Program celostného manažmentu pomoci osobám so závislosťou

Osoby nad/užívajúce psychoaktívne látky a osoby s látkovými a nelátkovými závislosťami tvoria špecifickú cieľovú skupinu sociálnej práce. Táto klientela osobitne vyžaduje pomoc v kontexte zásahov na individuálnej a rovnako environmentálnej úrovni (v rôznych systémoch), ak je intervenčným cieľom efektívna pomoc smerom k minimalizácii poškodení v dôsledku patologického správania, k dosiahnutiu abstinencie, resp. celkovo k ozdraveniu sociálneho fungovania v celom spektre jeho narušení v dôsledku dlhodobo sa zhoršujúcej životnej situácie osoby nad/užívajúcej psychoaktívne látky, príp. s látkovou či nelátkovou závislosťou, a jej okolia.

Hoci vyššie uvedené sa javí ako jednoznačný a praxou overený fakt, v praxi práve princíp komplexnosti a integrovaného prístupu s dôrazom na reflexiu ekosociálnych faktorov často absentuje, príp. je síce postulovaný verbálne, nie však fakticky.

V súčasnosti je na Slovensku poskytovaná danej cieľovej skupine najmä ústavná a ambulantná pomoc v rámci rezortu zdravotníctva (ambulancie všeobecného psychiatra, príp. so zameraním na medicínu drogových závislostí, všeobecné alebo špecializované nemocnice) a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ambulantnými sociálnymi službami (zvlášť nízkoprahovo nastavenými, s využitím krízovej intervencie a sociálneho poradenstva) a opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pobytovom zariadení (konkrétne resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých). Špecifická pomoc, hlavne v následnej starostlivosti, je samozrejme poskytovaná aj podpornými a svojpomocnými skupinami – inštitucionálne ukotvenými najmä v nemocniciach a resocializačných zariadeniach.

V týchto organizáciách sa primárne využíva tzv. bodový a motivačný systém a režimová liečba. Vzhľadom na personálne, organizačné, procesné a metodické charakteristiky nie je štandardom pracovať s každým klientom a zároveň systematicky s jeho blízkym okolím (hlavne partnermi a rodinami) a už vôbec s využitím priamych a aktívnych environmentálnych zásahov (v rodine, škole, u rovesníkov, v komunite atď.). V tomto ohľade majú lepšiu východiskovú situáciu menšie a ambulantné služby poskytujúce pomoc priamo v komunite, a to v súvislosti s možnosťou flexibilnejších a promptných zásahov spolu s aktívnym angažovaním sa v prostredí danej osoby a príp. jej rodiny s potenciálom k úzkej medziodborovej spolupráci s ďalšími odborníčkami a odborníkmi a holistickému prístupu.

Vznik Neziskovej organizácie Trojlístok ako reakcia na neuspokojivý aktuálny stav v regióne

Unikátnym projektom koncipovaným v súlade s vyššie uvedeným je aj Nezisková organizácia Trojlístok v Prešove. Organizácia vznikla v roku 2012, a to aj v reakcii na procesy prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb (tzv. proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb), so snahou doplniť ponuku služieb pre závislých a ich blízkych v prirodzenom prostredí komunity prostredníctvom alternatívnej služby, aj so zámerom predchádzať umiestneniu klientely v rezidenčnom zariadení (ak to nie je nevyhnutné) najmä svojou dostupnosťou, nízkoprahovosťou, možnosťou promptných, flexibilných a individualizovaných postupov s dôrazom na podporu osôb z blízkeho prostredia, umožňujúc, aby klientky a klienti ostali pri riešení problémov zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok alebo škodlivými návykovými činnosťami v prirodzenom prostredí, udržiavali rodinné a komunitné vzťahy, neprerušovali výchovno-vzdelávací, príp. pracovný proces (resp. len na minimálny a obmedzený čas). Pritom počas piatich rokov existencie organizácia potvrdila svoj význam nie v doplnení služieb, ale skôr v kompenzácii absentujúcej siete komplexnej starostlivosti v danom regióne (aktuálne v Prešovskom kraji stále chýba ambulancia adiktológa i špecializované nemocničné zariadenie, resocializačné zariadenia sú určené zväčša pre doliečovanie klientely z iných krajov, referáty poradensko-psychologických služieb sú v tejto oblasti zamerané skôr na prevenciu ako špecializovanú intervenciu, poradenstvo ponúkajú aj zariadenia v rezorte vnútra – napr. diagnostické zariadenia a reedukačné zariadenia, avšak bez špecializovaného zamerania a komplexného prístupu, často bez možnosti intervencií v prostredí, špecializované ambulantné sociálne služby poskytuje len NO Trojlístok).

Variabilita služieb organizácie

Pomoc, ktorú vo svojej variabilite ponúka organizácia, sa sústreďuje na riešenie nepriaznivej životnej situácie osôb nadužívajúcich psychoaktívne látky a osôb so škodlivými návykovými činnosťami, príp. závislých a osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzením schopnosti individuálne sa začleniť v dôsledku sociálne rizikového správania v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok a inými formami závislého správania. Hlavným zámerom je ambulantnou a terénnou formou sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe komplexity implementovaných prístupov, realizovať pre klientky a klientov, ich blízkych a rodiny individuálne a skupinové sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu, krízovú intervenciu, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aktivity denného centra a preventívne aktivity, s nosným zameraním na predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť.

Kľúčovými princípmi práce sú dostupnosť, komplexnosť, diskrétnosť, rešpekt, dôvera a individuálny a kontinuálny prístup. Tento je koncipovaný v štyroch oblastiach starostlivosti: Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou a nelátkovou závislosťou, Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám, Program celostného manažmentu pomoci mladistvým osobám s rizikovým správaním z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých návykových činností a Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám. Prvé tri sú zostavené ako preventívno-intervenčné programy so zreteľom na špecifiká jednotlivých vekových skupín (mladiství, mladí dospelí, dospelí), posledný so zameraním na skupinu kodependentných.

Proces práce s klientmi je individualizovaný vzhľadom na konkrétne potreby každého jednotlivca a charakteristiky najbližšieho prostredia a dohoda je formulovaná podľa aktuálneho stavu (v niektorých situáciách krízová intervencia, príp. aj so sprievodom alebo distribúciou na urgentné lekárske ošetrenie, v iných spolupráca na dosahovaní kontinuálnych cieľov po ukončení ústavnej liečby, príp. individualizovaná pomoc blízkym – partnerom, rodičom – s intervenčným presahom k závislej osobe).

Samotný program práce má charakter strednodobej až dlhodobej starostlivosti (približne 10 až 12 mesiacov pri intenzite raz týždenne individuálna a raz týždenne skupinová intervencia) a je rozdelený do troch fáz (inšpirovaný tradičnou teóriou terapeuticky navodených zmien s prispôsobením na podmienky organizácie a komunity), s pomocou pri motivácii k zmene, jej realizácii a udržaní. Pritom proces zmeny je v maximálnej miere podporovaný súčasnou zmenou v blízkom prostredí (ide najmä o spolu/prácu s rodinou, u mladších aj s vrstovníkmi, so špecificky vymedzeným priestorom zameraným na prácu s kodependentnými osobami). Kľúčovými metódami práce sú individuálne, skupinové, rodinné a párové poradenstvo a terapia, pomoc pri zvládaní kríz a krízová intervencia, distribúcia, workshopy pre klientelu s rôznym zameraním, preventívne programy, s využitím metód a techník motivačne, podporne, edukačne a korekčne orientovaných intervencií.

Špecifický význam pre klientelu a zvlášť pre komunitu má online poradňa, ktorá je v prevádzke viac ako rok (aktuálne organizácia eviduje 102 oslovení a 328 intervencií) a realizácia preventívnych programov na školách (821 intervencií v školskom prostredí a 66 intervencií vo väzenskom prostredí). Na aktuálnosť problematiky v regióne, trendy v procese vývoja fenoménu nad/užívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislostí, ale aj hľadanie reálnych možností riešenia pri súčasnom sieťovaní kľúčových partnerov prostredníctvom odborných a vedeckých podujatí a podpory verejnej diskusie odborný tím organizácie poukazuje najmä každoročnými konferenčnými podujatiami (celkovo bolo zorganizovaných 8).

Efektivita práce je podporená multidisciplinaritou – zabezpečenou jednak interným odborným tímom organizácie (sociálna práca, psychológia, psychoterapia), ako i úzkou spoluprácou s externým prostredím (právo, všeobecná psychiatria, medicína drogových závislostí, pedagogika, úzka spolupráca s ďalšími organizáciami – školami, okresným úradom, samosprávnym krajom, s políciou, organizáciou so zameraním na riešenie násilia v rodinách) – podporujúc možnosti priamych environmentálnych zásahov (najmä v rodinnom a školskom prostredí).

Kľúčové princípy práce organizácie

Charakteristickým znakom programov, zrkadliac sa v poslaní organizácie a koncepcie jej činnosti, je reflexia aktuálnych trendov vo vnímaní drogovej problematiky v kontexte posunov od tradičného, patologizujúceho a stigmatizujúceho prístupu, k humanizácii, orientácii na podporu zdravia, bezpečnosti, ľudských práv, s ponukou pomoci promptne reagujúcej na potreby cieľových skupín v komunite (príkladom sú aj vlny konkrétnych cieľových skupín v organizácii – tzv. „mladých dospelých tramalistov“ od roku 2013, od roku 2016 užívateľov psychoaktívnych látok, najmä pervitínu, extázy a marihuany a patologických hráčov od roku 2015, hlavne online hráčov atď.) postupným rozširovaním ponuky služieb v organizácii so špecifickým zameraním a snahou o holizmus (v zmysle ochrany sociálneho fungovania v celom spektre – teda nielen snaha o abstinenciu, ale prioritne kvalita života a zdravý životný štýl, udržanie podporných sociálnych vzťahov, vzdelávanie, zamestnanie, bývanie a pod.).

Rovnako zásadným princípom práce je v tomto smere snaha o destigmatizáciu, a to tak dostupnosťou podporných služieb, fyzickým usporiadaním vnútorných priestorov organizácie, maximálne rešpektujúcim prístupom odborného tímu organizácie, ako i zameraním preventívnych programov (vyhýbanie sa najmenej efektívnym spôsobom s využitím zastrašovania prostredníctvom nedostatočných alebo skreslených informácií, s dôrazom na zodpovedné rozhodovanie v rámci rizikového správania vôbec a zdravý životný štýl) a programov určených pre komunitu (najmä vedecké a odborné podujatia, informačné a osvetové aktivity so zameraním na aktuálne potreby a trendy).

Individualizovaný prístup menšej ambulantnej služby s variabilnými službami, aktívne zapojenie prostredia do riešenia zdanlivo subjektívnych problémov, jasne formulovaná koncepcia práce a postulovanie rešpektu voči ľudským právam a rovnako autonómii každého klienta a klientky sú len vybranými faktormi podieľajúcimi sa na dosiahnutých výsledkoch práce. Oproti bežnej 30-percentnej úspešnosti aktuálne organizácia eviduje viac ako 56 % abstinujúcej klientely, pričom nedochádza k rozpadu rodiny, ani strate zamestnania či odchodu zo školy – v mnohých prípadoch bolo možné sa komplexnou a kontinuálnou pomocou vyhnúť odchodom (dlhodobým, opakovaným) z prirodzeného prostredia. Samozrejmosťou je aj finančná úspora ambulantných služieb oproti rezidenčným zariadeniam a menšia záťaž pre rodiny a blízke okolie závislých. Takto koncipované programy rozhodne nenahrádzajú tradičné spôsoby pomoci závislým, ukazuje sa však, že sú nevyhnutným a efektívnym spôsobom zabezpečenia (hlavne) následnej starostlivosti s možnosťou flexibilných reakcií na potreby tej-ktorej komunity.

Kristína Poláková,
Gabriela Šostáková

a Denisa Šoltésová