Sociální pracovník kontaktního centra (NNO)

Smysl existence pracovní pozice

Prevence rizik spojených s užíváním návykových látek, posilování motivace k léčbě závislosti.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Klienti jsou v různých fázích procesu navykání na drogy. Dlouhodobě závislí mají obvykle zhoršené vztahy k blízkým lidem a obtíže ve studiu, resp. v pracovním uplatnění. Mívají i poškozené zdraví.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon o sociálních službách (Z.108/2006).

Organizační rámce

Pracovník je členem týmu nestátní neziskové organizace.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Redukce rizik spojených s užíváním drog.

Popis jednotlivých pracovních činností

Pracovník vykonává kontaktní a sociální práci s klienty nízkoprahových služeb (provádí výměnný injekční program, poradenství v oblasti snižování rizik při užívání návykových látek). U klientů, s nimiž dlouhodoběji pracuje provádí plánování další práce. Doprovází klienty do zdravotnického zařízení a na úřady (zajištění dokladů, dávek, bydlení, zdravotnické péče). Provádí motivační rozhovory s uživateli. Koordinuje poskytování jiných sociálních a zdravotnických služeb. Poradensky pracuje s blízkými osobami uživatelů návykových látek (s rodiči, partnery aj.) Pravidelně vyhodnocuje situaci klienta a efekt péče. Připravuje a realizuje osvětové kampaně a besedy, zejména pro školská zařízení.

Popis návazností pracovních činností

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne. Práce v centru. Práce v terénu.

Okruh spolupracujících subjektů

  • Zdravotnická zařízení.
  • Městská a státní policie.
  • Léčebná zařízení pro osoby závislé na návykových látkách.
  • Kurátor pro děti a mládež MÚ, sociální kurátor pro dospělé MÚ.

Typy výsledků

Formalizované: Dohoda s klientem. Individuální plány. Hodnocení potřeb klienta a efektu práce.
Faktické: Klient začne chodit do práce. Získá nebo udrží vlastní bydlení. Klient si udrží stav zdraví jako na začátku. Klient je přijat do léčebného zařízení.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ sociálního směru. VŠ obor adiktologie.
Potřebné znalosti: Znalost drogové problematiky. Znalost problematiky duševních nemocí. Znalost relevantní legislativy. Znalost sítě služeb pro závislé a jejich dostupnosti.
Potřebné specifické dovednosti: Vedení poradenského a motivačního rozhovoru s klientem. Vedení poradenského rozhovoru s blízkými osobami klienta.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Nehodnotící a nestigmatizující postoj k uživatelům drog. Schopnost udržet hranice mezi sebou a klienty.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie vzniku a vývoje závislostí na návykových látkách. Přístup snižování rizik (harm reduction). Poradenské přístupy.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů úspěšně předaných do soustavné terapie závislosti. Počet klientů, u nichž se předešlo dalšímu zhoršení zdravotního stavu, resp. životní situace. Počet klientů. U kterých došlo v nějaké oblasti jejich života ke zlepšení situace (bydlení, práce, zdraví, vzdělávání apod.).
Kvalitativní kritéria: Hodnocení ohlasu informačních kampaní a besed.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: U řady klientů se jejich zdravotní a sociální situaci nepodaří zlepšit, pracovník je konfrontován s pokračujícím celkovým úpadkem klienta. Pracovník je konfrontován s tím, že klientka poškozuje děti, když je těhotná. (Dítě není klient K-centra). Chybění zpětné vazby od klientů, kteří se ze závislosti dostali.
Kritické a velmi náročné situace: Klienti jsou nositeli přenosných nemocí, pracovník se může infikovat. Při terénní práci se může dostat do situací ohrožení ze strany klientů, kteří jsou pod vlivem drog. Klienti někdy vyžadují služby, které K-centrum neposkytuje. Někteří klienti jsou vedle toho, že jsou závislí na drogách také duševně nemocní, případně mají vážnou osobnostní poruchu.

Zdroje:

Kopřivová, J. (2007): Činnost sociální pracovnice s drogově závislými je velmi pestrá. Sociální práce/Sociálna práca. Č. 3, str. 20 – 21.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.