Referent sociálních věcí v oddělení sociálně právní ochrany dětí (Praha 5)

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 5 vyhlašuje dne 26. 7. 2019 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředníka/úřednice „Referent sociálních věcí v oddělení sociálně právní ochrany dětí“ v Odboru sociální problematiky a prevence kriminality, Úřad městské části Praha 5.

Sjednaný druh práce: Referent sociálních věcí v oddělení sociálně právní ochrany dětí s místem výkonu práce Praha 5, v platové třídě 10. Jeden pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek, druhý pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou za MD/RD, na plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, c) velmi dobrá znalost českého jazyka, d) způsobilost k právním úkonům, e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vhodné i pro absolventa Požadované znalosti a dovednosti:
 • orientace v obecných právních předpisech, znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet).

Další dovednosti, schopnosti:

 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • předpoklady k samostatné i týmové práci,
 • odolnost vůči stresu, komunikativnost,
 • přesnost, spolehlivost, kreativita.

Výhody:

 • praxe v samosprávě či státní správě,
 • praxe v oblasti sociálně-právní ochrany, včetně orientace v oblasti náhradní rodinné péče,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně právní ochraně dětí,
 • znalost práce s IS GINIS, PROXIO aj.
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme tyto benefity:

 • pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 sick days
 • karta Multisport, Flexi Pass Card, příspěvek na penzijní spoření
 • stravenky v hodnotě 100 Kč, z převážné části hrazené zaměstnavatelem
 • kurzy angličtiny a další možnosti vzdělávání

Zájemce podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitostmi podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: a) jméno, příjmení, titul, b) datum a místo narození, c) státní příslušnost, d) místo trvalého pobytu, e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5 http://archiv.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=1310. K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 8. 2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. Na obálku uveďte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V OSPOD – NEOTVÍRAT“ Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové K rukám vedoucí oddělení personálního a mzdového Případné dotazy zodpoví: Mgr. Iva Pokorná, vedoucí odboru sociální problematiky a prevence kriminality, tel. 257 000 435, email iva.pokorna@praha5.cz.

e-mail: iva.pokorna@praha5.cz
web: https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/#3407