Projekt Krajské rodinné politiky propojuje aktéry rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika) [1] vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. [2] Jednou ze zásadních a klíčových náplní projektu je síťování aktérů rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni v rámci odborných platforem, v nichž dochází ke vzájemné komunikaci a spolupráci různých aktérů, sdílení dobré praxe a know-how z oblasti rodinné politiky. MPSV vnímá regionální rodinnou politiku jako nenahraditelnou, jelikož vychází ze specifik jednotlivých regionů a potřeb rodin v nich žijících. Přístupem zaměřeným na lokální a regionální úroveň rodinné politiky následuje Česká republika („ČR“) aktuální evropský trend. 

Projekt Krajská rodinná politika se prostřednictvím svých klíčových aktivit snaží reagovat na problematiku nedostatečně rozvinuté praxe ve vytváření regionálních a lokálních prorodinných opatření v ČR. Na centrální úrovni dosud není dostatečně ukotvená spolupráce a komunikace mezi státní správou a regiony v oblasti rodinné politiky. Kraje i obce nezřídka realizují celou řadu programů na podporu rodin, avšak bez dostatku zkušeností s komplexním zabezpečením potřeb rodin. Patrný je také rozdíl v implementaci rodinné politiky, zatímco některé kraje vnímají prorodinnou problematiku šířeji včetně preventivních opatření, jiné kraje zaměřují pozornost více na ohrožené rodiny. V neposlední řadě se centrální úroveň (tedy MPSV) často potýká s nedostatkem informací o obsahu a rozsahu prorodinných aktivit v jednotlivých regionech.

V rámci projektu vzniklo ve všech krajích ČR 14 regionálních platforem, které jsou složeny z odborníků daného regionu. Mezi členy platforem patří zejména zástupci krajů a obcí, neziskového sektoru, Úřadu práce ČR, zástupci z řad akademických pracovníků, odborů, krajských hospodářských komor, zaměstnavatelů i poskytovatelů služeb pro rodiny. Regionální platformy podporují rozvoj síťování subjektů podílejících se na implementaci opatření pro rodiny a podporují systémová řešení rodinné politiky v krajích. V regionálních platformách mj. dochází i ke sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rodinné politiky. Během realizace projektu byla díky fungování regionálních platforem sesbírána a publikována celá řada kvalitních příkladů dobré praxe zaměřených na prorodinné aktivity jak v krajích, tak i v obcích. Příklady dobré praxe jsou uveřejněny v publikaci Sborník dobré praxe rodinné politiky [3] a v Elektronické verzi Sborníku dobré praxe [4], které jsou dostupné na webových stránkách projektu www.rodinyvkrajich.mpsv.cz.

Pro systémovější ukotvení komunikace a spolupráce v oblasti rodinné problematiky na centrální úrovni, tedy mezi odborem rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV a kraji (potažmo obcemi) ČR, vznikla v rámci projektu celorepubliková platforma reprezentovaná vybranými zástupci z jednotlivých krajů ČR. V současnosti tato odborná platforma připravuje Návrh postupů pro systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány státní správy a kraji či obcemi v oblasti rodinné politiky (dále jen „Návrh“), jehož cílem je nastavit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry rodinné politiky, a to jak na úrovni státu, tak i krajů a obcí. Návrh reaguje na potřebu systémovější komunikace, a vychází přitom z předpokladu, že regiony či obce znají potřeby rodin nejlépe, jelikož jsou jim nejblíže. Systémově nastavená komunikace tak ve výsledku napomůže efektivnějšímu uchopení řešení rodinné politiky na státní, regionální i lokální úrovni a umožní propojit přístup státu, krajů a obcí v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Připravovaný dokument vychází zejména z aktuální Koncepce rodinné politiky (MPSV, 2017) [5], navazuje na metodické doporučení Rodinná politika na úrovni krajů a obcí (MPSV, 2008) [6] a na Metodiku rodinné politiky na krajské a místní úrovni [7], která byla publikována v rámci projektu v roce 2019.

Projekt Krajská rodinná politika využívá síťování aktérů rodinné politiky na regionální i celostátní úrovni k naplňování svého hlavního cíle zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik, a to zejména prostřednictvím odborných platforem – regionálních a celorepublikové. V součinnosti s platformami jsou realizovány jednotlivé výstupy projektu, jež ve svém důsledku podporují aktéry rodinné politiky ve vytváření prorodinných opatření a pomáhají tak zkvalitnit život rodin v České republice.

Kateřina Drnková Jačková,
PR pracovnice projektu Krajské rodinné politiky

Použitá literatura a zdroje:

[1] Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

[2] Tento cíl je v souladu s opatřeními navrhovanými v Koncepci rodinné politiky (MPSV, 2017). MPSV. Koncepce rodinné politiky. 2017. [online] Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf.

[3] Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích je dostupný na: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-3/dokumenty-ke-stazeni-5.

[4] Elektronická verze Sborníku dobré praxe je průběžně doplňována o nové příklady dobré praxe, a je dostupná na: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-3/dokumenty-ke-stazeni-6.

[5] MPSV. Koncepce rodinné politiky. 2017. [online] Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf.

[6] MPSV. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Metodické doporučení 2008. [online] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_385.pdf.

[7] MPSV. Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni. 2019. [online] Dostupné z: http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/novinky/Metodika_RP_2_1.pdf. Na vzniku tohoto dokumentu se podílely mj. také regionální platformy projektu.