Vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

746 26 Opava, 
Horní náměstí 69 
tajemník Magistrátu města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy 
 
Místo výkonu práce: město Opava 
 
Předpoklady pro výkon funkce: 
• dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění Požadavky stanovené Statutárním městem Opava 
• ukončené VŠ vzdělání, sociálního zaměření výhodou 
• praxe ve vedoucí pozici výhodou 
• minimálně 2 roky praxe v samosprávě nebo státní správě 
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociální oblasti výhodou 
• zkušenosti z oblasti problematiky územně samosprávných celků výhodou 
• znalost obecně závazných právních předpisů, zejména ze sociální oblasti 
• uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Excel, Internet, Outlook) 
• výborné řídící, organizační a komunikativní schopnosti, schopnost týmové práce 
• časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost 
• znalost anglického nebo německého jazyka vítána 
• ŘP skupiny „B“ výhodou 
 
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 
• přesné označení výběrového řízení 
• jméno, příjmení a titul uchazeče 
• datum a místo narození 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo občanského průkazu 
• kontaktní telefonní číslo 
• datum a podpis uchazeče. 
 
Požadované doklady: 
• profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava 
• písemný dokument vyjadřující představy uchazeče o řízení a vedení odboru sociálních věcí v kontextu se všemi funkcemi státní správy i samosprávy, které má odbor plnit. Dokument bude mít rozsah max. 4 normostrany. 
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce) 
• osvědčení vydané MV podle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1.12.1971) 
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů narozených po 1.12.1971) 
 
Platové zařazení: platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe (v souladu nařízením vlády č. 564/2006 Sb.) 
 
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení“ 
 
Termín ukončení příjmu přihlášek: 21. 12. 2012 
 
Předpokládaný nástup: možný ihned Vyhlašovatel se vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 
 
Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
web: http://deska.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=56546