Inspirace ze světa kariérového poradenství

(30.6.2015) Kariérové poradenství je stále ještě v české společnosti trochu popelkou a svou cestu k masovému využití si teprve hledá. Absence fungujícího systému, který by zastřešil veškeré poradenské aktivity, tuto situaci příliš neusnadňuje. Přitom službu kariérového poradenství dnes nenabízí jen zaměstnanci úřadu práce nebo výchovní poradci na školách, ale také sociální pracovníci, vzdělavatelé dospělých, personalisté či soukromí koučové. Práce je totiž nedílná součást našich životů, často od ní odvozujeme celkovou spokojenost i naše sebevědomí. A právě poradcům praktikům je určena naše nová metodika „Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století“. A proč jsme se ji rozhodli napsat a na co se v metodice můžete těšit?

Když jsme v EKS před lety s kariérovým poradenstvím začínali, dostali jsme se k němu právě přes vzdělávání dospělých. Jako realizátoři integračních kurzů pro migranty jsme se snažili maximálně vyjít vstříc potřebám našich klientů. A zcela pochopitelně se ukázalo, že klíčovým momentem pro plnou integraci je spokojenost se svým pracovním uplatněním. Odtud už bylo jen kousek ke kariérovému vzdělávání a kariérovému poradenství. A byla to dobrodružná a objevná cesta. Studovat tento obor v té době v ČR možné nebylo, informačních zdrojů bylo poskrovnu a především téměř nikdo nevěděl, co si pod tímto názvem vlastně představit. Nejvíce nám scházel srozumitelný a praktický návod, jak na to (např. co má být obsahem poradenství, jak s klienty pracovat a o co se v náročných situacích opřít). Nám pomohla inspirace v zahraničí a odvaha vše vyzkoušet v praxi. O to, co se nám osvědčilo nejvíce, bychom se nyní chtěli podělit v nové metodice „Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století“ se svými kolegy – zkušenými i začínajícími poradci z praxe.

Proč kariérové poradenství?

Dnešní svět je velmi proměnlivý. Pracovat v jediné společnosti celý život už není příliš běžné. Větší flexibilita s sebou ale na druhou stranu přináší větší nejistotu, protože naše budoucnost je mnohem méně předvídatelná a stabilní. A jak se tedy zorientovat ve všech příležitostech, které nám okolní svět nabízí? Kariérové poradenství usnadňuje lidem rozhodování ve zlomových situacích, podpoří znalost sebe sama, tedy především silných stránek, a nasměruje je ke kariérní volbě (nebo dalšímu vzdělávání), která nejlépe odpovídá jejich představám.

Zatímco v řadě zemí Evropy je běžné, že lidé zásadnější změny své kariéry průběžně konzultují s kariérovým poradcem, v ČR se stále zaměňuje kariérní poradenství za asistenci při volbě povolání u školních dětí, případně povinnou návštěvu úřadu práce v případě nezaměstnanosti. Kariérový poradce ale poskytuje mnohem rozmanitější služby a spolupráce s ním může předejít situaci, kdy už je člověk nezaměstnaný nebo výrazně nespokojený s vývojem své pracovní praxe.

Kariérové poradenství služba, která pomáhá

Jak tedy pojem kariérové poradenství chápat? Přestože se na první pohled sousloví skládá ze slov „kariéra“ a „poradenství“, je v dnešní době význam slov mírně posunut. Pod názvem „kariéra“ si totiž většina z nás představí hierarchický posun v pracovním zařazení směrem vzhůru (z řadového zaměstnance se stanu vedoucím oddělení a nakonec manažerem organizace). Kariéra je ale nejen práce na pracovní smlouvu, ale i dočasné práce na dohody, podnikání, studium a vzdělávání, dobrovolná činnost, ale třeba i mateřská dovolená nebo (svým způsobem) bezdomovectví. Kariérní růst je tedy i rozvoj směrem „do šířky“, tedy obohacování o nové zkušenosti. A současně i schopnost tyto nové zkušenosti a dovednosti pojmenovat, rozvíjet i vědomě uplatňovat v různých životních situacích.

A co „poradenství“? Moderní poradce není expertem, který ví nejlépe, jak má klient žít svůj život, a neudílí „dobře míněné rady“. Aby klient v dnešním světě plném změn obstál, měl by být schopen si (alespoň částečně) svoji vlastní profesní a vzdělávací dráhu plánovat sám. K tomu potřebuje především schopnost vyhodnocovat příležitosti, činit rozhodnutí, vyrovnávat se se změnou a hledat zdroje v prvé řadě sám u sebe.

Kariérové poradenství je tedy služba, která pomáhá každému člověku najít si to správné místo nejen na trhu práce. Rozhodování o profesi nás totiž provází po celý život. Někdy měníme „jen“ zaměstnavatele, někdy náplň práce či obor a jindy samotnou formu zaměstnání (například odcházíme na „volnou nohu“ a zahajujeme podnikání). Cílem poradenství by měl být „správný člověk na správné židli“. Jinými slovy člověk, který je motivovaný, aktivní, využívá své nejlepší schopnosti a současně je jeho zaměstnání v souladu s aktuální životní situací (např. mu umožní pečovat o malé děti nebo věnovat se zájmovým aktivitám).

V jakých situacích lze kariérové poradenství využít

Na začátku 21. století čelí kariérové poradenství novým výzvám. Doby, kdy se řemeslo předávalo z otce na syna a kdy člověk nastoupil do jedné firmy, ve které pak pracoval po celý život, jsou nenávratně pryč. Mění se i obsah služeb kariérového poradenství. Zatímco před sto lety bylo hlavní náplní poradce především poskytování informací, má dnešní poradce mnohem širší záběr.

Na začátku profesní dráhy pomáhá s rozhodováním žákům a studentům na školách. Zásadní roli má samozřejmě v životě lidí, kteří se aktuálně potýkají s nezaměstnaností. Ale velmi pomáhá i lidem, kteří prochází nějakou změnou (např. připravují se na návrat z rodičovské dovolené, stěhují se, rozhodnou se více věnovat svým koníčkům, pečují o osobu blízkou nebo potřebují dočasně „přibrzdit“). V poslední době nás například navštívila studentka posledního ročníku gymnázia, která si potřebovala ujasnit, jaký obor si zvolit; matka samoživitelka, která přišla o práci a nemá jasno v tom, jakou cestou se vydat dál; nebo pán, který má obrovskou zkušenost v oboru, kterému se již ze zdravotních důvodů nemůže věnovat.

V rámci své pracovní náplně tedy poradce: provází klienta procesem, nabízí alternativní cesty, klade otázky, dává naději, naslouchá, povzbuzuje, posiluje sebedůvěru, podporuje proces učení, mapuje kompetence, dává informace do kontextu reálného světa, vyhodnocuje, podporuje rozhodování, koučuje, rozvíjí schopnost sebereflexe, facilituje, dává zpětnou vazbu, evaluuje atd. A jak na to prakticky?

Znalost sebe sama je první krok

Základy můžeme stavět na důkladném sebepoznání. Každý z nás se totiž rodí s unikátním souborem silných stránek, které nás předurčují k velké řadě různých povolání. A i když si to neuvědomujeme, silných stránek máme pěknou řádku. Některé silné stránky postupně rozvíjíme, leccos trénujeme praxí. Důležité je, abychom je znali dobře a pracovali s nimi vědomě. Až totiž přijde čas rozhodování, můžeme se vrátit ke svému „seznamu silných stránek“, vyhodnotit vlastní posun a popřemýšlet, kde jinde ještě mohu uplatnit svou jedinečnost. Pokud nové povolání vychází z toho, co již umíme, je to určitě vhodnější cesta, než stavět „na zelené louce“, tedy rekvalifikovat se na zcela odlišné povolání a začínat znovu od nuly. Kariéra je totiž jako stavebnice Lego – stačí některé kostičky přesunout a některé doplnit, nemusíte je všechny vyhodit a kupovat nové.

Celostní přístup k životu každého člověka

Přestože předmětem kariérového poradenství je primárně téma práce, je evidentní, že člověk vykonává paralelně řadu rolí a je důležité tyto role udržovat v harmonii (nebo alespoň v nekonfliktním soužití). Další důvod, proč se kariérové poradenství zabývá nejen našimi profesními zkušenostmi, je ten, že i v našem neprofesním životě sbíráme zkušenosti a učíme se nové věci. Pokud například někdo ve svém volném čase organizuje tábory pro děti, rozvíjí si tím své organizační schopnosti, které může uplatnit i ve velké nadnárodní firmě.

V kariérovém poradenství se proto nezaměřujeme jen na vzdělání a pracovní praxi. Stejně důležité je najít klíčové informace týkající se volnočasových aktivit, motivace klienta, ale i hodnot, rolí, aktuální životní situace nebo důležitých osob. Člověk totiž nefunguje tak, že by při různých příležitostech používal jen určité části své osobnosti. Jsme jeden celek a jednotlivé složky se navzájem ovlivňují. Tento „celostní přístup“ se odráží i v pojetí času, nelze např. plánovat budoucnost, aniž bychom nevzali v potaz naši minulost a přítomnost. Také není možné řešit vše jen „hlavou“ a zcela ignorovat naše praktické zkušenosti a emoce.

Kdy, co a jak rozvíjet, pro jaká povolání se hodíme, jaké jsou požadavky okolního světa a jaké jsou naše potřeby – to jsou právě témata, se kterými pracuje kariérový poradce. V rámci poradenského procesu pomáhá svým klientům pomocí zážitkových technik, kreativních pomůcek a dobře mířených otázek ujasnit si, jaké jsou jejich možnosti, které povolání je to pravé a co pro dosažení svého cíle budou muset udělat. Cílem poradce by tedy mělo být připravit svého klienta na to, aby dokázal využívat příležitosti, které se nabízí, a posílit jej k větší samostatnosti a zodpovědnosti.

Kariérové poradenství v praxi

Kariérové poradenství jako obor zaznamenalo za posledních 200 let překotný vývoj, vznikla řada inspirativních přístupů, stejně jako nesčetně slepých uliček. Co z toho je platné v dnešním rychle se měnícím světě? Existuje nějaké vodítko, kterého by se poradci mohli držet? V EKS jsme se pokusili takový podpůrný nástroj vytvořit. Nová publikace Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století hledá odpovědi (nejen) na následující otázky: Jak se vyrovnat s rychle se měnícím světem? Jak ovlivňují volbu povolání hodnoty člověka? Co nás při volbě povolání limituje? Jakou roli v našich kariérních rozhodnutích hraje náhoda? Jak pracovat s příběhy klientů v poradenství?

Metodika je určena zejména pro poradce z praxe, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátním sektoru. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do naší „lektorské kuchyně“ a inspirovat se aktivitami, které rádi v poradenské práci využíváme. V EKS totiž věříme, že kariérové poradenství sahá daleko za oblast pracovního poradenství a má v dnešním rychle se rozvíjejícím světě své důležité místo.

Jak knihu získat?

Slavnostní představení publikace proběhlo na semináři „Kariérové poradenství nástroj do práce, do školy i do života“ 1. června v Praze. Knihu lze nyní zdarma stáhnout či objednat v tištěné podobě na na www.ekscr.cz.

Metodika vznikla v rámci projektu „Na cestě do práce“, financovaného z fondů ESF a státního rozpočtu ČR.