5/2020

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika) [1] vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. [2] Jednou ze zásadních a klíčových náplní projektu je síťování aktérů rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni v rámci odborných platforem, v nichž dochází ke vzájemné komunikaci a spolupráci různých aktérů, sdílení dobré praxe a know-how z oblasti rodinné politiky. MPSV vnímá regionální rodinnou politiku jako nenahraditelnou, jelikož vychází ze specifik jednotlivých regionů a potřeb rodin v nich žijících. Přístupem zaměřeným na lokální a regionální úroveň rodinné politiky následuje Česká republikaZobrazit text

Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné dobře koncepčně nastavit mechanismy spolupráce, upravit vzájemné dohody a společné postupy a seznamovat všechny zapojené s novými trendy v oblasti sociální, zdravotní i edukační. Proto se projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ [1] kromě dobrého nastavení systémového přístupu a spolupráce zaměřuje rovněž na zvyšování kompetencí pracovníků vZobrazit text

Nezisková organizace Schola Empirica přinesla do Česka novou metodiku, která přináší sociálním a terénním pracovníkům návod, jak mluvit s klienty o tématech výchovy dětí. Pro většinu z nich to je nové rozšíření jejich komunikace s rodinami. Proto vznikl kruh sdílení, kde se všichni pravidelně setkávají a sdílejí si zkušenosti. Společně celou metodiku pak posunují dál.Zobrazit text

V Ostravě ho zajišťuje dluhová platforma Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby dětí. Na tuto složitou problematiku reagují tzv. dluhové platformy iniciované po celé republice Agenturou pro sociální začleňování.Zobrazit text

Předkládaný text přibližuje téma síťování v kontextu lokálního a regionálního prostředí. Představuje síťování jako nástroj, který pomáhá maximalizovat pomoc v náročných životních situacích. Přibližuje základní kroky, které je nezbytné dodržet při vytváření sítí a jejich udržení. Zároveň jsou představeny i příklady dobré praxe, které jsou inspirací.Zobrazit text

ktpp tým sociální práce

Sociální práce ve zdravotnictví s sebou nese nejen úlohu prostředníka mezi nemocným a světem mimo nemocnici, k jejím specifikům patří také znalost diagnóz a jejich odraz v sociální oblasti. Právě kombinace sociálních a zdravotních problémů je náročná na psychiku sociálního pracovníka – např. pokud jde o vážné, život ohrožující onemocnění. K tomu všemu přistupuje i náročnost komunikace, kdy se sociální pracovník musí umět přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.  Kateřina Tichá je od června 2019 členkou konziliárního týmu paliativní péče (KTPP), který nabízí v olomoucké nemocnici specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Co je úlohou sociálního pracovníka v nemocniční paliativní péči, jak se daří tento trend představovat spolupracovníkům i pacientůmZobrazit text

Potká se policajt, socka, učitelka, starosta, ápékáčko, ospoďačka a aktivista aneb sedm speciálních týmů složených z profesionálů v oblasti prevence kriminality i zástupců místních obyvatel působí na území Ostravy. Jejich smyslem je včasné rozpoznání a pojmenování problémových jevů v rizikových lokalitách a hledání jejich efektivního řešení. Zároveň v místě přirozeně tvoří síť aktérů z různých oborů, kteří si díky osobnímu setkávání vyměňují informace, obohacují své znalosti, získávají nové zkušenosti a navazují spolupráci. Multidisciplinární týmy reagují na potřebu propojení aktérů působících v lokalitách, posílení vzájemné výměny informací a hledání efektivních řešení aktuálních problémů. Témata jsou nazírána z různých úhlů, dle zastoupených odborností, čímž jsou obohaceni všichni přítomní. Vytvořená síť umí pružně a rychleZobrazit text