Profesiogramy (Page 2)

Smysl existence pracovní pozice Ochrana dětí, kterým chybí přiměřená péče. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné nutné péče, včetně školní docházky. Zařízení má poskytovat pomoc rodičům v souladu s individuálním plánem ochranyZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora umírajících lidí a jejich rodin. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Paliativní péči potřebují onkologicky nemocní v terminální fázi života. Dále pacienti v konečné fázi závažného nenádorového onemocnění (typicky jde o orgánová selhání: respirační, srdeční, ledvinné, jaterní). A také pacienti v dlouhodobě nepříznivém a nezlepšitelném zdravotním stavu, který se zhoršuje (pokročilá stádia myopatií, syndromu demence, neurodegenerativních onemocnění, AIDS, pokročilá stádia imobilizačního syndromu, zvláště s poruchou vědomí a rozvojem proleženin, například po cévních mozkových příhodách, či terminální geriatrické deteriorace). Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o nestátních zdravotnických zařízeních (Z 106/1999). Zákon o sociálních službách (Z 108/2006). Zákon o sociálněZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Poskytování bezplatného odborného sociálního poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, které nemají možnost si zaplatit komerční službu. Informování o dalších (bezplatných) službách, které jsou občanům k dispozici. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Občané vyrovnávající se s dluhy, exekucemi, s problémy v bydlení, s problémy se zaměstnavatelem, s problémy v blízkých vztazích, s problémy v sousedských vztazích. Častěji jde o lidi vyššího věku, s nepříznivým zdravotním stavem. Méně často mladší lidé v situaci zadlužení a exekučního řízení. Třetí výraznější skupinou jsou lidé středního věku v rozvodové situaci, řešící dědictví, pracovní záležitosti. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o sociálních službáchZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Prevence sociálního selhání dětí a mládeže. Podpora mladých lidí v náročných životních situacích. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Cílovou skupinou jsou děti a mládež s vyšším rizikem sociálního selhání, případně v obtížných životních situacích. Tito mladí lidé potřebují doprovázení při zvládání pro ně náročných situací a obecně při přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Někteří z nich mají špatně fungující rodiny (rodiče ve výkonu trestu, rodina v chudobě, rodiče drogově nebo alkoholově závislí, rodiče s psychickými poruchami, rodiče v rozvodu, rodič samoživitel nezvládající péči apod.). Někteří klienti žijí v provizorním bydlení (ubytovny, domy na půl cesty, azyly). Někteří klientiZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora při řešení manželských a rodinných konfliktů, při výchově dětí. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Dospělí lidé v situaci rozvodu, rozchodu s partnerem. Rodiče v problémech s výchovou dětí. Dospělí lidé s problémy v mezigeneračním soužití. Systémový kontext (legislativa, standardy) Občanský zákoník (Z 89/2012). Zákon o sociálních službách (Z 108/2006). Zákon o ochraně před domácím násilím (Z 135/2006). Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999). Školský zákon (Z 82/2015). Zákon o existenčním a životním minimu (Z 110/2006). Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006). Organizační rámce Poradny zřizuje kraj nebo obec nebo nestátní nezisková organizace. ZpůsobZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Zařízení zajišťují výchovu a vzdělávání ohrožených dětí od 3 do 18 (19) let. Je to diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se základní školou, výchovný ústav a středisko výchovné péče (to má programy ambulantní, případně i internátní). Děti jsou v zařízeních buď režimu ústavní výchovy, pokud rodiče nefungují a není k dispozici jiná forma péče, nebo v režimu ochranné výchovy, pokud mají závažné poruchy chování, případně spáchaly čin jinak trestný (věk 12–15 let) nebo trestný čin (věk 15–18 let). Sociální pracovník funguje jako expert na rodinnou situaci dítěte. Zajišťuje komunikaci s rodiči, zákonnými zástupci a se spolupracujícími organizacemi. Zajišťuje i částZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Podpora přechodu do samostatného života u lidí se zkušeností dlouhodobého pobytu/výchovy mimo vlastní rodinu. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Osoby, jejich schopnost samostatného života byla ovlivněna pobytem ve výchovném ústavním zařízení, případně ve věznici (kde vykonávali trest odnětí svobody), případně v zařízení ochranné léčby. Pokud chtějí pokračovat ve studiu, potřebují podmínky pro dokončení studia, protože docházka do školy umožňuje pouze nárazové brigády a znemožňuje samostatné bydlení. Jiní mají obtíže se zařazením do běžného pracovního procesu a udržením si stálé práce. U většiny klientů chybí podpora rodiny nebo je nedostatečná. Neuspokojivá finanční situace klientů se pojí s nemožností najítZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Posouzení situace klienta, naplnění jeho některých základních potřeb (bydlení, peníze, oblečení, stravování, ochrana zdraví), poskytnutí poradenství. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Lidé bez domova starší než 18 let. Jde o lidi, kteří nemají vhodné ubytování, mají potřebu si zajistit vlastní hygienu, praní prádla, stravování, zdravotní péči. Řada klientů má dluhy, řada klientů je bez zaměstnání. Někteří klienti jsou závislí na návykových látkách. Někteří mají potřebu navázat porušené vztahy s rodinou a jinými lidmi. Řada klientů nemá osobní doklady. V jednání se státními institucemi jsou nejistí, mají tendenci se jim vyhýbat. Systémový kontext (legislativa, standardy) Z 108/2006 o sociálníchZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Řešení klientovy životní situace (poskytnutí bydlení, stravování, hygieny, praní, pomoc při uplatňování práv). Služba se poskytuje zpravidla na jeden rok. Podpora při výkonu rodičovské role. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby (Osobou bez přístřeší je v široké definici každý, kdo žije v nejistých podmínkách.) Uživateli služby jsou dospělí lidé, případně i s dětmi, kteří nemají možnost přiměřeně bydlet. Někdy bydlí, ale v přeplněném bytě. Někdy bydlí v prostoru, k němuž nemají žádná práva. Tito lidé mají někdy také dluhy (mj. na nájemném). Mívají i nízké příjmy. Mívají problémy ve vztazích s blízkými lidmi, případně jsou v rozvodové nebo po-rozvodovéZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v nepříznivé sociální nebo krizové situaci. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Senioři hendikepovaní při prosazování svých potřeb a práv, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, těhotné osamělé ženy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí. Tyto osoby potřebují především pomoc s orientací v systému sociálních služeb a sociálních dávek, zprostředkování sociálních služeb a sociálních dávek, poskytnutí podpory a poradenství v nepříznivé sociální situaci. Systémový kontext (legislativa, standardy) Správní řád (Z. 500/2004). Zákon o zvláštnímZobrazit text