Sociální pracovník v terapeutické komunitě

Smysl existence pracovní pozice

Podpora zotavení, podpora klientů při řešení záležitostí důležitých pro stabilizaci v samostatném životě po léčbě.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Věk klientů se obvykle pohybuje mezi 15–40 lety, převažují muži nad ženami. Řada klientů se v minulosti pokusila o nějakou formu léčby. Hlavní problém klientů je závislost na návykových látkách. Ve dvou komunitách v ČR jsou také závislé matky s předškolními dětmi, které kromě řešení jiných problémů potřebují i podporu při výkonu rodičovské role. Klienti mají někdy vedle závislosti na návykových látkách ještě osobnostní poruchu nebo duševní nemoc, nejčastěji depresi a/nebo úzkosti. Vyskytují se u nich poruchy myšlení. Mají sníženou frustrační toleranci. Je pro ně obtížně odložit uspokojení nějaké potřeby, mají nedostatečné sociální dovednosti. Řada klientů má za sebou kriminální delikty, v některých případech nedořešené. Řada klientů má dluhy.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
  • Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999).
  • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z111/2006).
  • Zákon o státní sociální podpoře (Z 117/1995).
  • Občanský zákoník (Z 89/2012).

Organizační rámce

Terapeutická komunita je zřizována nestátní neziskovou organizací, nebo je sama takovou organizací. Zařízení jsou certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Podpora způsobu klientova života, který nezahrnuje užívání návykových látek.

Popis jednotlivých pracovních činností

Účast na terapeutických programech s klienty, případně s jejich blízkými lidmi. Poskytování individuálního poradenství klientům ve věcech nároků na dávky, řešení dluhů a exekucí, zaměstnání, bydlení, nároků na výživné, úpravu styku s dětmi a výkonu rodičovské odpovědnosti, trestního stíhání a výkonu alternativních trestů. Doprovázení klienta k jednáním a k výslechům.

Okruh spolupracujících subjektů

Police státní i městská, soudy, úřad práce, zdravotnická zařízení (včetně psychiatrických) a ordinace lékařů, resp. psychologů, PMS, OSPOD, školská ústavní zařízení. Školy. Mateřské školy a dětská centra. Organizace doprovázející pěstouny na přechodnou dobu. Městský úřad, krajský úřad.

Typy výsledků

Formalizované: Počet klientů, kteří dokončili pobyt. Počet klientů, kteří abstinují po uplynutí katamnestického intervalu.
Faktické: Klient po léčbě žije tak, že se obejde bez užívání návykových látek a současně je podle svých možností napojen na společnost.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa, viz výše. Znalost fungování spolupracujících organizací. Adiktologické minimum, psychiatrické minimum, minimum z vývojové psychologie. Znalost dluhové problematiky. Znalost procedur policejního vyšetřování a soudního projednávání jak opatrovnických věcí, tak věcí trestních.
Potřebné specifické dovednosti: Vedení terapeutických programů pro klienty, případně jejich blízké lidi. (Žádoucí je sebezkušenostní výcvik). Řešení situací, kdy klient porušil pravidla léčby. Doprovázení klienta k jednáním a k výslechům.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Schopnost vytvořit dobré pracovní společenství s klientem. Schopnost určovat klientovi hranice, případně uplatnit sankce.
Využívané teorie, přístupy a metody: Úkolově orientovaný přístup. Systemický přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Viz výše.
Kvalitativní kritéria: Viz výše.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Nespolupracující jiné organizace. Nespolupracující klient. Klient odpadlý z léčby. Řešení konfliktů mezi klienty.
Kritické a velmi náročné situace: Psychiatrické dekompenzace klienta. Porušení kardinálních pravidel léčby ze strany klienta (např. klient použil návykové látky, dopustil se agresivního chování vůči jinému klientovi…) a jeho následné vyloučení. Klientka–matka, která se přes veškerou podporu není schopna dobře starat o své dítě.

Zdroje:

Knopová, A. (2018): Význam a role sociálního pracovníka/sociální pracovnice v terapeutických komunitách pro závislé. Diplomová práce. Praha: Husitská teologická fakulta.