Program Včasná pomoc dětem a podpora rané péče od roku 2014

V tomto článku reflektujeme dosažené výstupy programu Včasná pomoc dětem. Program vznikl v roce 2014 pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Zahraničním partnerem a zároveň donorem je dánská nadace The VELUX Foundations. Od svého počátku program cílí na podporu nestátních neziskových organizací v České republice v prioritní oblasti raná péče a krizová pomoc. V rámci tohoto příspěvku se budeme věnovat pouze oblasti raná péče. 

Cílem programu je rozšířit dostupnost služeb rané péče, zvýšit kapacitu poskytovatelů služeb, posílit odbornost a kvalitu poskytovaných služeb. Grantová podpora byla vypsána ve třech kolech v roce 2015, 2017 a 2019, vždy na období dvou let. Za celou dobu existence programu bylo podpořeno a realizováno 33 projektů. Celková výše grantové podpory od roku 2015 do současnosti dosáhla částky 20 716 304 Kč. Projektové záměry byly převážně zacíleny na zvýšení úvazků pro pracovníky přímé péče, čímž se zvýšila kapacita a dostupnost poskytovaných služeb rané péče. 

Dílčí aktivitou programu je poskytování vzdělávání pracovníkům přímé péče. Význam vzdělávání v rámci poskytování služeb rané péče popisuje Analýza situace rané péče za rok 2015 společnosti Avast. Raná péče je obor velmi úzce zaměřený na problematiku práce s dětmi a rodiči, což klade na pracovníky v přímé péči velké nároky na kombinaci dovedností nutných k poskytování kvalitní a komplexní péče. Samotné poskytování služeb vyžaduje umění kombinovat dovednosti z oboru sociální práce, speciální pedagogiky aj. Dle Analýzy situace rané péče za rok 2015 nadpoloviční většina poskytovatelů rané péče považuje nabídku vzdělávání za nedostatečnou. Význam vzdělávání pracovníků v oboru rané péče podporuje také Analýza rané péče 2019 uskutečněná Společností pro ranou péči (SPRP). SPRP označuje za důležité celoživotní vzdělávání pracovníků.

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem věnuje pozornost vzdělávání pracovníků v oboru raná péče již od roku 2018. V roce 2018, 2019 a 2020 proběhla tři vzdělávací kola určená výhradně pracovníkům poskytujícím ranou péči. Vzdělávání koncipované jako ucelený blok 5–7 kurzů mělo za cíl kontinuálně a komplexně vzdělávat pracovníky, což přispělo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v přímé péči. Za tři roky prošlo vzděláváním 216 účastníků. NROS spolupracovala se čtrnácti lektory z České i Slovenské republiky. Všechny kurzy byly pro pracovníky přímé péče zcela zdarma. Hodnota vzdělávacích kurzů dosáhla 318 640 Kč. Sociální služby v celé České republice mají různé výchozí postavení v rámci vícezdrojového financování, což má dopad i na financování vzdělávání zaměstnanců. Odborné kurzy, plně hrazené z prostředků programu Včasná pomoc dětem, vnímáme jako důležitý aspekt podpory organizací rané péče.

Své místo v rozvoji kompetencí pracovníků rané péče má i přenos zahraničních zkušeností. V rámci programu Včasná pomoc dětem se uskutečnil překlad zahraniční publikace do českého jazyka. Přeložena je kniha ABA – Jak porozumět aplikované behaviorální analýze. Úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály. Autorem publikace je Albert J. Kearney. Nejnovějším počinem z roku 2021 je překlad knihy Raná péče. Příručka pro teorii a praxi. Autorem publikace je Manfred Pretis. Program Včasná pomoc dětem poskytl finanční prostředky pro překlad knihy do českého jazyka. Publikace vznikla za spolupráce s Jitkou Barlovou a Terezou Hradilkovou. Autorky J. Barlová a T. Hradilková knihu obohatily o praktické poznatky z prostředí sociálních služeb v České republice. Kniha je významným příspěvkem v rámci profesionalizace oboru raná péče včetně akademického prostředí. Obě výše zmíněné publikace jsou prostřednictvím NROS zdarma distribuovány do partnerských organizací rané péče a jsou taktéž dostupné u vydavatele publikace Pasparta

Ve spolupráci s organizací Země, z. s., se Včasná pomoc dětem podílela na spolufinancování dotisku multisenzorické pomůcky Nanoušovy lumpárny. Pomůcka je určena dětem se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku. V rámci spolupráce byly Nanoušovy lumpárny zdarma distribuovány do 20 organizací rané péče v ČR. 

Granty na opakované šetření kvality

Část finančních prostředků v programu Včasná pomoc dětem je určena na uhrazení poměrných nákladů spojených se šetřením kvality služby. Od roku 2017 využilo tento grant celkem 14 organizací rané péče. Organizace rané péče mohou aktuálně žádat o grant ve výši 2000 Kč nebo 4000 Kč. Šetření kvality služby probíhá za spolupráce s Asociací rané péče České republiky, z.  s. (ARP ČR). Více informací o grantové výzvě naleznete na www.vcasnapomocdetem.cz.

Mapa rané péče

Považujeme za významné kontinuální zvyšování informovanosti o službách rané péče a také o existenci konkrétních organizací, které se této problematice věnují. Od roku 2017 je v provozu webová stránka určená široké veřejnosti, především rodičům znevýhodněných dětí, kteří hledají odbornou pomoc v okolí svého bydliště. Na webu je dostupná interaktivní mapa České republiky, ve které je označeno všech 49 pracovišť rané péče, dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. Na mapě lze vyhledat nejbližší dostupnou organizaci v rámci každého regionu, a to včetně konkrétního zaměření poskytovaných služeb. Dle popisu služby lze rychle vyhodnotit, zda je vybraná služba vhodná, či nikoliv. Uvedeny jsou důležité kontaktní údaje pro rychlé spojení s pracovníky a zároveň konkrétní zaměření poskytovaných služeb. Mapa je dostupná na www.ranapece.vcasnapomocdetem.cz.

Mezinárodní spolupráce NROS a The VELUX Foundations přinesla do služeb rané péče významnou finanční podporu, díky které bylo možné rozšířit kapacity služeb rané péče. Dílčí aktivity programu, jako kontinuální vzdělávání pracovníků přímé péče, přenos zahraničních zkušeností formou publikací aj., přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Úspěšnost programu Včasná pomoc dětem stojí také na profesionální práci neziskových organizací, které projekty realizují. 

Ivana Mašejová,
koordinátorka programu Včasná pomoc dětem, Nadace rozvoje občanské společnosti

Lenka Klopcová,
 koordinátorka programu Včasná pomoc dětem, Nadace rozvoje občanské společnosti

Alena Šváchová,
manažerka programu Včasná pomoc dětem, Nadace rozvoje občanské společnosti

Použitá literatura a zdroje

Analýza rané péče 2019. 2019. Společnost pro ranou péči. Dostupné online: https://www.ranapece.cz/cb/2020/07/01/analyza-rane-pece-2019/

Analýza situace rané péče v České republice za rok 2015. 2016. Nadační fond Avast. Dostupné online: https://files.avast.com/files/marketing/foundation/analyzaranepece_2015_tisk.pdf