Poradce rané péče

Smysl existence pracovní pozice

Pracovník poskytuje přímou péči rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením do doby, kdy dítě dovrší věk 7 let.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Rodiny, v nichž se narodilo dítě s postižením, se vyrovnávají s krizí rodičovské identity. Obvykle jeden člen rodiny přestává pracovat a věnuje se dítěti s postižením. Mění se vztahy mezi rodiči, mění se vztahy rodičů a dalších dříve narozených, případně později narozených dětí, mění se i ekonomická situace rodiny a vztahy v široké rodině.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
  • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Z 321/2011).
  • Občanský zákoník (Z 89/2012).

Organizační rámce

Pracovník je součástí týmu střediska, které je nestátní neziskovou organizací. Vedle poradců ve středisku pracuje ještě vedoucí a koordinátor (ten má na starosti organizaci práce a provozu).

Způsob definování cílů pro pracovníky

Rodič zvládá pečování o dítě bez podpory pracovníka.

Popis jednotlivých pracovních činností

Jednání se zájemci o službu. Rozhovory s rodiči. Pozorování dítěte. Vyhodnocení potřeb rodiny a dítěte. Plánování péče. Příprava pomůcek pro práci s dítětem. Podpora při řešení náročných situací v rodině. Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek. Poradenství při vyhledávání návazných služeb. Komunikace s jinými odborníky a organizacemi, koordinace postupů. Osvětové kampaně.

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne

Typický týden zahrnuje alespoň jednu poradu týmu, přibližně 5 konzultací v rodinách, řadu jednání s dalšími subjekty.

Okruh spolupracujících subjektů

  • Lékaři a zdravotnické organizace.
  • OSPOD.
  • OSSZ.
  • Úřad práce.

Typy výsledků

Formalizované: Počet rodin přijatých do služby. Počet rodin, u nichž se podařilo realizovat plán podpory.
Faktické: Dítě má zajištěné optimální prostředí pro svůj vývoj. Rodiče se sami vzdělávají v péči o dítě s postižením. Rodiče využívají zdroje podpory (služby, svépomocné skupiny).

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, Bc. nebo Mgr.
Potřebné znalosti: Relevantní legislativa. Problematika péče a výchovy dětí s různými typy postižení. Přehled o nárocích na služby, dávky a pomůcky. Znalost systému sociálních služeb a lokálně dostupné sítě služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Vyhodnocení potřeb rodiny. Technika aktivního naslouchání. Technika krizové intervence. Techniky podpory rodičovského chování. Podpora fungování rodiny jako celku. Techniky hodnocení vývojové úrovně dítěte a specifických potřeb dítěte. Komunikace s jinými profesionály a organizacemi, koordinace postupů.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti. Řízení motorového vozidla.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Empatie, tolerance, diskrétnost.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie instinktivního rodičovství, teorie vazby. Teorie narcistického traumatu rodiče. Teorie osobnostního vývoje. Teorie vývoje dětí s různými typy postižení. Teorie podpůrných sítí.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet rodin zvládajících péči.
Kvalitativní kritéria: Spokojenost rodin s péčí.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Rodič nedostatečně spolupracující. Rodič s dlouhou reakcí na  postižení dítěte, která ovlivňuje rodičovské chování.
Kritické a velmi náročné situace: Vážný konflikt mezi rodiči. Rozpad rodiny.

Zdroje:

Mertlová, P. (2019): Konstrukce vzdělávacího programu pro poradce rané péče. Diplomová práce. Katedra sociální práce FF UK Praha.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.