2/2015

Téma pracovních podmínek sociální práce je jako většina témat poměrně složitým a uchopitelným mnoha způsoby. Na pracovní podmínky sociální práce lze například pohlédnout optikou zákonných norem, očekávání zaměstnavatelů od sociálních pracovníků, praktických zkušeností sociálních pracovnic formovaných denní praxí… Napadnout nás mohou i další, zde nepopsané pohledy. O jistě zajímavý náhled na pracovní podmínky sociální práce jsem požádal Irenu Drijákovou, metodičku sociální práce a poradenství na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, která má za sebou praxi sociální pracovnice v občanských poradnách a posledních dvanáct let se věnovala nejdříve rozhodovací a metodické činnosti v nepojistných sociálních dávkových systémech a poradenství, posléze metodice a kontrole při výkonu sociální práce a poradenstvíZobrazit text

Problematika terénnej sociálnej práce je doménou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVR SR). Jednak v zmysle tvorby zákonov; napr. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – zákon č. 448/2008 Z. z. – úplné znenie, podľa ktorého sociálne služby, ktorými sú aj terénna sociálna práca, spadajú pod kompetenciu obcí a miest ako aj jemu podriadených organizácií, a to Fondu sociálneho rozvoja (FSR) s temer desaťročnou tradíciou a Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) (s temer osemročnou tradíciou), kedy v apríli 2014 po prezidentských voľbách došlo k spojeniu daných dvoch inštitúcií do jednej organizácie, a to Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). PráveZobrazit text

Co potřebujete? Obejmout… To tu nemáme, dáme vám rivotril. Posledních několik hodin a pořád JEŠTĚ jdeš nakoupit, aby sis uvařil dementní čaj, pche, udělej vývar z žabích kostí pro sebe, pro psa i pro sousedku. Přes zeď cejtíš její žízeň. Slyšíš to taky? Kam sis dal tu kartu, kde máš brejle, a kde jsou peníze, a stejně musíš ještě napsat pár slov, najít ten papír, co jsi ho někde zahrabal, a cože jsi to chtěl? Dát si kafe a pak si snad vzpomeneš. Sakra, proč je zase tma? Jo vy už máte zavřeno, no tak to nevadí, přijdeme zítra znovu – to už bude zaZobrazit text

Rómsku komunitu môžeme definovať ako zoskupenie ľudí, ktorých majoritná populácia subjektívne charakterizuje ako Rómov na základe fyzických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života a životného priestoru. Táto skupina je samozrejme vnímaná ako výrazne odlišná, či už v pozitívnom, ale aj v negatívnom slova zmysle. Emocionalita, impulzívnosť, temperament a živelnosť sú slová, ktoré podľa nás veľmi verne charakterizujú Rómov ako takých. Životnou filozofiou sa stal boj o prežitie. Na rómsku problematiku sa dá pozerať z rozličných uhlov. Na jednej strane je to veľká koncentrácia Rómov na našom území,  na strane druhej sú to zlé skúsenosti zdedené z minulosti. Väčšina členov rómskej populácie je odkázaná na systém sociálnych dávok od štátu. Slabá a dlhodobá nezamestnanosť RómovZobrazit text

(30.6.2015) Kariérové poradenství je stále ještě v české společnosti trochu popelkou a svou cestu k masovému využití si teprve hledá. Absence fungujícího systému, který by zastřešil veškeré poradenské aktivity, tuto situaci příliš neusnadňuje. Přitom službu kariérového poradenství dnes nenabízí jen zaměstnanci úřadu práce nebo výchovní poradci na školách, ale také sociální pracovníci, vzdělavatelé dospělých, personalisté či soukromí koučové. Práce je totiž nedílná součást našich životů, často od ní odvozujeme celkovou spokojenost i naše sebevědomí. A právě poradcům praktikům je určena naše nová metodika „Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století“. A proč jsme se ji rozhodli napsat a na co se v metodice můžete těšit? Když jsme v EKSZobrazit text

Ve svém článku bych se chtěla podělit o svoje osobní zkušenosti z praxe při výkonu sociální práce na Úřadu práce ČR (dále jen ÚP). V sociální oblasti se pohybuji od roku 2002, v té době jsem působila jako sociální pracovnice v domově pro seniory. Od roku 2008 jsem vyřizovala dávky příspěvků na péči na sociálním odboru obce s rozšířenou působností, zároveň jsem získávala zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb. V současné době pracuji na malém kontaktním pracovišti ÚP v Královéhradeckém kraji. Náročné období velkých změn Od ledna 2012 přešla kompletní agenda sociálních dávek z obcí na úřady práce. Od té doby zajišťují pověření sociální pracovníci dle příslušných právních předpisů na jednotlivých pracovištích ÚPZobrazit text

Pracovné podmienky sociálnych pracovníkov v sociálnych službách sú v súčasnosti veľmi nepriaznivé. Je potrebné venovať väčšiu pozornosť vytváraniu adekvátnych pracovných podmienok sociálnych pracovníkov v sociálnych službách, konkrétne ide najmä o mzdové ohodnotenie, ale tiež materiálne a personálne zabezpečenie. Sociálna práca vytvára prostredníctvom kvalitných pracovných podmienok v sociálnych službách pre klientov kvalitnejší život. Vytváraním primeraných pracovných podmienok sa tiež posilňuje motivácia a lepší prístup sociálneho pracovníka k predchádzaniu, zmierňovaniu a riešeniu sociálnych problémov ich klientov. Pracovné podmienky sociálneho pracovníka v sociálnych službách Sociálna práca ako nástroj realizácie sociálnych služieb sa nachádza v procese pokračujúcich zmien a adaptácie na meniace sa sociálne potreby, politické vyhliadky a priority služieb. Aj napriek dvadsaťročnej existencii v profesijnej príprave sociálnych pracovníkovZobrazit text

Politolog a filosof Pavel Barša v rozhovoru pro kulturní přílohu Práva Salon na konci minulého roku vyslovil názor, že označení postkomunistická země už o České republice přestává platit, protože téma vymezení se k minulému režimu přestává být klíčové. Dle jeho soudu bylo toto vymezování spojeno s černobílým viděním a bývalo zneužíváno v politickém boji. Vztah k minulému režimu, politicky a mnohdy i emočně stále přece jen silné téma, je v různých souvislostech zajímavá otázka i pro sociální práci. Jedním z podstatných témat je důsledek působení času, který nás vzdaluje od doby velice štědře garantovaných sociálních jistot, ve vztahu k vývoji situace sociálně vyloučených obyvatel. Bohužel, sociální práce nás někdy může vést ke zkušenosti,Zobrazit text

Tématem této expertizy jsou pracovní podmínky pracovníků v sociálních službách. V úvodu bude nastíněno, co jsou vlastně „pracovní podmínky“, zda existuje vůbec nějaká legální definice pracovních podmínek. Část první se zaměří na pracovní podmínky obecně dle ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů. Část druhá pak následně pojedná o pracovních podmínkách pracovníků v sociálních službách ve vztahu k formě poskytovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Úvod V úvodu je třeba objasnit, co to vlastně jsou pracovní podmínky. Nejsnazší cestou by mělo být nahlédnutí do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“)[1], zda hledanou legální definici termínu „pracovní podmínky“Zobrazit text