Sociální pracovník ve stacionáři pro lidi s postižením, pro seniory

Smysl existence pracovní pozice

Posouzení potřeb klienta a naplánování péče, monitoring průběhu péče a její vyhodnocování.

Cílová skupina: Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 7–64 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a osoby, které o ně v domácím prostředí pečují. Někteří klienti mají veřejného opatrovníka, s nímž zařízení také komunikuje.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Klienti kromě svého hendikepu mají v různé míře fungující rodinné prostředí. Mají obtíže se samostatným fungováním ve společnosti. (Rodiny ne vždy vidí potřeby klienta stejně jako nezávislí odborníci; pro některé rodiny je navíc příspěvek na péči a invalidní důchod klienta vítaným příjmem, proto se brání péči ve stacionáři, na kterou je třeba přispívat.)

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon 108/2006 o sociálních službách.
  • Vyhláška 505 k tomuto zákonu.
  • Vzdělávání klientů je realizováno v zařízení v souladu s ustanovením § 42, školského zákona (Z 561/2004) nebo ve spolupracujícím školském zařízení.

Organizační rámce

Organizace je nestátní neziskovou organizací. Je registrovaná jako sociální služba.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Cílem služby je dlouhodobě zajistit uživatelům komplexní péči, nabídnout atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity a umožnit kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi. Uživateli poskytuje prostor pro seberealizaci, posiluje jeho samostatnost a soběstačnost a pomáhá mu rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám. (Dle zákona jde o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.)

Popis jednotlivých pracovních činností

Sociální pracovnice seznamuje zájemce/jeho rodinu/opatrovníka s možnostmi poskytnutí služby. Poté v některých případech provede sociální šetření. Po jeho vyhodnocení předá zájemcům k vyplnění vstupní dotazník a společně sepíší smlouvu o poskytování sociálních služeb a další potřebné dokumenty. Ve smlouvě jsou definovány individuální cíle klienta. Klient absolvuje adaptační zkoušku v dohodnutém termínu a délce. Po vyhodnocení adaptační zkoušky je s klientem/rodinou/opatrovníkem dohodnut rozsah využívání služeb a termíny. Sociální pracovník se přímo účastní některých programů pro klienty. U některých klientů je sociální pracovník klíčovým pracovníkem. Sociální pracovník komunikuje během poskytování péče s rodinami/opatrovníky klientů a poskytuje jim poradenství.

Okruh spolupracujících subjektů

  • Městský úřad (Sociální odbor).
  • Zdravotnická zařízení.
  • Speciálně-pedagogická centra.
  • Úřad práce.
  • OSSZ.
  • Další poskytovatelé sociálních služeb.

Typy výsledků

Formalizované: Počet provedených šetření. Počet přijatých klientů, počet klientů využívajících péči za jednotku času, počet klientů s dokončenou péčí.
Faktické: Dtto.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa. Speciálně-pedagogické minimum. Minimum z vývojové psychologie. Psychiatrické minimum. Problematika osobního rozvoje u lidí s mentálním postižením. Fungování rodinného systému u lidí s postižením. Znalost místní sítě úřadů a služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Metody vyhodnocování potřeb klienta. Metody vyhodnocování průběhu a efektu péče. Komunikace s lidmi s mentálním postižením. Komunikace s rodinami lidí s postižením. Poskytování poradenství klientům a rodinám. Psychohygiena jako prevence vyhoření.
Měkké dovednosti: Týmová spolupráce. Komunikační dovednosti.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Orientace na individuální potřeby klienta. Nestigmatizující postoj ke klientovi.
Využívané teorie, přístupy a metody: Poradenství. Úkolově orientovaný přístup. Aktivizační přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů s plně/částečně realizovanými individuálními cíli péče. Změna v indikátorech kvality života klientů.
Kvalitativní kritéria: Ukazatelé spokojenosti klientů/rodin/opatrovníků se službou.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Vysoká fluktuace pracovníků v sociálních službách (pečovatelů), podmíněná jejich nízkým finančním ohodnocením. Klienti a rodiny v některých případech nedodržující ve smlouvě dohodnuté podmínky.
Kritické a velmi náročné situace: Zhoršení zdravotního stavu klienta, kvůli kterému je třeba péči ve stacionáři ukončit. Konflikt potřeb klienta a potřeb/přání členů jeho rodiny. Klienti s těžkými formami autismu, kteří se chovají agresivně.