Sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace/v sociálně terapeutické dílně

Smysl existence pracovní pozice

Podpora dospělých lidí (od 18 do 64 let) s mentálním postižením, případně s psychiatrickou nemocí, v samostatném sociálním fungování.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Klienti kromě svého hendikepu mají v různé míře fungující rodinné prostředí. U některých rodina jako jejich podpora chybí. Mají obtíže se získáváním zaměstnání, s finanční situací, s vedením domácnosti (pokud ji mají), se společenskými kontakty, s partnerstvím, se sexualitou. Řada klientů má dluhy.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon 108/2006 o sociálních službách.
  • Vyhláška 505 k tomuto zákonu.
  • Zákon o zaměstnanosti (Z 435/ 2004).
  • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Z 329/2011).

Organizační rámce

Organizace je nestátní neziskovou organizací. Je registrovaná jako sociální služba.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Zlepšení klientovy situace podle individuálního plánu podpory.

Popis jednotlivých pracovních činností

Hodnocení klientovy situace s účastí klienta, případně členů rodiny. Vypracování plánu podpory. Realizace plánu formou nácviku některých činností (např. vaření, vedení domácnosti, spravování financí, psaní životopisů, cvičné přijímací pohovory). Podpora nácviku pracovních dovedností. Doprovázení klienta k jednáním, jednání s potenciálními a stávajícími zaměstnavateli klientů. Jednání s odborníky a organizacemi, kteří se klientem zabývají. Podpora fungování klienta návštěvami v jeho domácnosti a poradenstvím, které je určeno klientovi, případně i rodině klienta. Realizace plánů se prověřuje každé tři měsíce.

Okruh spolupracujících subjektů

  • Sociální služby pro klienty a jejich rodiny (stacionáře, chráněné bydlení, odlehčovací služby).
  • Úřady práce.
  • Psychiatrické a psychologické ordinace, psychiatrické nemocnice.
  • Zaměstnavatelé klientů, sociální odbory MÚ, banky.

Typy výsledků

Formalizované: Počet klientů v péči. Počet klientů, u nichž se povedlo najít a udržet práci. Počet klientů, u nichž se podařilo zavést splátkový kalendář a realizovat jeho dodržení.
Faktické: Vedle výše uvedeného – klienti, u nichž se povedlo zlepšit vztahy v rodině, partnerské vztahy, soběstačnost v běžném denním fungování (hygiena, strava, provoz bytu). Pozitivní změna v náplni volného času klienta.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ,VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa. Síť místně dostupných služeb. Možnosti spolupracujících organizací. Dluhová problematika. Psychiatrické minimum. Problematika osobního rozvoje u lidí s mentálním postižením. Fungování rodinného systému u lidí s postižením, resp. s vážnou duševní nemocí.
Potřebné specifické dovednosti: Metody hodnocení klientovy situace a plánování. Adekvátní odhad potřebné míry podpory a jejích forem. Intervence do rodinných vztahů. Pracovní poradenství. Dluhové poradenství. Poradenství v partnerských vztazích a v oblasti sexuality.
Měkké dovednosti: Komunikace, empatie, udržování hranic.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Nestigmatizující postoj. Orientace na zplnomocňování klienta.
Využívané teorie, přístupy a metody: Poradenství, úkolově orientovaný přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Viz výše; délka období, po které klient po péči nepotřebuje další podporu.
Kvalitativní kritéria: Viz výše; ústup „sociální fobie“ klienta.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Změny klientova stavu. Klient s agresivním chováním. Nedostatečná týmová spolupráce v organizaci. Nedostatečná spolupráce subjektů zabývajících se klientem. Nedostatek jednoznačné a spolehlivé zpětné vazby od klientů. Stížnosti členů klientů/klientových rodin na pracovníky.
Kritické a velmi náročné situace: Manipulativní rodina, která má s klientem jiné plány, než jaké má pro sebe klient sám. Relaps klientovy psychózy. Podání návrhu na vyloučení klienta ze služby a jeho realizace.