Pro kvalitní legislativu je nutné propojení s terénem

V Ostravě ho zajišťuje dluhová platforma

Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby dětí. Na tuto složitou problematiku reagují tzv. dluhové platformy iniciované po celé republice Agenturou pro sociální začleňování.

Dluhové platformy působí na 9 místech České republiky, kde jsou realizovány pro města, která spolupracují s odborem sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen Agentura pro sociální začleňování). Ukázaly se jako efektivní nástroj pro sdílení informací mezi sociálními pracovníky a lidmi, kteří mají pravomoc agendu ovlivňovat na celostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že jde o náročnou problematiku, která v posledních letech prochází i na legislativní úrovni mnoha změnami, je nezbytné co nejvíce propojovat teorii s praktickými zkušenostmi z terénu.

Dluhová platforma slouží k posilování kvality a efektivity dluhového poradenství. Jejím cílem je umožnit účastníkům dále se vzdělávat a sdílet dobrou praxi i aktuální témata. Prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování platforma komunikuje problematické oblasti spolu s podněty k jejich řešení směrem k Ministerstvu spravedlnosti a přispívá tak ke změnám legislativy.

Dluhová platforma Ostrava

Dluhová platforma Ostrava se schází 2–3x ročně dle aktuálních témat a potřeb účastníků. Na Ostravsku působí od roku 2018 a doposud proběhlo 5 setkání. Pracovníci sociálních služeb, kteří se dluhovou problematikou zabývají, společně diskutují změny v příslušných právních předpisech a jejich dopady projevující se v přímé práci s klienty.

V dluhové oblasti byla nejzásadnější změnou velká novela insolvenčního zákona, účinná od 1. 6. 2019. Tématem dluhových platforem v Ostravě proto byla příprava na tuto novelu. Uskutečnilo se velké setkání všech zástupců platforem v Ostravě za účasti zástupce Ministerstva spravedlnosti, zástupce insolvenčních správců a vedení Agentury pro sociální začleňování. V rámci dluhové platformy proběhla i reflexe dopadů této novely účastníky.

Dalšími tématy, která se formou kulatých stolů, školení, workshopů a debat na dluhové platformě probírala, jsou zastavování nezákonně vedených exekucí, společné jmění manželů a exekuce, obrana proti nekalým obchodním praktikám, dobrá praxe dluhových poraden, návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu a další. Nedílnou součástí setkání je i sdílení anonymizovaných kazuistik případů, které účastníci mohou využít k vlastní sebereflexi a rozšíření svých odborných kompetencí pro každodenní praxi.

Koronavirus zasáhl i do oblasti zadluženosti

V roce 2020 potřebnost dluhové platformy vzrostla z důvodu pandemie COVID-19 a legislativních změn souvisejících s mimořádnými opatřeními vlády. S cílem zmírnit některé dopady pandemie byl schválen soubor zákonů, tzv. lex Covid pro oblast justice, insolvencí a exekucí [1]. V rámci exekučního řízení se jednalo o uložení ochranné doby, po kterou nebude provedena exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí z majetku dlužníka. Z praxe dluhových poraden však vyplývá, že ze strany exekučních úřadů docházelo k zesílení tlaku na dlužníky, aby závazky hradili, a to formou písemných výzev, telefonátů nebo SMS zpráv.

V rámci insolvenčních řízení se dluhoví poradci setkávali i s případy klientů, jejichž insolvenční správci nebyli ochotni reagovat na situaci dlužníka způsobenou pandemií. Nejčastěji při ztrátě zaměstnání dlužníka.

Dluhová platforma bude ve své činnosti pokračovat i nadále. Vzhledem k současné společenské situaci její účastníci očekávají, že dojde k nárůstu a prohloubení problémů domácností spojených se zadlužeností. Sdílení dobré praxe dluhových poradců i předávání zkušeností a podnětů orgánům kompetentním k legislativním změnám tak ještě zvýší svůj význam.

Jana Abrlová,
specialistka sociálního začleňování, Magistrát města Ostravy a odbor začleňování Ministerstva pro místní rozvoj

Použitá literatura a zdroje:

[1] https://www.justice.cz/documents/12681/719889/lex+covid+justice.pdf/f09247ef-8135-4618-8282-ece2afd9e499