Referent sociálních věcí a sociální pracovník (Votice)

 
Tajemnice Městského úřadu Votice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referent sociálních věcí a sociální pracovník. Výkon činností sociálního kurátora, Sociální práce zaměřené na zajištění „sociálního fungování“ jednotlivců, skupin a komunit v životě obce
 
Nástup do zaměstnání: 1. 1. 2016
Místo výkonu práce: Městský úřad Votice
Platová třída: 10
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • Uchazeč je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • Dosáhl věku 18 let,
 • Je způsobilý k právním úkonům,
 • Je bezúhonný,
 • Ovládá jednací jazyk,
 • Splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Požadujeme:
 • Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem zaměřeným na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • ovládání práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.
Nabízíme:
 • Osobní rozvoj a profesní růst,
 • dobré platové ohodnocení (osobní příplatek, odměny, příspěvek na penzijní pojištění).
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
 • Profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky je možno osobně předat v podatelně Městského úřadu Votice nebo je zaslat do 8. října 2015 na adresu:
 
Město Votice
Odbor kancelář úřadu
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
 
Obálku označte „Výběrové řízení – neotvírat“.

e-mail:
web: