Sociální pracovník v denním centru pro osoby bez přístřeší

Smysl existence pracovní pozice

Posouzení situace klienta, naplnění jeho některých základních potřeb (bydlení, peníze, oblečení, stravování, ochrana zdraví), poskytnutí poradenství.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Lidé bez domova starší než 18 let. Jde o lidi, kteří nemají vhodné ubytování, mají potřebu si zajistit vlastní hygienu, praní prádla, stravování, zdravotní péči. Řada klientů má dluhy, řada klientů je bez zaměstnání. Někteří klienti jsou závislí na návykových látkách. Někteří mají potřebu navázat porušené vztahy s rodinou a jinými lidmi. Řada klientů nemá osobní doklady. V jednání se státními institucemi jsou nejistí, mají tendenci se jim vyhýbat.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Z 108/2006 o sociálních službách.
 • Vyhláška 505.
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006).
 • Zákon o státní sociální podpoře (Z 117/1995).
 • Občanský zákoník (Z 89/2012).
 • Pracovní právo (Z 262/2006).
 • Trestní zákoník.(Z 40/2009) .
 • Zákon o trestním řízení soudním (Z 141/1961).
 • Správní řád (Z 500/2004).

Organizační rámce

Nestátní nezisková organizace (např. Naděje), případně církevní právnická osoba (např. Armáda spásy). Sociální pracovník je člen týmu.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Zajistit naplnění základních potřeb klientů, případně jim zprostředkovat pomoc jiných služeb. Podle možností posílit jejich sociální vazby, pracovní návyky, podpořit získání zaměstnání.

Popis jednotlivých pracovních činností

Vyhodnocení situace klienta. Vytvoření individuálního plánu pomoci. Poskytnutí stravy, ošacení, hygieny, vyprání prádla. Poskytnutí denního pobytu. Organizace programu pro klienty v denním centru. Zajištění lékařské péče. Zajištění doručovací adresy. Poradenství týkající se dokladů. Poradenství týkající se zdraví, případně léčby závislostí. Poradenství týkající se dávek, jiných sociálních a zdravotnických služeb. Podpora v kontaktech s těmito službami. Poradenství týkající se řešení dluhů a bytové situace. Poradenství týkající se ubytování/bydlení. Podpora rodinných kontaktů.

V některých denních centrech probíhá souběžně terénní program, v jehož rámci jsou klienti informováni o činnosti denního centra a jeho službách.

V úřední dny: Přítomnost v denním centru, poskytování služeb.
V neúředních dnech: Sociální práce na ulici, v místech, kde se lidé bez domova zdržují.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Policie, soudy, PMS.
 • Městský úřad (OSPOD, také kurátor pro dospělé).
 • Sociální služby (zejména ubytovací zařízení, dluhové poradenství).
 • Potravinové banky,
 • Zdravotní pojišťovny,.
 • Zdravotnická zařízení.
 • Krizová centra.
 • Farnosti.
 • OSSZ.
 • Úřad práce.
 • Zastupitelské úřady (u osob z jiných států).

Typy výsledků

Formalizované: Počty klientů, s nimiž byl uskutečněn kontakt za jednotku času. Počty poskytnutých typů podpory. Počty klientů, u nichž byl zpracován plán podpory. Počet návštěv za jednotku času.
Faktické: Počty klientů, u nichž došlo k pozitivní změně v kvalitě života, tj. nalezení bydlení, práce, navázání kontaktů s rodinou, zlepšení zdraví, zahájení a dokončení léčby závislosti a pod.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa a dobrá znalost dávkového systému. Znalost místní sítě služeb. Znalost fungování spolupracujících organizací. Zdravotnické minimum. Psychiatrické minimum. Adiktologické minimum. Trestně-právní minimum. Problematika dluhů. Problematika bydlení. Problematika osob v sexbyznysu. Gerontologické minimum.
Potřebné specifické dovednosti: Komunikace s osobami v mezních životních situacích, komunikace s lidmi s poruchami osobnosti a duševními nemocemi. Krizová intervence. Odborné sociální poradenství.
Měkké dovednosti: Týmová spolupráce.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Kombinace empatie a udržování profesionální hranice v přístupu ke klientům. Zvládání situací, kdy chování i vzhled klienta je zcela mimo běžné společenské normy.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie subkultury extrémní chudoby. Teorie sociálního vyloučení. Teorie stigmatu. Antiopresivní přístup. Poradenský přístup. Aktivizační přístup. Úkolově orientovaný přístup. Narativní přístup.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů, kterým byla služba poskytnuta. Počet klientů s vytvořeným plánem péče. Počet klientů s dosaženou jednou nebo více změnami v kvalitě života.
Kvalitativní kritéria: Změny v kvalitě života – viz výše.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Klienti jsou většinou lidmi s mnoha souvisejícími problémy. Je třeba se ve spleti problémů orientovat a spolu s klientem stanovit priority. Zvláště obtížná je práce s klienty s psychickými poruchami, s demencí, se závislostmi na návykových látkách. Řešení špatného zdravotního stavu klientů. Klienti často nespolupracují spolehlivě. Někteří klienti přicházejí do centra pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Chybění zpětné vazby od klientů, kteří již nejsou s denním centrem v kontaktu. Zvládání konfliktů mezi klienty v centru. Komunikace s úřady o klientech. Jednání s policií, která chce získat o klientech informace.
Kritické a velmi náročné situace: Agresivní chování klienta. Odmítání klienta, který je opilý/pod vlivem drog. Klient ve špatném psychickém/zdravotním stavu, odmítaný zdravotnickými službami. Neexistence návazných služeb. Konfrontace se smrtí klienta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.