Odborný referent / Odborná referentka – sociálně-právní ochrana dětí (Praha)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18 zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 18 vyhlašuje dne 17.01.2023 výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst v odboru sociální péče a zdravotnictví. Sjednaný druh práce: Odborný referent / Odborná referentka  – sociálně-právní ochrana dětí, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 – 11.

Náplň práce:

 • zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník,
 • provádění dohledu nad nezletilými,
 • ochrana dětí před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich řádnou výchovu,
 • poskytování poradenské a výchovné pomoci v sociální a rodinné oblasti,
 • výkon terénní sociální práce.

Pracovní poměr: doba neurčitá, plný pracovní úvazek (40 hodin týdně)

Předpokládaný vznik pracovního poměru: dle dohody

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Další požadavky:

 • požadované vzdělání:

dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 110, odst. 4

  • vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
 • požadované znalosti:
  • praxe v sociální práci výhodou,
  • zkouška odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí výhodou,
  • velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř. práce s databázemi),
 • další dovednosti, schopnosti:
  • organizační a komunikační schopnosti,
  • schopnost samostatného rozhodování,
  • operativnost při uplatňování právních předpisů,
  • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
  • přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce,
  • ochota vynakládat maximální pracovní výkon.

Uchazeč/ka podává přihlášku k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících jsou:

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 6. datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii) u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby jí vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16.02.2023 v podatelně ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00  Praha 9 – Letňany.

Na obálku prosím uveďte:

„NEOTEVÍRAT“ – výběrové řízení – „referent OSPOD“

MČ Praha 18 – Úřad městské části Praha 18

odbor kanceláře tajemníka

Bechyňská 639, 199 00  Praha 9 – Letňany.

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby. Pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky MČ Prahy 18: 87ubtf2

Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: „OKT – neotevírat – výběrové řízení – referent OSPOD“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.

Kontakt:    Hana Klingerová

Telefon:     284 028 172

Fax:            284 028 225

e-mail:       hana.klingerova@letnany.cz

Informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Městské části Praha 18.