Sociální pracovník zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Smysl existence pracovní pozice

Ochrana dětí, kterým chybí přiměřená péče.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné nutné péče, včetně školní docházky. Zařízení má poskytovat pomoc rodičům v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Péče má trvat do doby, kdy se bude dítě moci bezpečně vrátit do své rodiny nebo do náhradní péče.

Doba pobytu dítěte je omezena v závislosti na tom, kdo dal podnět k umístění dítěte – do 3. měsíců, pokud to byl zákonný zástupce dítěte, do 6. měsíců pokud to byl obecní úřad, nebo samo dítě za souhlasu zákonného zástupce, nebo je doba pobytu určena rozhodnutím soudu. Rodiče mají povinnost platit úhradu za pobyt a péči. Stát k tomu přispívá stanovenou částkou měsíčně na každé dítě.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (Z. 359/1999, zejm. paragraf 42).
 • Občanský zákoník (Z. 89/2012).
 • Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006).
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních (Z. 292/2013).
 • Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.

Organizační rámce

ZDVOP zřizují neziskové organizace (v současnosti nejčastěji FOD, a SOS-dětské vesničky), vedle toho i některá dětská centra (dříve kojenecké ústavy) a dětské domovy. Pracovník je součástí týmu zařízení.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Ochrana dítěte způsobem popsaným v IPOD.

Popis jednotlivých pracovních činností

Pracovník poskytuje rodině dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, dbá při tom na ochranu jeho zájmů a práv. Plánuje práci s dítětem a rodinou – vytváří IPOD. Pomáhá rodičům, nacházejícím se v nepříznivé životní situaci, hledat řešení. Zprostředkovává kontakty návazných služeb, poskytuje přehledy a informační materiály externích organizací. Podporuje a motivuje klienty k úpravě podmínek pro převzetí dětí do péče. Pracovník drží pohotovost na telefonu.

Sociální pracovník plní v ZDVOP i funkci klíčového pracovníka. Klíčový pracovník navrhuje, realizuje a sjednocuje dílčí kroky vedoucí k nalezení východiska ze situace rodiny. Jeho úkolem je vyhodnocování kvality poskytované péče a úspěšnost dosavadních postupů. Klíčový pracovník pomáhá klientům v komunikaci s pracovníky OSPOD, s úřady práce a dalšími institucemi a organizacemi, zprostředkovává kontakt mezi klientem a ostatními pracovníky ZDVOP. Organizuje a podílí se na realizaci setkání všech zainteresovaných subjektů při sestavování individuálního plánu rozvoje ochrany dítěte

Popis návazností pracovních činností

Před přijetím dítěte: Vyhodnocení, zda dítě spadá do cílové populace ZDVOP a zda jsou splněny zákonné podmínky pro přijetí dítěte. Případně odkázat na jinou vhodnou službu.
Přijetí dítěte: Zajištění přijetí dítěte, navázání vztahu s dítětem a jeho rodinou, zájem o potřeby dítěte. Monitorovat, zda jsou dodržována práva dítěte, postupy vést v oprávněném zájmu dítěte. Chránit dítě před sekundární traumatizací/systémovým týráním. Navázat spolupráci s OSPOD. Zajištění administrativy: Informovat spádový OSPOD o přijetí dítěte, spolupráce s úřady, zkontrolovat právně platné dokumenty k přijetí dítěte, dávky, státní příspěvek, doklady dětí, v případě potřeby zajistit lékařskou prohlídku apod.
Během pobytu dítěte: Zmapování anamnézy dítěte a rodinné historie. Spolupráce s OSPOD a dalšími subjekty. Vypracovat individuální plán ochrany dítěte a v souladu s ním vést další postupy při práci s dítětem a jeho rodinou. Doporučení dalších postupů a služeb. Provázet dítě celým procesem pobytu v ZDVOP. Monitorovat a vyhodnocovat potřeby dítěte. Podpora původní rodiny dítěte. Využívání metod sociální práce. Pokud původní rodina selhává, podílet se na mapování, zda dítě může převzít do péče rodinný příslušník. Ve spolupráci s OSPOD případně zařadit dítěte do registru NRP. Pravidelné informování dítěte o vývoji jeho životní situace. Monitorovat, zda jsou dodržována práva dítěte, postupy vést v oprávněném zájmu dítěte. Chránit dítě před sekundární traumatizací/systémovým týráním. Administrativa: monitorovat lhůty právních dokumentů (předběžná opatření, dohody o umístění, žádosti OSPOD, rozsudky), psaní zpráv, písemných podnětů, zajištění potřebných dokumentů, dávky, státní příspěvek, doklady dětí, spolupráce s policí a soudy, vedení spisové dokumentace apod.
Ukončení pobytu: Spolupráce s dítětem, rodinou, případně dalšími subjekty. Informovat dítě o způsobu vyřešení situace a kam bude odcházet. Podílet se na nastavení plánu podpory. Tvorba doporučení, Vyhodnocení IPOD. Monitorovat, zda jsou dodržována práva dítěte, postupy vést v oprávněném zájmu dítěte. Chránit dítě před sekundární traumatizací/systémovým týráním. Pokud dítě odchází do ústavní výchovy, poskytnout mu dostupné informace. S ohledem na provozní možnosti a vzdálenost zvážit předchozí návštěvu DD. Umožnit dítěti rozloučit se v navázaných vztazích. Administrativa: psaní zpráv, dávky, státní příspěvek, spisová dokumentace apod.

Okruh spolupracujících subjektů

 • OSPOD.
 • Sociální pracovníci MÚ.
 • Krizové centrum pro děti.
 • Zařízení ústavní výchovy.
 • Zdravotnická zařízení a odborné ordinace včetně logopedie.
 • Policie, soudy.

Typy výsledků

Formalizované: Počet klientů za jednotku času. Zprávy pro spolupracující organizace.
Faktické: Realizace IPOD. Vyřešení hlavních problémů rodiny. Návrat dítěte do rodiny. Dlouhodobé fungování rodiny bez nutnosti dalších intervencí. Úspěšné prospívání dítěte ve škole/v předškolním zařízení.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Znalost legislativy, viz výše. Minimum z vývojové psychologie. Problematika dětského traumatu a nevhodného zacházení rodičů s dětmi (včetně týrání, zneužívání, zanedbávání). Zdravotnické minimum zaměřené na děti. Adiktologické minimum, psychiatrické minimum. Problematika dluhů, bydlení, zaměstnání. Problematika sociálních dávek.
Potřebné specifické dovednosti: Komunikace s traumatizovaným dítětem. Komunikace s dětmi. Komunikace s rodiči s osobnostními a sociálními problémy. Poradenství týkající se výchovného vedení dítěte. Metodika vyhodnocování míry ohrožení dítěte, Metodika hodnocení funkčnosti rodiny. Metodika vytváření rodičovských plánů. Interkulturní kompetence. Výchovné poradenství pro rodiče.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti. Udržování hranic. Týmová spolupráce. Spolupráce s jinými odborníky a organizacemi.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Orientace na zájem dítěte. Hledání zdrojů v rodině, které jsou využitelné pro vyřešení situace dítěte.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie lidského vývoje. Teorie vazby a instinktivního rodičovství. Teorie traumatu a postupů zotavování se z traumatu. Systemická teorie. Úkolově orientovaný přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet dětí předaných zpět do rodiny, v níž podařilo situaci dítěte příznivě ovlivnit. Počet dětí předaných do jiných zařízení. Počet případů, kdy měl pracovník vliv na rozhodnutí soudu.
Kvalitativní kritéria: Zlepšení fungování rodiny.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Nespolupracující rodiny. Práce s rodinami, které jsou se zařízením v kontaktu opakovaně, aniž by došlo ke změně. Jednání se soudy a OSPODy, které nezohledňují stanoviska pracovníků ZDVOP, případně s nimi nespolupracují, případně navrhují z hlediska pracovníků pro dítě nevhodná řešení situace. Časové lhůty omezující délku pobytu dítěte v zařízení. Chybějící zpětná vazba o dalších osudech dítěte propuštěného ze zařízení.
Kritické a velmi náročné situace: Příchod dítěte do zařízení bez přípravy, případně i za asistence policie. Práce s rodiči, kteří se chovají agresivně. Práce s dítětem, které prošlo vážným traumatem. Práce s dítětem, které má závažné poruchy chování. Útěky dítěte se zařízení. Účast na procesu odebrání dítěte z rodiny. Úmrtí dítěte po návratu do rodiny.

Zdroje:

Barvíková, J, Paloncyová, J. (2012): Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Praha: Zprávy VÚPSV.