3/2014

Sociální práce a soudobá společnost

31.10.2014 Oldřich Chytil recenzovaný článek

Vážení a milí čtenáři, cílem tematického čísla, které právě otevíráte, bylo znovu zahájit diskusi o možnostech a budoucnosti sociální práce v současné společnosti.Zobrazit text

31.10.2014 Roman Baláž recenzovaný článek

Tato teoretická přehledová stať reaguje na současné diskuse o institucionalizaci sociální práce v ČR. V literatuře lze vystopovat dva základní typy institucionalizace: moderní profesionalizaci a postmoderní institucionalizaci. Oba pohledy rozdílně pojímají oborové zájmy sociální práce i možné způsoby jejich dosahování v organizacích. Zobrazit text

31.10.2014 Markéta Szotáková recenzovaný článek

Tato stať popisuje oboustranné aktivní zapojení pomáhajících pracovníků a jejich klientů do spolupráce v rámci case managementu jako metodě sociální práce. Snaží se objasnit, co aktivní zapojení znamená a jaké benefity či obtíže přináší ve spolupráci. Hledá také odpověď na to, jak aktivní zapojení ovlivňuje dosahování žádoucí změny, o kterou klient usiluje. Zobrazit text

31.10.2014 Vladislava Vondrová recenzovaný článek

Stať je příspěvkem k diskusi současných diskurzů v sociální práci z perspektivy konceptu informační společnosti. Na informatizaci společnosti je nahlíženo jako na jeden z charakteristických procesů postmoderního světa. Téma tohoto textu nahlížím z ekologické perspektivy, která mi nabízí vhodnou paralelu.Zobrazit text

31.10.2014 Eva Nedomová, Marie Špiláčková recenzovaný článek

Příspěvek se zabývá dílčími výsledky analýzy využití úkolově orientovaného přístupu v Ostravě. Úkolově orientovaný přístup je model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější přístupy v sociální práci. Zobrazit text

31.10.2014 Dana Rosová recenzovaný článek

Príspevok sa zaoberá terénnou sociálnou prácou, jej súčasným stavom a perspektívami rozvoja na Slovensku. Zároveň poukazuje na to, aká je realita na Slovensku v oblasti fungovania terénnej sociálnej práce, aké sú nedostatky pri jej realizácii a čo by bolo dobré zmeniť pre jej skvalitnenie.Zobrazit text