Sociální pracovník ve věznici

Smysl existence pracovní pozice

Příprava přechodu odsouzených do řádného občanského života a na jejich schopnost vést soběstačný způsob života v souladu se zákonem.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

Odsouzené ženy a odsouzení muži k výkonu trestu odnětí svobody, hlavní potřeby jsou rodinné, finanční, bytové, pracovní a další problémy. Odsouzení jsou frustrování ztrátou svobody. Jsou vystaveni nepříznivým vlivům vězeňské subkultury.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

  • Zákon o vězeňské službě a justiční stráži (Z 555/1992).
  • Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (Z 361/2003).
  • Trestní zákoník (Z. 40/2009).
  • Zákon o sociálních službách (Z. 108/2006).
  • Občanský zákoník (Z. 89/2012).
  • Legislativa týkající se pracovního uplatnění, nároků na důchody a dávky.

Organizační rámce

Pracovník je zaměstnanec Vězeňské služby ČR, ta spadá pod Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Úspěšná resocializace vězněných osob, zajištění a dodržování standardů kvality poskytování sociálních služeb a profesní etiky, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti odsouzených.

Popis jednotlivých pracovních činností

Obecně: sociálně právní poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická pomoc a podpora.

Konkrétněji individuální a skupinové pohovory, řešení požadavků a dotazů vězněných osob (finanční problémy, udržování vztahů k blízkým lidem, řešení neshod s nimi, pojištění, ubytování po propuštění, invalidní a starobní důchody, osobní doklady apod.). Zpracování vstupního sociálního posouzení odsouzeného. Spolupráce na vytvoření programu zacházení. Spolupráce na výběru odsouzených pro rekvalifikační programy a vzdělávací programy. Účast na odborných zařazovacích komisích (a vyhotovení zápisů z těchto komisí). Vytváření návrhů na extramurální aktivity odsouzených a zajištění jejich realizace i návrhů na přerušení trestu, na dočasné opuštění věznice. Účast na jednáních poradních sborů ředitele věznice. Spolupráce se státními a neziskovými organizacemi (viz níže). Dohled nad sepsáním omluvných dopisů obětem. Dohled nad režimem splácení dluhů. Vytváření zpráv o odsouzených pro rozhodování soudu. Pohovory s blízkými osobami odsouzených.

Popis průběhu směny/průběhu pracovního týdne

Ve věznici nejsou stanoveny úřední a neúřední dny. Některé dny v týdnu jsou vyhrazeny pro jednání komisí. Na každém oddíle věznice jsou stanoveny hodiny, kdy se mohou odsouzení dostavit k pohovoru se sociálním pracovníkem. Pohovory s pracovníky spolupracujících organizací jsou buď pravidelné, nebo nárazové, dle potřeb vězněných osob.

Okruh spolupracujících subjektů

PMS ČR, Centrum sociálních služeb a prevence, neziskové organizace (např. Spolek Lighthouse, Rubikon, Za branou, Mezinárodní vězeňské společenství), matriky, notář, sociální kurátoři, soudy, policie, duchovní, OSPOD, ČSSZ, Úřady práce ČR, tlumočníci, konzulární úřady, rodiny odsouzených.

Typy výsledků

Formalizované: Vedení pravidelných zápisů v Informačním vězeňském systému. Vytváření přehledu SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). Vedení záznamů volnočasových aktivit v rámci realizace tzv. programu zacházení s vězněnými osobami, Vedení osobních karet vězněných osob. Návrhy a zprávy pro věznici, pro soudy, pro spolupracující organizace.
Faktické: Navazování spolupráce s externími subjekty, která pokračuje i po propuštění odsouzených z VTOS, upevňování rodinných vazeb díky spolupráce s OSPOD nebo DD apod., (realizace návštěv ve věznici apod.), dluhové poradenství a aktivní pomoc s dluhy a pohledávky odsouzených, aktivní pomoc při přípravě na projednání podmínečných propuštění apod.

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: Odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb. (VŠ, VOŠ). Absolvování nástupního kurzu (6 týdnů), školení SARPO (3dny), pravidelné každoroční odborné školení.
Potřebné znalosti: Legislativa viz výše. Orientace v příslušných nařízeních GŘVS ČR a nařízeních ředitele vazební věznice. Jazyková vybavenost (částečná znalost alespoň jednoho světového jazyka). Znalost Vnitřního řádu pro odsouzené. Znalost dluhové problematiky, pracovního práva, bytové problematiky, podmínek pro přiznání dávek a důchodů.
Potřebné specifické dovednosti: Metodika posuzování sociální situace odsouzeného. Metodika vytváření programu zacházení. Poskytování poradenství odsouzeným (finance, dluhy, bydlení, vztahy k blízkým osobám). Metodika hodnocení odsouzeného pro soudy. Metodika SARPO. Umět pracovat s manipulativními tendencemi vězněných osob. Zachování empatie a současně racionálního pohledu na problematiku výkonu trestu odnětí svobody.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti (komunikace s klientem, tak s pracovním kolektivem). Týmová spolupráce, schopnost spolupracovat s externími subjekty a zajistit smysluplnost jejich činnosti (např. zabránění duplicitě činnosti apod.). Umět přijímat zpětnou vazbu, psychohygiena.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Vedle chápání psychických reakcí odsouzených na jejich situaci je zapotřebí udržet si objektivní vnímání odsouzených a nepodléhat jejich manipulacím, podrobovat kritickému hodnocení informace od odsouzených a jejich okolí, opírat se o vlastní zkušenosti a praxi, o mínění spolupracujících kolegů, vyhýbat se předpojatosti a zbytečnému moralizování, udržet si pevný postoj v rámci profesní etiky.
Využívané teorie, přístupy a metody: Kriminologické teorie, teorie stigmatu, teorie totální instituce. Koncept desistence. Individuální a skupinové rozhovory a poradenství, krizová intervence, kontinuální případová práce ve smyslu „doprovázení“.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet úspěšně realizovaných programů zacházení. Úspěšnost v žádostech o tzv. podmínečné propuštění. Úspěch v hrazení dluhů a pohledávek u vězněných osob, úspěšnost v zajištění práce a ubytování pro odsouzené po propuštění. Zajištění nových dokladů, vyřízení žádostí o všechny formy důchodů, apod. Počet osob, které nerecidivují.
Kvalitativní kritéria: Pokračující spolupráce odsouzených s neziskovými organizacemi a sociálními kurátory po propuštění z VTOS, vedení řádného života po propuštění, udržení pevných rodinných vazeb, pozitivní zpětná vazba od odsouzených, případně rodiny.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Nekomfortní pracovní prostředí, nadměrná administrativa, nedostatečné pracovní ocenění, řešení agendy nesouvisející s výkonem práce SP. Časté vyhodnocování činností a spoluprací. Nedostatek podpory ze strany vlastní organizace, nízké finanční ohodnocení. Vysoká pravděpodobnost recidivy trestné činnosti u odsouzených.
Kritické a velmi náročné situace: Agresivně se chovající klienti, psychopatičtí klienti, klienti s duševními poruchami. Manipulující klienti.

Zdroje:

Vašíčková, J. (2013): Interpretace role sociálního pracovníka v ženské věznici a její proživání sociálními pracovníky. Diplomová práce. Brno: Fakulta sociální studií MU, Katedra sociální práce a sociální politiky.