Právník odboru sociální péče (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce právník oboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla
věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační
předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání právnického směru;
  • orientace v právních předpisech a platných normách v oblasti sociální péče a sociálních služeb;
  • dobré komunikační schopnosti pro jednání s klienty;
  • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office, Codexis, Internet).

Praxe v právní oblasti je vítána, není však podmínkou (místo je vhodné i pro absolventy vysokých škol s uvedenou právnickou specializací).

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu;
  • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
  • Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 

Pracovní náplň: výkon komplexních právních činností na odboru sociální péče včetně zastupování
veřejných zájmů v soudních sporech. V rámci sociálněprávní ochrany dětí rozhoduje ve správním
řízení o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, o výchovných opatřeních, o
uložení pořádkové pokuty rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu, o správních deliktech a vede
jejich evidenci. Realizuje výkon opatrovníka pro správu jmění dítěte, realizuje výkon kolizního
opatrovníka ve složitých řízeních a realizuje výkon práv a povinností spojených s výkonem funkce
veřejného opatrovníka, zejména se účastní soudních jednání a jednání u notáře. Poskytuje metodickou
pomoc nižším správním úřadům. Tvoří smlouvy související s činností odboru a vede jejich evidenci.

Platové zařazení: do platové třídy 12, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše
zařazenému vykonávanému druhu práce. Zaměstnanecké výhody jsou garantovány platnou kolektivní
smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na webových stránkách města na adrese

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.html
.)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dn 11. dubna 2023.

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel.
485 243 761 nebo 485 243 768 – 9).

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRÁVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.