Sociální pracovník v sociálně aktivizační službě pro seniory/osoby se zdravotním postižením

Smysl existence pracovní pozice

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením žít aktivním způsobem života, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí domova a usilovat o zachování míry soběstačnosti, kterou disponují. Pomáhá člověku žít ve vztazích. Předcházení či zmírňování sociálního vyloučení a rozvoj specifických schopností a dovedností

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Klienti, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Mají sníženou soběstačnost. Potřebný je rozvoj dovedností, zvýšení kvality života a individuální přístup.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Standardy kvality sociálních služeb.
 • Etický kodex sociálních pracovníků České republiky.
 • Zákon o sociálních službách – zákon číslo 108/2006 Sb.
 • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – zákon číslo 329/2011 Sb.
 • Občanský zákoník – zákon číslo 89/2012 Sb.
 • Zákon o ochraně osobních údajů – zákon číslo 101/2000 Sb.
 • Zákon o státní sociální podpoře – zákon číslo117/1995 Sb.
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi – zákon číslo 111/2006 Sb.
 • Zákon o zaměstnanosti (hledání zaměstnání) – zákon číslo 435/2004 Sb.
 • Zákon o zdravotních službách – zákon č. 372/2011.
 • Školský zákon – zákon číslo 561/2004.

Organizační rámce

Službu poskytují nestátní neziskové organizace.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje s ohledem na důstojnost člověka. Rozvoj a udržení schopností a dovedností. Pomoc se začleněním do běžného života s ohledem na fyzické, psychické a duchovní potřeby.

Popis jednotlivých pracovních činností

Preventivní opatření (osvěta, poskytování informací). Individuální plánování. Síťování. Základní poradenství a odborné poradenství. Nácviky (zvládání domácích prací, ovládání PC, hospodaření s penězi, videonácvik interakcí, manuální zručnost, pracovní nácviky). Osobní asistence při každodenních úkonech a při volnočasových aktivitách. Pomoc při hledání zaměstnání. Uspokojování dalších psychosociálních potřeb. Posilování kompetencí a dovedností klienta. Pomáhání s úředními záležitostmi. Řešení konfliktů v interpersonálních vztazích. Vedení socioterapeutických činností (komunikační terapie). Administrativa. Vedení záznamů o službě (tvoření statistik). Předávání informací o službě.

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne

V úřední dny: Pomoc se samoobslužnou péčí klientů. Zajištění stravy. Koordinace aktivizačního programu s dobrovolníky, s aktivizačními pracovníky jednotlivých oddělení. Realizace společných aktivit.
V neúřední dny: Pomoc s osobní péčí o klienty. Zajištění individuálních návštěv. Zajištění duchovních potřeb. Stanovení měsíčního aktivizačního plánu.

Okruh spolupracujících subjektů

Rodinní příslušníci, opatrovníci osob omezených ve svéprávnosti, sociální pracovníci úřadů a neziskových organizací, dobrovolníci, lékař, psychologové, rodina, stacionář, MPSV, MV, město, kraj, služby osobní asistence, AGE centrum, externí pracovníci (kadeřník, canisterapie, muzikoterapie), SPC, školy, pedagogické poradny, logoped, speciální školky, školy.

Typy výsledků

Formalizované: Záznamy šetření, dotazníková šetření zjišťování spokojenosti, výroční zprávy, dodržení plánu – splnění hodin přímé práce s klientem, přiznání grantu.
Faktické: Využití poradenství, rozvoj potenciálu klienta, zlepšení komunikace klienta, zvyšování samostatnosti, udržování mentální úrovně a sociálního kontaktu, získání nového přátelství, vyšší kvalita klientova života.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VŠ nebo VOŠ nejlépe v oboru sociální práce (kvalifikace pro sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.).
Potřebné znalosti: Znalost fungování dané sociální služby. Znalost problematiky cílových skupin (jejich zvláštní potřeby, vhodné způsoby kompenzace hendikepů). Znalost zákona o sociálních službách a další relevantní legislativy. Orientace v síti sociálních služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Respekt ke klientovi a jeho rozhodnutím. Schopnost sebereflexe (schopnost objektivně reflektovat průběh celé intervence, přehodnocování a aktualizování individuálního plánu). Schopnost podporovat a oceňovat klienty.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti. Sebereflexe. Flexibilita. Otevřenost. Plánování a organizování. Strukturované myšlení. Samostatnost. Spolupráce. Trpělivost.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Respekt k poslání, hodnotám a etickému kodexu. Vůči klientům úcta, tolerance, důvěra, diskrétnost, mlčenlivost, partnerství.
Využívané teorie, přístupy a metody: Ekologická perspektiva, přístup zaměřený na klienta, KBT, úkolově orientovaný přístup, přístup orientovaný na řešení problému. Logoterapie, systemický přístup, narativní přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Zlepšení zdravotního stavu, pravidelná spolupráce, získání dotace.
Kvalitativní kritéria: Zlepšení dovedností klienta, lepší komunikace, soběstačnost, spolupráce rodiny, vyšší kvalita života klientů.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Zhoršení zdravotního stavu klienta, nespolupracující rodina, nespolupracující klient, jiné okolnosti, které mají špatný vliv na klienta či na sociálního pracovníka, bezradnost v pomoci klientovi z důvodu nedostatku služeb, nedostatečné zázemí ze strany zaměstnavatele, vysoké nároky na pracovníka, stagnace stavu klienta, nejsou patrné okamžité výsledky.
Kritické a velmi náročné situace: Seznámení rodiny s reálným stavem klienta. Pokud dojde ke zhoršení stavu klienta, se kterým se dlouhodobě pracovalo. Špatná komunikace s rodinou. Agresivní klient. Nespolupracující kolektiv klientů.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.