2/2021

Služby rané péče pokrývají široké spektrum klientů a pomáhají s mnohými životními nesnázemi. Dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám slouží v Olomouci „zraková laboratoř“. Na otázky, jak toto místo funguje a co nabízí, nám odpověděla Petra Navrátilová, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče. Před rokem byla otevřena vaše nová zraková laboratoř, můžete nám objasnit, o co se jedná? Zraková laboratoř neboli zraková místnost funguje od samého začátku pobočky. Časem se ale upravovala a přizpůsobovala potřebám rodin tak, aby bylo dosaženo standardu v podmínkách pro funkční vyšetření zraku (FVZ) dětí v raném věku, tj. od narození do 7 let. Před rokem se nám naskytla příležitost jiZobrazit text

Zaměření na individuální potřeby rodiny a využití jejich potenciálu je cestou k překonání životní krizové situace a nastavení funkčního přístupu v péči o dítě s ohroženým vývojem (Šándorová, 2015). Schopnost reagovat na potřeby všech členů rodiny a dobrá orientace ve speciálních potřebách dítěte je jednou ze základních forem pomoci rané péče (Hradilková a kol., 2018). Služba je proto závislá na nástroji, který umožní komplexní posouzení individuálních zvláštností dítěte v raném věku, tuto diagnostiku můžeme provádět jako vstupní, adaptační, průběžnou a výstupní (Šándorová, 2017). Cílem tohoto příspěvku je popis systému vyhodnocování vývojových potřeb dítěte při vstupu do služby Rané péče Krůček Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o., s cílovouZobrazit text

Podstata spolupráce s klienty založená na principech nezávislosti a partnerství Spolupráce rané péče Tamtam s klienty – rodinami malých dětí se sluchovým postižením – je založená na pomoci při orientaci v nečekané situaci, provázení počátečním obdobím po diagnostice a zahájení rehabilitace sluchu a na podpoře rodičovských kompetencí ve výchově a celkovém vývoji dětí, zejména v oblasti komunikačních dovedností. Jedním z hlavních cílů všech aktivit je, aby při ukončení rané péče rodina uměla využívat vlastní zdroje, znala další možnosti podpory své i samotného dítěte a aby se její celkové fungování co nejméně lišilo od fungování jiných rodin s malými dětmi. Využívání rané péče, stejně jako všechZobrazit text

Jak sociálně-právní ochrana dětí (dále SPOD), tak raná péče si klade za cíl pomoc dětem a rodinám v jejich náročné životní situaci. Usilují o ochranu dětí a rodin před možnými dopady, které mohou negativně ovlivnit vývoj dítěte, vztahy v rodině a podmínky jejího fungování, a tím i kvalitu života celé rodiny. Proto spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany (dále OSPOD) a rané péče může sehrávat velmi důležitou roli jak v oblasti prevence, tak i sociální terapie. Jednou z náročných událostí pro každou rodinu je bezesporu např. jakékoliv postižení dítěte. Rodina se tak ocitá v situaci, kterou si většinou sama nezvolila, a nebývá na ni tedy vůbec připravena. Raná péčeZobrazit text

První část článku Kompetence v praxi rané péče naleznete zde. Povolání poradce rané péče je pestrá práce pohybující se na pomezí více oborů. Při práci s rodinou poradce využívá zejména dovedností z oblasti sociální práce a psychologie; při hledání cest, jak rozvíjet dovednosti dítěte, se opírá o speciální pedagogiku; pro porozumění specifikům různých postižení jsou zapotřebí základy z medicínských oborů. K dobrému propojení všech těchto oblastí s každodenní prací v rodinách dětí s postižením jsou nezbytné určité kompetence. V druhé části představení materiálu Kompetence v praxi rané péče, zveřejněného v říjnu 2018 profesní organizací Asociace rané péče v ČR, opět ilustrujeme vybrané kompetence [2] alespoň jednímZobrazit text

Jde o terénní sociální službu preventivního charakteru, která nabízí podporu rodinám dětí s postižením od narození do 7 let věku dítěte. Posláním Poradny rané péče SALOME Ostrava, Bohumín, je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot Slezské diakonie. Co můžeme nabídnout? Naše Poradna rané péče poskytuje služby rodinám dětí se zdravotním postižením na území měst Ostravy a Bohumína a jejich okolí. V České republice působíme již od roku 2000. Naší hlavní náplní je podpora a pomoc rodičům, kterým se narodilo dítě s postižením nebo s nerovnoměrným vývojem tak, aby vzniklou situaci rodiče těchto dětí uměli řešit samostatně a nepodléhali obavám, že situaci nezvládnou. PodporuZobrazit text

Raná péče je jedna ze služeb, která sice vznikala na určité bázi již před rokem 1989, ale v systému sociálních služeb se plnohodnotně etablovala až v rámci zákona o sociálních službách platného od 1. 1. 2007. Je proto logické, že první téměř dvě desetiletí fungování rané péče byly obdobím hledání jasné definice a resortního ukotvení. Období společné práce na tzv. druhových standardech rané péče (jejich samostatná existence byla tehdy předpokládána pro všechny sociální služby, teprve později byla zvolena cesta základních standardů sociálních služeb, s povinností zřizovatele zpracovat je do vlastní funkční podoby) velmi posunulo užší spolupráci v rámci rychle vznikající sítě pracovišť rané péče v ČR. Ruku v ruce seZobrazit text

Rodiče se na sociální službu rané péče obrací v situaci, kdy se zdravotním stavem jejich dítěte není vše v pořádku a jeho vývoj je ohrožen. Raná péče je v takto těžké životní situaci připravena podpořit celou rodinu; provázíme rodinu během prvních měsíců a let života dítěte, jsme jí oporou po stránce psychické, nasloucháme, poskytujeme informace, provádíme odborné poradenství.  Na rodičích leží v tomto období velká odpovědnost, doprovázená obrovskou nejistotou. Rodiče se přirozeně snaží svému dítěti poskytnout co nejlepší podmínky a podporu k jeho rozvoji, často to však pro ně znamená každodenní zátěž, a to v dlouhodobém horizontu. Aby tyto často nelehké situace zvládali, potřebují především dobře porozumět situaci, vědět, co a pročZobrazit text

Raná péče stojí ve středu tří resortů – sociálního, zdravotního, školství. Článek je zamyšlením, jaké místo zaujímá raná péče mezi resorty. Zabývá se náročností nezbytných kompetencí poradkyň rané péče, které z tohoto postavení vyplývají. V neposlední řadě také poukazuje na důležitost meziresortní spolupráce a roli klienta.  Přestože je raná péče preventivní sociální služba, pokud bychom na ni nahlíželi pouze z pohledu sociálního, unikal by nám celý kontext, ve kterém je tato služba zasazena. Raná péče totiž stojí ve středu tří resortů, jež se vzájemně prolínají. Resort sociálních věcí – zdravotní – školství. Společně s ranou péčí stojí ve středu samotný klient, tedy rodina. Rodina v případě narození dítěte seZobrazit text

V tomto článku reflektujeme dosažené výstupy programu Včasná pomoc dětem. Program vznikl v roce 2014 pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Zahraničním partnerem a zároveň donorem je dánská nadace The VELUX Foundations. Od svého počátku program cílí na podporu nestátních neziskových organizací v České republice v prioritní oblasti raná péče a krizová pomoc. V rámci tohoto příspěvku se budeme věnovat pouze oblasti raná péče.  Cílem programu je rozšířit dostupnost služeb rané péče, zvýšit kapacitu poskytovatelů služeb, posílit odbornost a kvalitu poskytovaných služeb. Grantová podpora byla vypsána ve třech kolech v roce 2015, 2017 a 2019, vždy na období dvou let. Za celou dobu existence programu bylo podpořeno aZobrazit text