Profesiogramy

Smysl existence pracovní pozice Posouzení potřeb klienta a naplánování péče, monitoring průběhu péče a její vyhodnocování. Cílová skupina: Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 7–64 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a osoby, které o ně v domácím prostředí pečují. Někteří klienti mají veřejného opatrovníka, s nímž zařízení také komunikuje. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Klienti kromě svého hendikepu mají v různé míře fungující rodinné prostředí. Mají obtíže se samostatným fungováním ve společnosti. (Rodiny ne vždy vidí potřeby klienta stejně jako nezávislí odborníci; pro některé rodiny je navíc příspěvekZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora pacienta v době hospitalizace a po odchodu z lůžkového zařízení. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Dospělí trpící vážnými psychickými nemocemi (nejčastěji schizofrenie, bipolární porucha). U těchto lidí jsou podpůrné sociální sítě malé a křehké. Psychická nemoc zvyšuje pravděpodobnost rozvodu, resp. rozchodu s dospělým partnerem. Psychická nemoc představuje i riziko pro výkon rodičovské role dospělého. Psychická nemoc představuje hendikep při pokusu vstoupit na pracovní trh, resp. vrátit se na dříve zastávanou pracovní pozici. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon 96/2004 o nelékařských zdravotnických profesích. Zákon o zdravotních službách (Z 372/2011). Zákon o sociálních službách (Z 108/2006). Vyhláška 59/2011 oZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora zotavení, podpora klientů při řešení záležitostí důležitých pro stabilizaci v samostatném životě po léčbě. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Věk klientů se obvykle pohybuje mezi 15–40 lety, převažují muži nad ženami. Řada klientů se v minulosti pokusila o nějakou formu léčby. Hlavní problém klientů je závislost na návykových látkách. Ve dvou komunitách v ČR jsou také závislé matky s předškolními dětmi, které kromě řešení jiných problémů potřebují i podporu při výkonu rodičovské role. Klienti mají někdy vedle závislosti na návykových látkách ještě osobnostní poruchu nebo duševní nemoc, nejčastěji depresi a/nebo úzkosti. Vyskytují se u nich poruchy myšlení.Zobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora rodin s dětmi v jejich hlavních funkcích týkajících se potřeb dětí (primárně výživa dětí, zdraví dětí, výchova dětí, vzdělávaní dětí; sekundárně stabilizace pracovní, finanční a bytové situace rodiny). Ochrana ohrožených dětí. Prevence odebrání dítěte z rodiny. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Rodiny, které nemají kapacitu zvládat péči o děti samostatně, případně ani s přispěním širších rodin. Může jít i o rodiny, ve kterých jsou rodičovské kapacity omezené a/nebo, ve kterých rodiče nezvládají zátěž, jejímž zdrojem je dítě/děti s hendikepem. Někteří rodiče nevyužívají zdroje (včetně finančních dávek), které by jim mohly jejich situaci zlepšit. Některé tyto rodiny žijíZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Příprava přechodu odsouzených do řádného občanského života a na jejich schopnost vést soběstačný způsob života v souladu se zákonem. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Odsouzené ženy a odsouzení muži k výkonu trestu odnětí svobody, hlavní potřeby jsou rodinné, finanční, bytové, pracovní a další problémy. Odsouzení jsou frustrování ztrátou svobody. Jsou vystaveni nepříznivým vlivům vězeňské subkultury. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o vězeňské službě a justiční stráži (Z 555/1992). Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (Z 361/2003). Trestní zákoník (Z. 40/2009). Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006). Občanský zákoník (Z. 89/2012). Legislativa týkající se pracovního uplatnění, nároků naZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Legalizace pobytového statusu. Integrace do místní společnosti. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Cílovou skupinou jsou rodiny, dospělí nebo nedoprovázené děti. V řadě případů jsou uprchlíky před válečnými konflikty. V jiných případech odcházejí ze země původu proto, že v ní nenacházejí možnost obživy. V některých případech odcházejí z původní země proto, aby si zlepšili svou ekonomickou situaci. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o pobytu cizinců na území ČR (Z 326/1999). Zákon o azylu (Z 283/1991). Zákon o dočasné ochraně cizinců (Z 500/2004). Zákon o trestním řízení soudním (Z 141/1961). Správní řád (Z 500/2004). Úmluva o právním postavení uprchlíků OSNZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Prevence pokračování trestné činnosti u pachatelů. Vedení pachatelů k řádnému způsobu života (kombinace kontroly a pomoci). Řešení konfliktů souvisejících s trestným činem. Provádění mediace mezi pachatelem a obětí, jejíž výsledek pak zohlední soud. Příprava podkladů pro rozhodnutí soudu. Zajištění výkonu alternativních trestů po rozhodnutí soudu (obecně prospěšné práce, domácí vězení, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce). Výkon dohledu nad pachatelem jako náhrada vazby, náhrada sankce nebo jako součást trestu, u mladistvých jako forma výchovného opatření. U mládeže a dětí výkon soudem uložených výchovných opatření a omezení. U obětí pomoc s vyrovnáním se s následky trestných činů. SociálníZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice PPP poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání, mezilidských vztahů a volby povolání. Je určeno pro děti, žáky a studenty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiné problémy (poruchy učení, poruchy pozornosti, poruchy chování, intelektový deficit aj.) ve věku od tří letí do ukončení školní docházky, případně až do 26 let, PPP pracuje souběžně s rodiči těchto dětí. PPP také řeší školní zralost dětí. Většinu klientely tvoří děti mateřských a základních škol a jejich rodiče. SPC poskytuje poradenství týkající se vzdělávání a péče dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodičům. Pracovníci PPP a SPC také docházejí za pedagogy do škol a školskýchZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora dospělých lidí (od 18 do 64 let) s mentálním postižením, případně s psychiatrickou nemocí, v samostatném sociálním fungování. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Klienti kromě svého hendikepu mají v různé míře fungující rodinné prostředí. U některých rodina jako jejich podpora chybí. Mají obtíže se získáváním zaměstnání, s finanční situací, s vedením domácnosti (pokud ji mají), se společenskými kontakty, s partnerstvím, se sexualitou. Řada klientů má dluhy. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon 108/2006 o sociálních službách. Vyhláška 505 k tomuto zákonu. Zákon o zaměstnanosti (Z 435/ 2004). Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Z 329/2011). OrganizačníZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Pomoc při řešení situace klienta během léčby a po léčbě ve zdravotnickém zařízení. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Klienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu věku (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři a děti), osamělosti, konfliktních rodinných vztahů, dlouhodobě nebo nevyléčitelné nemoci, handicapu (ten může být pohybový, smyslový, mentální aj.), psychické nemoci, demence, závislosti (alkohol, drogy, hry aj.), nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší) a hmotné nouze. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o nelékařských zdravotnických profesích (Z 96/2004). Zákon o zdravotních službách (Z 372/2011). Zákon o sociálních službách (Z 108/2006). Vyhláška 59/2011 oZobrazit text