Referent / Referentka odboru sociálních služeb (Uherské Hradiště)

Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění
vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Referent / Referentka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (oddělení sociálně-právní ochrany dětí).

Základní požadavky: 

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, 
 • věk nejméně 18 let, 
 • svéprávnost, 
 • bezúhonnost, 
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání, 
 • odborná způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
 • znalost zákonů zaměřených na ochranu práv dítěte, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • psychická odolnost, samostatnost, komunikativnost,
 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty, 
 • znalost práce s PC (MS Office), 
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, 
 • praxe v oboru (službách a veřejné správě) a zkoušky odborné způsobilosti výhodou.

Druh práce: 

 • samostatný výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče, 
 • místo trvalého pobytu uchazeče, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis uchazeče.

Vzor přihlášky do výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Volná pracovní místa“ → Volná pracovní místa.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další ustanovení: 

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
 • Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody 
 • Platová třída: 11 
 • Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště

Nabízíme: 

 • pružnou pracovní dobu, 
 • čtyři dny indispozičního volna („sick days“), 
 • příspěvek na penzijní připojištění, 
 • příspěvek na stravování, 
 • klimatizované pracovní prostředí.

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 4.9.2020 do 12.00 hod. na adresu:

Městský úřad Uherské Hradiště
personální a mzdové oddělení
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 12“.

e-mail: edita.tomkova@mesto-uh.cz
web: https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4247