Pracovník sociálních agend v péči o rodinu (Brno)

 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti na odboru sociálním – platová třída 10. Nástup nejlépe od 01.08.2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
 • dobrá znalost českého jazyka
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru)
 • plná svéprávnost
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
 • Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, znalost správního řízení a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů s použitím v praxi

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami. Adresa pro příjem přihlášek Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Nemecz, tel.739889177, email: nemecz@bystrc.cz. Termín pro přihlášení do 21.06.2019 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).

e-mail: nemecz@bystrc.cz
web: http://www.bystrc.cz/images/1411_001-p%C3%A9%C4%8De_o_rodinu_OSOC.pdf