Poradna rané péče SALOME

Jde o terénní sociální službu preventivního charakteru, která nabízí podporu rodinám dětí s postižením od narození do 7 let věku dítěte. Posláním Poradny rané péče SALOME Ostrava, Bohumín, je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot Slezské diakonie.

Co můžeme nabídnout?

Naše Poradna rané péče poskytuje služby rodinám dětí se zdravotním postižením na území měst Ostravy a Bohumína a jejich okolí. V České republice působíme již od roku 2000. Naší hlavní náplní je podpora a pomoc rodičům, kterým se narodilo dítě s postižením nebo s nerovnoměrným vývojem tak, aby vzniklou situaci rodiče těchto dětí uměli řešit samostatně a nepodléhali obavám, že situaci nezvládnou. Podporu soustředíme na všechny členy rodiny, v jejímž centru je dítě, kterému zprostředkováváme a ve spolupráci s rodinou vytváříme životní podmínky podobné, jako mají jeho vrstevníci.

Poradna rané péče může rodinám nabídnout základní sociální poradenství (pomoc s vyřízením příspěvku na péči, s orientací v kompenzačních pomůckách, se získáním nadačních příspěvků apod.). Poradna Salome půjčuje vhodné rozvojové a stimulační pomůcky a hračky pro děti a odbornou a populárně naučnou literaturu pro rodiče. 

Společně s rodinou hledáme vhodné komunikační systémy (seznámení s Makatonem, znakovým jazykem, BLISS Systémem a dalšími formami alternativní a augmentativní komunikace). Při práci využíváme fotografie, obrázky, zástupné předměty, piktogramy nebo základní znaky či zjednodušená gesta pro rozvoj komunikace dítěte s rodinou. 

Rodičům předáváme tipy a instruujeme je, jak komunikovat s dítětem s poruchou autistického spektra (dále jen PAS), jak eliminovat nevhodné projevy chování a jak u dítěte podpořit jeho vývoj správným směrem pomocí pomůcek a hraček. Při práci s dětmi s PAS se opíráme o INTERVENČNÍ METODU O.T.A. Mgr. Romany Straussové, Ph.D., která mimo jiné působí jako školitelka akreditovaných kurzů pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra v Centru terapie autismu.

Rodinám předáváme kontakty na další odborníky a doporučujeme další vhodné služby pro jejich děti. Rodinám dětí s postižením nasloucháme, podporujeme je a zprostředkováváme jim zkušenosti dalších pečujících rodičů. Naší snahou je rodině  pomoci vyrovnat se se složitou situací, ve které se díky zdravotnímu znevýhodnění svého dítěte ocitli. Konzultace probíhají v rodinách, rodiče se ve svém domácím prostředí cítí bezpečně, chování dítěte je přirozenější a rodině přinejmenším odpadá starost s dojížděním do střediska Poradny rané péče. 

Každá klientská rodina má svého poradce rané péče, který rodinu s dítětem směruje, na kterého se může obracet s dotazy i v období mezi jednotlivými konzultacemi (poradce dojíždí do rodin obvykle jednou měsíčně). Při práci s rodinou využíváme metodu „provázení“, kdy rodinu citlivě provázíme prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporujeme jednotlivé členy rodiny a společně hledáme cíl k rozvoji dovedností u dítěte. 

Jak raná péče funguje?

Ranou péči rodiče dítěte s postižením kontaktují sami nebo přicházejí na doporučení lékaře, psychologa, mateřské školy, ale i na doporučení rodičů, kteří s ranou péčí spolupracují nebo spolupracovali. Rodiče se na nás mohou obrátit i v případě, pokud se jim vývoj jejich dítěte nezdá být v pořádku. Služba je poskytována zdarma. 

Rodiče nás oslovují písemně nebo telefonicky a společně se domluvíme na termínu první schůzky. Na první schůzce s rodinou – rodiči dítěte hovoříme o tom, v čem potřebují pomoci, představujeme a konkretizujeme nabídku Poradny rané péče a domlouváme se na cílech naší společné práce. Ke členům rodiny přistupujeme empaticky, jejich problémy nebagatelizujeme. Spolupráce je postavena na partnerském přístupu a rodiče chápeme jako odborníky na své dítě či děti. 

Na první schůzce pozorujeme a hledáme odpovědi na otázky. Jak dítě komunikuje s okolím? Používá ke komunikaci znaky, slova či gesta? Ukazuje na předměty, které by chtělo? Pozorujeme rodiče, jak se k dítěti chovají, jak si s ním hrají a jak dítě na rodiče reaguje. Rodičů se ptáme, jak s dítětem pracují, jak se jim práce s dítětem daří a zdali zaznamenali nějaké pokroky. Sledujeme, jak dítě spolupracuje s poradkyněmi. Dítěti ukazujeme různé pomůcky a hračky, které si do rodiny na první schůzku přinášíme. Obvykle s sebou nosíme obrázkovou knížku, abychom zjistili, jak dítě na obrázky reaguje, zajímá se o obrázky anebo napodobuje zvuky zvířat, která vidí na obrázcích. Dále s sebou nosíme různé smyslově stimulační pomůcky, díky kterým u dítěte zjišťujeme jeho zájem a reakce na pomůcku, fixaci očí, navázání očního kontaktu, reakci na hmatové podněty apod. Sledujeme, jak dítě manipuluje s předměty, sledujeme jeho úchop, práci s hračkami atd. Také se zajímáme o úroveň jeho hrubé motoriky. Chodí dítě samostatně nebo ne, staví se s oporou, plazí se apod. Zjišťujeme, jak je na tom dítě se sebeobsluhou, zda používá pleny, je samostatné při jídle a pití. A také zjišťujeme, jak je na tom dítě s dovednostmi, co už umí nebo neumí.

Při zjišťování potřeb u dítěte a rodiny vycházíme ze znalostí z oblasti vývojové psychologie, z oblasti speciální pedagogiky a z oblasti sociální práce – rodiče informujeme o možnosti podat žádost o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením, získání příspěvku na pomůcku a další možnosti podpory vycházející ze systému státní sociální podpory pro osoby se zdravotním postižením. Doporučujeme spolupráci s odborníky a následně podporujeme rodinu při získávání kompenzační pomůcky dle typu postižení dítěte. 

Na základě zjištěných informací sestavíme společně s rodiči individuální plán s cíli, na kterých jsme se dohodli a na kterých budeme v rámci příštích konzultacích pracovat poté, co s rodinou uzavřeme Smlouvu o poskytování sociální služby rané péče. 

Běžná konzultace v rodině obvykle probíhá jednou měsíčně. Na konzultaci do rodiny přinášíme různé pomůcky a hračky, které rozvíjí dovednosti dítěte v souladu s nastavenými cíli v individuálním plánu. Samozřejmostí je sdílení aktuálních potřeb rodičů a jejich řešení, jako například – problém s nalezením vhodného lékařského specialisty, nalezení vhodné školky pro dítě, výchovné otázky a podpora v získávání a upevňování rodičovských kompetencí, oslovení nadací za účelem získání finančních prostředků na vhodnou kompenzační pomůcku pro dítě a další potřeby vyplývající z aktuální situace rodiny a aktuálního vývojového období dítěte. 

Sdílíme zkušenosti rodičů s Poradnou rané péče SALOME Bohumín

 „Díky rané péči jsme začali používat piktogramy, které dále využívají  a rozšiřují i ve školce.

Díky rané péči jsme zjistili, že máme nárok na příspěvek na péči (neměli jsme ani tušení). Skvělé byly pobyty organizované ranou péčí, kdy děti byly spokojené s asistenty a rodiče se dozvěděli zase něco nového na zajímavých přednáškách.

Když náš malý vidí fotku naší poradkyně, tak se mu vykouzlí úsměv na tváři. Naše poradkyně vždy přinese Míšovi nové hračky a nové podněty.“ 

„O Rané péči jsem se dozvěděla na rehabilitačním cvičení, kam můj syn začal docházet ve třech letech. Ihned jsem je kontaktovala. S jejich prací jsem velice spokojena. Jednak jsem se spoustu věcí dozvěděla, pomohli mi s výběrem mnoha hraček, některé i sami vyrobili, dle požadavku mého syna. Pozvali nás také na víkendové pobyty pro rodiče a děti a moc jsme si to užili. Jednak jsme absolvovali odborné školení a také jsme si odpočinuli. 

Také díky naší poradkyni jsme získali finanční pomoc z nadace Patron dětí, kde se stala naším garantem, na pořízení speciálního terapeutického oblečku. 

Všem maminkám bych Ranou péči doporučila v jejich nelehké cestě s hendikepovaným dítětem.“

„Když už bylo zřejmé, že mám doma syna se zdravotním postižením, snažila jsem se vyhledat veškerou podporu pro jeho lepší rozvoj, v oblasti mentální i pohybové. Postižení syna není zvlášť závažné, ale vývoj je nerovnoměrný, později chodil a dlouhou dobu vůbec nemluvil a komunikace s ním byla velmi obtížná. Vyhledala jsem i pomoc Rané péče. Od prvních setkání pro nás byla setkání velmi podpůrná a příjemná. Jejich pozornost se obrací na celou rodinu, nejen na fyzický nebo mentální stav dítěte bez ohledu na rodinnou situaci, jako to bývá ve zdravotnických zařízeních. Návštěvy zdravotnických zařízení působí pro matku i dítě často stresově. Přístup a metody asistence z Rané péče jsou pro mě uklidňující a obohacující. Věnují se nejen synovi, ale pomáhají a radí i mně, matce, věnují se i starší dceři. Přístup je velmi profesionální, zároveň přívětivý a s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte i jeho momentální naladění. Jsme do procesu zkrátka zapojení všichni, a to velmi laskavě a lidsky.

Jako matku mě dokážou v častých pocitech nejistoty a obav uklidnit a navést na cestu zklidnění i k lepší komunikaci se synem. Za to si této služby velmi cením a jsem ráda, že jsem potkala vstřícné a ochotné pracovnice, na které se nebojím i mimo domluvený termín obrátit s dotazem či prosbou. Velmi také oceňuji široký rozhled pracovníků Rané péče. Dokážou nás nasměrovat například na volnočasové aktivity a další odborníky, o kterých jsem dosud nevěděla nebo nepřemýšlela.“

Dagmar Kendziurová,
Poradna rané péče SALOME, Ostrava, Bohumín