Profesiogramy (Page 4)

Smysl existence pracovní pozice Pracovník poskytuje přímou péči rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením do doby, kdy dítě dovrší věk 7 let. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Rodiny, v nichž se narodilo dítě s postižením, se vyrovnávají s krizí rodičovské identity. Obvykle jeden člen rodiny přestává pracovat a věnuje se dítěti s postižením. Mění se vztahy mezi rodiči, mění se vztahy rodičů a dalších dříve narozených, případně později narozených dětí, mění se i ekonomická situace rodiny a vztahy v široké rodině. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o sociálních službách (Z 108/2006). Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Z 321/2011). Občanský zákoník (Z 89/2012). Organizační rámceZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Ochrana ohrožených nezletilých dětí státním orgánem. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Primárně nezletilé děti ohrožené absencí přiměřené péče, sekundárně mnoho-problémové rodiny, rodiny v rozvodu rodičů nebo rozpadu jejich vztahu. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z. 359/ 1999). Školský zákon (Z. 561/ 2004). Správní řád (Z. 500/2004). Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (Z. 218/2003). Zákon o zvláštním řízení soudním (Z. 292/2013). Trestní zákoník (Z. 40/2009). Zákon o zdravotních službách (Z. 372/2011). Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006). Občanský zákoník (Z. 89/2012). Zákon o výkonu ústavní výchovyZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Ochrana dětí ohrožených nedostatečnou nebo nevhodnou péčí. Zajištění jejich práv a oprávněných zájmů. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Děti, které nemají funkční rodinné prostředí – rodiče se jich vzdali nebo projevují neschopnost o ně pečovat (např. kvůli nemoci, závislosti na návykových látkách), resp. jejich rodiče nežijí. U těchto dětí se buď předpokládá, že řešením jejich situace bude svěření do péče jiné osoby/subjektu, nebo již došlo k jejich svěření do péče jiné osoby/subjektu. Definice cílové skupiny je v paragrafu 6., Z 359/1999. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z. 359/ 1999). Školský zákon (Z. 561/Zobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Ochrana a vedení dětí s poruchami chování. Podpora rodičů při výchově děti.   Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Děti s poruchami chování, které mají problémy v rodinném soužití, ve škole, mají rizikové vrstevnické kontakty, případně experimentují s návykovými látkami, případně se dopouštějí se protiprávních činů. Řada rodin těchto dětí má vážné problémy se zvládáním výchovy dětí, a také v jiných oblastech svého fungování. Mezi rodiči převažují matky žijící bez otců svého dítěte, resp. bez partnerů. Děti mají mnoho volného času, který v řadě případů není nijak, resp. nikým strukturován. Situaci dítěte oznámí nejčastěji škola, nebo policie, nebo lékař. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon oZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Koordinace pracovníků, kteří poskytují služby vzdělávání dětem. Smyslem služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte. Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci.  Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby Služba je určena dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma potřebné podpory. To leckdy souvisí s nízkým vzděláním jejich rodičů, které bývá základní a ne vždy dokončené. Často jde o děti ze sociálně vyloučených lokalit. Systémový kontext (legislativa, standardy) Zákon o sociálních službách (Z 108/2006) Školský zákon (Z 561/ 2004) Zákon o sociálněprávní ochraně dětí (Z 359/ 1999).   Organizační rámce Pracovník působí v koordinačním centru NNO naZobrazit text

Smysl existence pracovní pozice Cílem služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jejich soběstačnost a pomoci zajistit životní potřeby. V rámci služby osobní asistence má uživatel nárok také na bezplatné základní sociální poradenství. Služba je poskytována terénní formou přirozeném prostředí klientů, 24 hodin denně, po celý rok. Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeb Služba je určena všem občanům bez omezení věku, kteří mají omezenou schopnost samostatně realizovat běžné každodenní úkony. Jedná se o osoby se zdravotním postižením (mentálním postižením, kombinovaným postižením, tělesným postižením) a seniory. Část klientů nemá plnou svéprávnost a jejich opatrovníky jsou rodinní příslušníci, případněZobrazit text