Rómska mediácia v praxi – PROGRAM ROMED

Rómsku komunitu môžeme definovať ako zoskupenie ľudí, ktorých majoritná populácia subjektívne charakterizuje ako Rómov na základe fyzických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života a životného priestoru. Táto skupina je samozrejme vnímaná ako výrazne odlišná, či už v pozitívnom, ale aj v negatívnom slova zmysle.

Emocionalita, impulzívnosť, temperament a živelnosť sú slová, ktoré podľa nás veľmi verne charakterizujú Rómov ako takých. Životnou filozofiou sa stal boj o prežitie. Na rómsku problematiku sa dá pozerať z rozličných uhlov. Na jednej strane je to veľká koncentrácia Rómov na našom území,  na strane druhej sú to zlé skúsenosti zdedené z minulosti.

Väčšina členov rómskej populácie je odkázaná na systém sociálnych dávok od štátu. Slabá a dlhodobá nezamestnanosť Rómov je spojená s nízkym vzdelaním, viditeľnou odlišnosťou od majority, ktorou je farba pleti, ako aj chudobou, ktorá sprevádza väčšinu Rómov počas celého ich života a nájdeme ju v každej generácii. „Sociálna závislosť“ je žiaľ príčinou vzniku sociálno-patologických javov a nárastu kriminality za účelom získania peňazí a obživy. Často krát je žiaľ viditeľná krádež u detí a maloletých, ako aj prostitúcia. Medzi krajinami existuje mnoho rozdielov, ako v situácii a potrebách rómskych komunít, tak aj v používanej terminológii a rozsahu, v akom sú sprostredkovatelia profesionálne činní a vyškolení v rôznych profesiách. Novou výzvou je aj sťahovanie Rómov do iných krajín. Sprostredkovanie (mediácia) je jedným z opatrení používaných v celej Európe k riešeniu nerovností, ktorým Rómovia čelia, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a kvalitnému vzdelávaniu. Mediácia je využitie ľudí rómskeho pôvodu z miestnych rómskych komunít alebo s dobrou znalosťou rómskej problematiky formou zamestnania, ktorí budú vystupovať ako sprostredkovatelia medzi Rómami a verejnými inštitúciami.

V Štrasburskej deklarácii, prijatej v októbri 2010, na stretnutí na najvyššej úrovni o Rómoch sa predstavitelia členských štátov dohodli, že Rada Európy by mala zaviesť Európsky vzdelávací program pre rómskych mediátorov (ROMED) s cieľom zjednotiť existujúce vzdelávacie programy a efektívnejšie využívať existujúce zdroje, normy, metodiku, siete a infraštruktúru Rady Európy, v úzkej spolupráci s národnými a miestnymi orgánmi. Všetci zainteresovaní aktéri si dali za cieľ zlepšiť kvalitu a efektívnosť práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola / poskytovateľ zdravotnej starostlivosti / úrady práce, …). Úlohou ROMED je podporiť skutočné a účinné medzikultúrne sprostredkovanie, zabezpečiť integrovanie prístupu založeného na právach, podporovať prácu mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú participáciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verejných inštitúcií.

Program, ktorý naštartovala Rada Európy a Európska komisia, je zameraný na mediátorov rómskeho pôvodu, ktorí ovládajú jazyk rómskej komunity, s ktorou pracujú. Medzi ich úlohy a povinnosti patrí zjednodušenie komunikácie medzi Rómami a verejnými inštitúciami. Poslaním programu je podpora skutočného a účinného medzikultúrneho sprostredkovania, zabezpečenie integrácie prístupu založeného na právach, podpora práce mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú participáciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verejných inštitúcií.

Program ROMED položil v rokoch 2011 až 2013 základy kvalitnej mediácie v 22 krajinách Európy (okrem iných Slovensko a Česká republika). V rámci neho bolo vyškolených vyše 1000 mediátorov. Program zabezpečuje, aby sa mediácia medzi rómskymi komunitami a verejnými inštitúciami vykonávala nestranne a vyhla sa nástrahám a úskaliam, ktoré by mohli klásť zložité vzťahy medzi týmito stranami. Plán vzdelávania pre program ROMED vypracoval medzinárodný tím expertov a s pomocou národných podporných tímov programu ROMED bol upravený tak, aby zodpovedal reálnej situácii a špecifickému kontextu tejto oblasti. Zahŕňa moduly a vzdelávacie nástroje na také témy, ako sú líderstvo, moc, participatívne a inkluzívne rozhodovanie, zvládanie konfliktov, či rozvoj interkultúrnych spôsobilostí. V každej krajine zabezpečuje realizáciu programu národný podporný tím. Hlavným nositeľom procesu je skupina pre komunitné aktivity – teda samotní rómski občania – čím sa na jednej strane mobilizuje ich schopnosť participácie a na strane druhej sa od verejných orgánov požaduje pripravenosť reagovať. Skupinu pre komunitné aktivity tvoria občania žijúci v danej komunite, muži a ženy, ktorí sa v čoraz väčšej miere zapájajú do demokratického procesu v ich obci. Poskytuje sa im tak reálna možnosť, aby – organizovaným spôsobom a s prihliadnutím na možnosti miestnych orgánov, ale aj na svoje práva a povinnosti ako občanov – vyznačili tie priority, ktoré si podľa nich vyžadujú naliehavé riešenie cestou trvalo udržateľného dialógu s miestnymi orgánmi. Osobitná pozornosť sa v tomto procese venuje širšiemu začleňovaniu a účasti rómskych žien (konkrétne v skupinách pre komunitné aktivity, v národných podporných tímoch a ich podieľaní sa na očakávaných výsledkoch posilnenia postavenia ich komunity). V programe ROMED sa uplatňuje mediácia a zásady dobrého spravovania a vyžaduje sa v ňom organizačné pôsobenie na komunitu, ako prostriedok na podnietenie udržateľného a všestranne prospešného procesu. Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu účasti žien a mladých ľudí, aby sa tak v tomto procese zohľadnili špecifické priority týchto skupín.

Miroslav Sklenka,
riaditeľ, Škola dokorán, n. o.