Referent agendy opatrovnictví (Liberec)

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce referent agendy opatrovnictví v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené Statutárním městem Liberec pro uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu; případně i vyšší odborné vzdělání;
  • znalost příslušných zákonných norem; samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost; velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty.

Uvítáme praxi v sociální oblasti.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

– jméno, příjmení a titul; – datum a místo narození; – státní příslušnost; – místo trvalého pobytu; – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana). Musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: – životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; – ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/osobni-dotaznik-prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.html

Popis vykonávané činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agendy veřejného opatrovníka u osob, které jsou omezeny ve svéprávnosti, a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec. Zastupování opatrovance při podávání žádostí a uzavírání smluv. Jednání na úřadech, v bankách, u soudu, u notáře, u exekutora a jiných institucí. Nakládání s finančními prostředky opatrovance a jeho dalším majetkem. Zajišťování potřeb opatrovance.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Zaměstnanecké výhody jsou garantovány platnou kolektivní smlouvou úřadu. Přehled poskytovaných benefitů je na https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/tajemnik/oddeleni-personalni/dokumenty/prihlaska-k-vyberovemu-rizeni.html

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup možný ihned, případně dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 28. února 2022.

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 – 9). Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT AGENDY OPATROVNICTVÍ.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče.

Vrácení písemných materiálů poskytnutých k výběrovému řízení: po skončení výběrového řízení si uchazeči mohou materiály osobně vyzvednout na personálním oddělení Magistrátu města Liberec nebo (po dohodě) jim budou zaslány poštou.