Vedoucí / Vedoucíhoho oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Uherské Hradiště)

Prodloužení termínu pro přijetí přihlášek do výběrového řízení.

Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci Vedoucí / Vedoucíhoho oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště.

Základní požadavky:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 • věk nejméně 18 let 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (odborná způsobilost v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 
 • schopnost řídit kolektiv, motivovat zaměstnance, delegovat úkoly a provádět následnou kontrolu, 
 • schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, zvládání stresové zátěže, komunikační schopnosti a profesionální vystupování, vysoká pečlivost a důslednost, časová flexibilita, 
 • praxe ve veřejné správě výhodou, 
 • praxe ve vedení pracovního kolektivu výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí výhodou, 
 • znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
 • orientace v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, v zákoně o zvláštních řízeních soudních, v zákoně o obcích, ve správním řádu a v občanském zákoníku, 
 • dobrá znalost práce na PC, 
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič.

Dále požadujeme vypracování písemné práce na téma: 

 • Jak si představujete koncepci činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 • Rozsah práce:

  • 2 strany formátu A4, písmo arial 10. Nedodržení rozsahu práce může být důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Práci na dané téma doručte spolu s přihláškou a dalšími doklady.

Druh práce: 

 • vedení a metodické řízení oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí v územním obvodu obce s rozšířenou působností.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče, 
 • místo trvalého pobytu uchazeče, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis uchazeče.

Vzor přihlášky do výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Volná pracovní místa“ → Volná pracovní místa.

Nabízíme: 

 • dobré pracovní a platové podmínky, 
 • pružná pracovní doba, 
 • čtyři dny indispozičního volna („sick days“), 
 • příspěvek na stravování, 
 • klimatizované pracovní prostředí.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (v případě jmenování do funkce doložení lustračního osvědčení dle zákona. č. 451/1991 Sb., v platném znění – platí pouze u uchazečů narozených před 1.12.1971 ).

Další ustanovení: 

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, 
 • Nástup do pracovního poměru je možný od ihned po ukončení výběrového řízení /případně dle dohody/, 

Platová třída: 11

Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště.

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30.4.2020 do 12.00 hodin na adresu: 

Městský úřad Uherské Hradiště
personální a mzdové oddělení
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 4″.

e-mail: Personální a mzdové oddělení právního odboru: Tel: 572525301
web: https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=3842