Koordinátor vzdělávacích služeb (NNO)

Smysl existence pracovní pozice

Koordinace pracovníků, kteří poskytují služby vzdělávání dětem. Smyslem služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte. Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci. 

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Služba je určena dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma potřebné podpory. To leckdy souvisí s nízkým vzděláním jejich rodičů, které bývá základní a ne vždy dokončené. Často jde o děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006)
  • Školský zákon (Z 561/ 2004)
  • Zákon o sociálněprávní ochraně dětí (Z 359/ 1999).  

Organizační rámce

Pracovník působí v koordinačním centru NNO na regionální úrovni. Nejrozsáhlejší síť těchto služeb má v současnosti organizace Člověk v tísni.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Koordinace činností pracovníků, kteří poskytují vzdělávání dětem v předškolních klubech, doučují děti v rodinách, ve školách.  

Popis jednotlivých pracovních činností

Organizace schůzek týmu. Organizace setkání s jinými pracovníky ze školských zařízení a sociálních služeb, kteří se podílejí na vzdělávání dětí (lokální vzdělávací platforma). Poskytování poradenství klientům a rodinám, včetně odkazování na jiné organizace. Organizace individuálního a skupinového doučování dětí. 

Individuální doučování probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází jednou týdně na dvě hodiny, během kterých mu pomáhá se vším, co je potřeba. Kromě práce s dítětem jsou dobrovolníci a další pracovníci v úzkém kontaktu také s rodiči. Ti musí být vždy doučování přítomni, zajistit podmínky na domácí přípravu a kontrolovat splnění zadaných úkolů. Tím se organizace snaží rodiče vtáhnout do školního dění a do aktivního zájmu o dítě.

Skupinové doučování doplňuje doučování individuální. Má dvě formy. První probíhá ve spolupráci se školami. Učitelé vytipovávají potřebné děti, které se účastní doučovacího kroužku, zpravidla jednou týdně na dvě hodiny. Kroužek je zaměřen na opakování a procvičování školní látky, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování kompetencí. Jedná se především o rozvoj komunikace, spolupráce, kritického myšlení, aktivního naslouchání a schopnosti porozumění textu. Druhou formou je skupinové doučování, které je organizováno například na ubytovnách, v azylových domech nebo přímo v prostorách organizace. Využívají ho děti, které není možné doučovat individuálně.

Okruh spolupracujících subjektů

  • OSPOD
  • základní školy, mateřské školy. 

Typy výsledků 

Formalizované: Prospěch dětí ve školách.
Faktické: Spokojenost dětí, spokojenost rodičů.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Znalost legislativy, viz výše. Znalost školského systému. Znalost fungování státní správy v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Základní znalost personalistiky. Minimum z vývojové psychologie. Pedagogické minimum.
Potřebné specifické dovednosti: Dovednost komunikovat se spolupracujícími subjekty. Komunikace s rodinami dětí. Komunikace s dětmi. Výběr, zácvik a průběžná podpora dobrovolníků. 
Měkké dovednosti: Manažerské dovednosti. Týmová spolupráce. Komunikační dovednosti. 
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Antidiskriminační přístup.
Využívané teorie, přístupy a metody: Multikulturní přístup. Vedení případu. Vedení skupin. 

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet dětí, které ukončí základní vzdělání. Počet dětí přijatých do běžných základních škol (nikoliv speciálních).
Kvalitativní kritéria: Spokojenost klientů.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Nespolupracující rodiny. Nezájem rodin o službu. Nedostatek pracovníků vhledem k potřebám lokality. Nespolupracující učitelé, školy. Časté stěhování klientů.
Kritické a velmi náročné situace: Rozhodování o vyřazení klientů ze služby. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.