Sociální pracovník v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a ve speciálně pedagogickém centru (SPC)

Smysl existence pracovní pozice

PPP poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání, mezilidských vztahů a volby povolání. Je určeno pro děti, žáky a studenty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiné problémy (poruchy učení, poruchy pozornosti, poruchy chování, intelektový deficit aj.) ve věku od tří letí do ukončení školní docházky, případně až do 26 let, PPP pracuje souběžně s rodiči těchto dětí. PPP také řeší školní zralost dětí. Většinu klientely tvoří děti mateřských a základních škol a jejich rodiče. SPC poskytuje poradenství týkající se vzdělávání a péče dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodičům. Pracovníci PPP a SPC také docházejí za pedagogy do škol a školských zařízení a jejich pracovníkům poskytují poradenské služby i metodickou podporu či jsou s nimi v kontaktu ohledně dětí vedených v evidenci. Cílovou skupinou PPP a SPC je i odborná veřejnost, pro níž jsou pořádány semináře.

PPP a SPC úzce spolupracují.

Sociální situace cílové skupiny a její hlavní potřeby

U PPP děti a mladí lidé ve věku 3–19 let ve vzdělávacím procesu podle školského zákona, které mají vzdělávací problémy, případně představují pro své dospělé okolí výchovné problémy. Časté jsou u nich specifické poruchy učení. U malých dětí se mj. posuzuje školní zralost. U SPC děti a mladí lidé se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče.

Systémový kontext (legislativa, standardy)

 • Školský zákon (Z 561/2004).
 • Zákon o pedagogických pracovnících (Z 563/2004).
 • Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 • Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se zvláštními potřebami.
 • Vyhláška 48/2005 o 48/ 2005 o základním vzdělávání.
 • Zákon o sociálních službách (Z 108/2006).
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999).
 • Zákoník práce (Z 262/2006).
 • Trestní zákoník (Z 40/2009).
 • Standardy kvality PPP.

Organizační rámce

Jde o školská poradenská zařízení zřizovaná krajem jako příspěvkové organizace, často se samostatnou právní subjektivitou. SPC může být i NNO. SP je člen týmu pracovníků.

Způsob definování cílů pro pracovníky

Viz pracovní činnosti.

Popis jednotlivých pracovních činností

Realizace prvního kontaktu s dítětem a jeho rodinou se zjištěním anamnestických údajů a s posouzením sociální situace rodiny. Totéž se provádí i při dalších kontaktech dítěte/rodiny se zařízením. Přijímání a zpracování žádostí o vyšetření. Podávání zpětné vazby žadatelům o vyšetření. Sociálně-právní poradenství rodičům, případně starším dětem. Provádění sociálního šetření v terénu. Hodnocení potřeb dítěte a rodiny na základě provedeného šetření. Komunikace s navazujícími službami. Kontrola efektu podpůrných opatření. Zpracovávání výkazů o činnosti poradny.

Okruh spolupracujících subjektů

 • Psychologové, logopedi, etopedi, psychiatři.
 • Učitelé.
 • Metodici prevence a výchovní poradci škol.
 • OSPOD.
 • Kurátoři pro dospělé MÚ.
 • Školská zařízení pro děti a mládež.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Poradny pro rodinu a manželství.
 • Dětská krizová centra.
 • Občanská poradna.

Typy výsledků

Formalizované: Zpracovaná vstupní anamnéza dítěte/rodiny. Provedené a vyhodnocené šetření v terénu. Plány péče. Doporučení podpůrných opatření.
Faktické: Zlepšení situace dítěte v rodině. Zlepšení situace dítěte ve škole (vč. zlepšení prospěchu).

Předpoklady k výkonu profese

Nutná formální kvalifikace: VOŠ, VŠ.
Potřebné znalosti: Legislativa – viz výše. Znalost sítě spolupracujících odborníků a organizací, znalost jejich možností a mezí těchto možností.
Potřebné specifické dovednosti: Hodnocení situace dítěte a rodiny. Komunikace s dítětem (včetně hrových technik), komunikace s rodinou, komunikace s odborníky různých specializací.
Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti. Týmová spolupráce.
Žádoucí postoje, hodnotová orientace: Respekt ke klientům, empatie, důvěryhodnost, udržování hranic.
Využívané teorie, přístupy a metody: Teorie lidského vývoje. Teorie vazby a teorie rodičovského chování. Krizová intervence. Pedagogické a speciálně-pedagogické přístupy. Psychiatrické minimum. Adiktologické minimum.

Kritéria úspěchu v profesi

Kvantitativní kritéria: Počet případů v evidenci. Počet případů, ve kterých došlo ke zlepšení. Počet kontaktů se spolupracujícími subjekty.
Kvalitativní kritéria: Hodnocení vedení případu při supervizích. Hodnocení vedoucího.

Faktory ztěžující výkon práce

Zdroje stresu/vyhoření: Manipulace ze strany rodičů směřující k získání neoprávněných výhod. Nedostatky v týmové spolupráci na pracovišti. Nízké finanční ohodnocení práce. Chybějící kritéria hodnocení kvality práce, resp. neuplatňování jakéhokoliv systému hodnocení kvality práce. Chybění supervize. Administrativní zátěž. Případová zátěž. Časový stres (např. lhůta na napsání zprávy). Vědomí významného dopadu výsledků vyšetření v PPP na osud dítěte. Nedostatek kurzů pro další vzdělávání SP v této specializaci.
Kritické a velmi náročné situace: Práce s rodinami, kde se špatně zachází s dítětem. Klienti, kteří se chovají agresivně, manipulují, nekomunikují. Dlouhé čekací doby frustrující klienty. Diagnóza dítěte zneužitá v jeho neprospěch spolupracujícím subjektem (např. školou).

Zdroje:

Felcmanová, O. (2014): Úloha sociálního pracovníka v pedagogicko-psychologické poradně. VOŠ Mills: Čelakovice.