Referent/ka pro SPOD – Ostrava

Ředitel Moravskoslezského krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent/ka pro sociálně-právní ochranu dětí – Odbor sociálních věcí (Funkční náplň)


Zařazení: Úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Platové zařazení: 11. platová třída (16 750,00 Kč – 25 190,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad v Ostravě.

Požadované vzdělání: VŠ mag. – zaměření se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe minimálně 1 rok při poskytování nebo organizování sociálně-právní ochrany dětí anebo poskytování nebo organizování sociálních služeb zaměřených na rodinu a děti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osobní dotazník.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici. (doložení pracovního posudku je nepovinné)

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 21. 12. 2012 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Mgr. Dagmar Onderková, A 237, t. č. 595 622 674 dagmar.onderkova@kr-moravskoslezsky.cz

e-mail: dagmar.onderkova@kr-moravskoslezsky.cz
web: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ud_mista.html?c=1072