Terénní pracovník MÚ – oddělení sociální péče, sociální pracovník MÚ

Smysl existence pracovní pozice

Poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v nepříznivé sociální nebo krizové situaci.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Senioři hendikepovaní při prosazování svých potřeb a práv, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, těhotné osamělé ženy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí.

Tyto osoby potřebují především pomoc s orientací v systému sociálních služeb a sociálních dávek, zprostředkování sociálních služeb a sociálních dávek, poskytnutí podpory a poradenství v nepříznivé sociální situaci.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Správní řád (Z. 500/2004).
 • Zákon o zvláštním řízení soudním (Z. 292/2013).
 • Trestní zákoník (Z. 40/2009).
 • Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006).
 • Občanský zákoník (Z. 89/2012).
 • Zákon o životním a existenčním minimu (Z 110/2006).
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Z 111/2006).
 • Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (Z 505/2006).
 • Zákon o státní sociální podpoře (Z 117/1995).
 • Zákon o důchodovém pojištění (Z 155/1995).
 • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Z 329/2011).
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (Vyhláška 388/2011).

Organizační rámce

Státní orgán, součást městského úřadu obce s rozšířenou působností/úřadu městské části, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Vyhodnocení požadavku klienta a jeho sociální situace, stanovení cíle ve spolupráci s klientem v souladu s jeho potřebami a možnostmi.

Popis jednotlivých pracovních činností

Poskytování sociálně-právního poradenství, poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci, posuzování sociální situace klienta, provádění šetření v přirozeném prostředí klienta, poradenská prevence, podpora rozvoje schopností a dovedností klientů, asistence při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností, pomoc rodinám v organizaci péče o členy rodiny (seniory, osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním), poskytování poradenství a pomoci při vyřizování nepojistných dávek, příprava klientů na přechod do pobytového zařízení nebo na přechod ze zdravotnického zařízení do přirozeného prostředí, monitorování procesu adaptace klienta, podporování změny sociálního prostředí tak, aby vycházelo vstříc seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním.

Podpora informovanosti a otevřenosti většinové společnosti vůči seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním a dalším znevýhodněným lidem; pomoc při zvládání nedorozumění, napětí nebo konfliktů ve vzájemných vztazích. Vypracování zpráv pro soudy, podávání návrhů na zahájení řízení o úpravu svéprávnosti, administrativní úkony spojené s vedením spisové dokumentace aj.

Návaznost pracovních činností

Prvotní kontakt s klientem, analýza získaných dat, hodnocení sociální situace, stanovení celkového a dílčích cílů odborného působení, evaluace dosažených výsledků.

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne

V úředních dnech (zpravidla pondělí, středa): poskytování poradenství seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním, dále také plánované či spontánní jednání s klienty a jejich rodinnými příslušníky.
V neúředních dnech: provádění sociálních šetření, přímá práce s klientem (podpora kompetencí jednotlivce nebo skupin, doprovod, asistence při jednání klienta s jinými organizacemi), spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi, zastupování práv klienta, administrativa.

Okruh spolupracujících subjektů

Praktický lékař, geriatr, psychiatr, terénní sociální služby, pobytové sociální služby, soud, policie, intervenční centra, občanské poradny (právní poradenství, dluhové poradenství), úřad práce, vlastníci nebo správci nemovitostí.

Typy výsledků

Formalizované: Vyhodnocení situace klienta (náhled na vlastní situaci a interakce s okolím), sociální diagnostika, v odůvodněných případech písemné podněty k soudu na zahájení řízení o svéprávnosti klienta, písemná vyjádření k soudu, spisová dokumentace, evidence klienta v JIS.
Faktické: Snížení míry bezprostředního ohrožení klienta, přizpůsobení sociálního prostředí potřebám klienta, podpora adaptačních mechanismů klienta, případně umístění klienta do vhodné formy institucionální péče.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ, zkouška zvláštní odborné způsobilosti MV, úvodní školení ve správní agendě na úrovni kraje.
Potřebné znalosti: Viz legislativa. Systém sociálních služeb. Zákonitosti komunikace v rodině. Specifika etnicky odlišné rodiny. Problematika zadlužení a ztráty bydlení.
Potřebné specifické dovednosti: Metodika šetření v rodině, metodika sociální diagnostiky situace klienta a jeho rodiny, metodika vytváření JIS, metodika edukace klientů, metodika vedení rozhovoru s klientem, metodika případové práce, metodika interdisciplinární spolupráce.
Měkké dovednosti: Komunikace s klientem s ohledem na jeho individualitu a specifika, týmová spolupráce, komunikace s představiteli jiných organizací, stanovení a respektování osobní hranice ve vztahu ke klientům, psychohygiena.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Snaha najít zdroje řešení problému v sociálním prostředí klienta, podpora přiměřené míry zodpovědnosti klienta, porozumění pro všechny zúčastněné, citlivost k potřebám klienta, schopnost sebereflexe, otevřenost vůči zpětné vazbě.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie vazby, systemická teorie, teorie komunikace, teorie lidského vývoje, teorie potřeb, teorie traumatu, techniky mediace.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů, kterým bylo poskytnuto odborné sociální poradenství, počet klientů, kterým byly zprostředkovány terénní sociální služby, počet klientů, jejichž situace vyžaduje permanentní dohled, počet klientů umístěných v některé z forem institucionální péče.
Kvalitativní kritéria: Dosažený stupeň sociální reintegrace klienta do celku majoritní společnosti.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Omezené možnosti vlastního působení, případová zátěž, vysoká administrativní zátěž, zajišťování služeb, které a priori nesouvisejí s výkonem sociální práce, tiskové zprávy o nečinnosti nebo naopak o necitlivém zásahu sociálních pracovníků v jednotlivých případech, jednání s klienty nebo členy rodiny, kteří se chovají agresivně a manipulativně, nespolupracující klienti, suplování činnosti jiných profesionálů, nepřesné vymezení kompetencí jednotlivých subjektů v případové práci s klientem a nízká úroveň jejich vzájemné interakce.
Kritické a velmi náročné situace: Rozhodování o krizových opatřeních, s nimiž klient nemusí vždy souhlasit. Konflikt mezi potřebou profesionálního přístupu (včetně udržování hranic) ke klientovi a zachováním optimální míry empatie. Vyrovnávání se s tlakem a s omezeními danými povahou výkonu sociální práce na úřadech MČ.

Zdroje:

Podklad pro profesiogram zpracovaný Irenou Hrnčiříkovou a Martinem Voslařem

Važanská, K (2014): Náplň práce sociálních pracovníků na obcích s rozšířenou působností. Diplomová práce. Olomouc: Filosofická fakulta UP, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.