Koordinátor / koordinátorka rodinné politiky v odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici koordinátor / koordinátorka rodinné politiky v odboru sociálních věcí  Magistrátu hlavního města Prahy.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

 Co Vás na této pozici čeká

 • tvorba koncepce rodinné politiky na území hl. m. Prahy
 • spolupráce s ústředními správními orgány při přípravě a realizaci celostátních koncepčních materiálů v oblasti rodinné politiky
 • koordinace činností při tvorbě koncepce rodinné politiky na území hl. m. Prahy, jejím předložení, projednání a schvalování příslušnými orgány hl. m. Prahy
 • koordinace odborných prací při zajišťování koncepční, metodické, analytické činnosti na úseku rodinné politiky
 • zpracovávání stanovisek a návrhů pro rozhodovací činnost orgánů hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky
 • spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy a organizacemi na úseku rodinné politiky, včetně poskytování odborné a metodické pomoci
 • konzultační a metodická činnost v projektech na úseku rodinné politiky
 • posuzování úplnosti a správnosti řešení problémů v oblasti rodinné politiky ve vztahu k platné právní úpravě
 • věcné hodnocení žádostí o grant hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky
 • aktualizace informací na Portálu pro sociální oblast hlavního města Prahy

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost koncepčních materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy v oblasti rodinné politiky
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office, Internet)
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • samostatnost

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout?  

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 7. dubna 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.