]

http://www.romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-%E2%80%93-hp-mrk.php [on-line] [3. 10. 2014]

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/ [on-line] [10. 3. 2015]