Referent SPOD (Náměšť nad Oslavou)

 
Město Náměšť nad Oslavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent sociálně-právní ochrany dětí.
 • místo výkonu práce: SO ORP Náměšť nad Oslavou
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou
 • předpokládaný termín nástupu: možný ihned, dle dohody
 • platová třída: 10 – dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Stručné vymezení pracovní náplně:
 • samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami a jednotlivci
 • zajišťování funkce kolizního opatrovníka při zastupování nezletilých dětí u soudu, notářství, zprostředkování odborné pomoci
 • spolupráce s ústavními zařízeními, školskými a zdravotnickými zařízeními, soudy, orgány činnými v trestním řízení, obecními úřady, atd. v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
 • další činnosti vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • věk alespoň 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • a dále předpoklady dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách)
Požadujeme:
 • vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšším odborné vzdělání obor vzdělání: v souladu s § 110 odst. 4 zákona o sociálních službách
 • znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, orientace v zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, 500/2004 Sb., správní řád, a dalších zákonech týkající se SPOD (např. zák. č.: 99/1963 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb., 292/2013 Sb., 109/2002 Sb., 89/2012 Sb.)
 • psychická odolnost, velice dobré komunikační schopnosti,
 • vnímavost, spolehlivost, samostatnost
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
Dále výhodou:
 • praxe při výkonu sociálně právní ochrany dětí
 • ZOZ k výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí 
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče – datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče – místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail) – datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný ZDE. Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT – VŘ – referent SPOD“ osobně na podatelnu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
 • Ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 1. 12. 2016.
 • Termín osobních pohovorů s uchazeči je stanoven na 7. 12. 2016, vybraní uchazeči budou po zhodnocení došlých přihlášek osloveni tajemnicí městského úřadu k účasti na osobních pohovorech.
Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Tomáš Nevrtal, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 568 619 170, e-mail: nevrtal@mesto-namest.cz nebo tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail: moudra@mesto-namest.cz

e-mail: nevrtal@mesto-namest.cz
web: http://www.namestnosl.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=4520