Koordinátor/ka sociální prevence (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Koordinátor/ka sociální prevence (úředník/úřednice) v odboru sociální péče (2 pracovní místa).
 
Sjednaný druh práce:
 • agenda koordinátora protidorogové prevence
 • prevence kriminality a agenda sociální práce zaměřené na národnostní menšiny a integraci cizinců
 • místo výkonu práce Praha
 • platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb.,

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)
 • znalost problematiky prevence kriminality, integrace cizinců a národnostních menšin je vítána
 • vítány jsou i zkušenosti s projektovým managementem a administrací účetních dokladů
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet…)
 • jazykové dispozice (Aj popř. Rj) vítány
 • komunikativnost a kreativita

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 20. 2. 2017 na adresu: Úřad městské části Praha 13, odbor –kancelář tajemníka k rukám JUDr. Kateřiny Černé adresa Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP koordinátor/ka sociální prevence“

Kontakt: Telefon 235 011 236, 237 (pí Moravcová, pí Havelková)

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-OSP-koordinator-ka-socialni-prevence-2-pracovni-mista.html