Koordinátor/ka sociální prevence (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 3. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa koordinátor/ka sociální prevence (úředník/úřednice) v odboru sociální péče (úředník/úřednice).
 
Sjednaný druh práce:
 • agenda koordinátora protidrogové prevence
 • prevence kriminality a agenda sociální práce zaměřené na národnostní menšiny a integraci cizinců
 • Místo výkonu práce Praha
 • platová třída 11 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., v platném znění a NV č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění) další dovednosti, schopnosti
 • znalost problematiky prevence kriminality nebo protidrogové prevence
 • znalost problematiky integrace cizinců a národnostních menšin
 • zkušenosti s projektovým managementem a administrací účetních dokladů výhodou 
 • jazykové dispozice (Aj popř. Rj) vítány
 • komunikativnost a kreativita

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích za rok (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 19. 4. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13, odbor –kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP koordinátor/ka sociální prevence“ Kontakt: Telefon 235 011 236 (p. Moravcová) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-koordinator-soc-prevence.html