Sociální pracovník NZDM

Smysl existence pracovní pozice

Prevence sociálního selhání dětí a mládeže. Podpora mladých lidí v náročných životních situacích.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Cílovou skupinou jsou děti a mládež s vyšším rizikem sociálního selhání, případně v obtížných životních situacích. Tito mladí lidé potřebují doprovázení při zvládání pro ně náročných situací a obecně při přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Někteří z nich mají špatně fungující rodiny (rodiče ve výkonu trestu, rodina v chudobě, rodiče drogově nebo alkoholově závislí, rodiče s psychickými poruchami, rodiče v rozvodu, rodič samoživitel nezvládající péči apod.). Někteří klienti žijí v provizorním bydlení (ubytovny, domy na půl cesty, azyly). Někteří klienti nechodí do školy ani nepracují. Někteří klienti do školy chodí, ale nezvládají její nároky. Někteří klienti experimentují s návykovými látkami. Věk klientů sahá od 6 do 26 let. (Zařízení nepracuje s osobami závislými na návykových látkách a s bezdomovci.)

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Služba je definována v zákoně o sociálních službách (Z 108/2006) a vyhláškou 505 k tomuto zákonu.
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z. 359/1999).
 • Občanský zákoník (Z. 89/2012).
 • Školský zákon (Z. 82/2015).

Organizační rámce

NZDM jsou NNO. Sociální pracovník je člen týmu organizace. Zařízení uplatňují buď průtokovou strategii, kdy se otevřou všem zájemcům a v kontaktu zůstanou jen někteří. Nebo zařízení uplatňují strategii doprovázení, které se zaměřuje na vymezenou skupinu, ta je aktivně vyhledána a získávána pro účast na programech. (Tento přístup je častější v sociálně vyloučených lokalitách.) Programy jsou nabízeny bezplatně.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Podpora při řešení náročných situací. Podpora při vytváření stylu života, který neohrožuje svého nositele ani nikoho jiného. Případně zmírňování škod spojených s vedením rizikového způsobu života.

Popis jednotlivých pracovních činností

Kontaktní práce s klienty v jejich prostředí (streetwork). Individuální plánování podpory klienta. Vytváření a realizace programů rozvíjejících pozitivní potenciál klientů (capabilities) např. formou dílen, tréninku a sportovních turnajů, hudební průpravy a koncertů, výletů a prázdninových akcí s programem. Podpora při řešení konfliktních situací (ve škole, v bydlišti, v rodině, ve vrstevnických skupinách) formou krizové intervence, poradenství nebo mediace. Doučování a pomoc s přípravou do školy. Preventivní vzdělávací programy zaměřené na právní vědomí, ochranu zdraví, řešení konfliktů, rizika spojená s užíváním návykových látek, plánování vlastního života apod. Vyjednávání s místními úřady o prostorách k trávení volného času a v nich plánovaných aktivitách. Doprovázení klientů k jednáním s úřady a organizacemi. Pomoc při hledání zaměstnání, při uplatňování nároku na dávky.

Pracovníci zajišťují denní služby v NZDM. Individuálně a skupinově pracují s klienty v plánovaných časech. Průběžně konzultují postup práce s klientem s jinými pracovníky. U pravidelně chodících klientů se uzavírá smlouva o službě a její obsah se v určeném intervalu reviduje. Tito klienti mají klíčové pracovníky. Pracovníci koordinují aktivity dobrovolníků a stážistů v NZDM. Pracovníci se starají o materiální vybavení NZDM a jeho obnovu. Pracovníci propagují činnost NZDM vůči veřejnosti.

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne

V úřední dny: Ve většině dnů je NZDM otevřené klientům a pracovníci se jim věnují. Jeden den může být vyčleněn na porady, supervize, vzdělávání.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Školy.
 • Místní samospráva a státní správa (zejm. OSPOD).
 • Policie ČR, městská policie.
 • Ordinace psychologů, psychiatrů.
 • Ped-psych poradny.
 • Manželské poradny.
 • Občanské poradny.
 • Sociálně-aktivizační služby pro rodiny.
 • Jiná NZDM v regionu.
 • K-centrum.
 • Jiné sociální služby.
 • Místní církve.
 • Místní obchodní centra.
 • Česká asociace streetwork.

Typy výsledků

Formalizované: Počet klientů kontaktovaných za jednotku času. Počet smluv za j.č. Počet klientů udržujících kontakt dlouhodobě.
Faktické: Změna způsobu života, změna denních aktivit. Získání nových znalostí a dovedností. Zlepšení ve vztazích k blízkým lidem. Omezení nebo vymizení rizikových způsobů chování.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa, viz výše. Pedagogické minimum (zejm. problematika školního selhávání). Minimum z vývojové psychologie. Adiktologické minimum. Psychiatrické minimum. Velmi dobrá znalost trestního práva. Znalost lokality. Znalost místní sítě služeb.
Potřebné specifické dovednosti: Schopnost navazovat kontakt a komunikovat s dětmi a mládeží, s rodiči, s dalšími zainteresovanými subjekty. Interkulturní kompetence. Orientace v tom, jak současná mládež vnímá společnost a svět.
Měkké dovednosti: Komunikační schopnosti. Organizační schopnosti. Týmová spolupráce.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Akceptace klienta v počátečních fázích kontaktu. Po vytvoření pevnějšího vztahu náročnost na klienta. Předvídatelnost, pevnost a konzistence v postojích týkajících se norem společenského života. Ideálně má být pracovník identifikačním vzorem.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie fungování rodiny. Teorie přechodových rituálů. Kriminologické teorie. Pedagogické teorie týkající se výchovy a vzdělávání rizikové mládeže. Teorie komunikace. Transakční analýza. Systemická teorie.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet klientů, u nichž se snížilo riziko sociálního selhání, zlepšil se školní prospěch, zlepšily se vztahy. Změna v počtu kontaktů klientů s policií.
Kvalitativní kritéria: Pozitivní změny v kvalitě života klientů, ve vrstevnických a rodinných vztazích.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Klienti opakovaně porušující pravidla. Nízké finanční ohodnocení práce. Nejisté krátkodobé financování služby. Kontakt s bývalými klienty, jejich situace se nezlepšila. Nepochopení smyslu práce ze strany veřejnosti. Udržování hranic profesního přístupu, které klienti často testují.
Kritické a velmi náročné situace: Agresivně se chovající klient. Bitky skupin mládeže, ve kterých se klient účastní jako iniciátor/oběť. Klient, který se sám poškozuje, případně se pokouší o sebevraždu. Klientka, která přijde neplánovaně do jiného stavu ve velmi nízkém věku. Klient vyloučený ze školy, vyhozený z práce. Okradení klienta jiným klientem. Krádeže vybavení NZDM. Dilema, zda hlásit policii trestnou činnost klientů. Dilema, zda hlásit zneužívání, týrání, zanedbání péče o klienta jeho rodiči, případně jinými blízkými osobami.

Zdroje:

Nováková, L. (2016): Role sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Bakalářská práce. Teologická fakulta JČU, České Budějovice.

Matoušek, O., Matoušková A. (2011): Mládež a delikvence. Portál, Praha.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.