Sociální pracovník/ce – kurátor (Příbram)

 
Hledá se posila na pozici sociálního pracovníka – kurátora pro děti a mládež na OSPOD v Příbrami. Více informací níže.
 
Stručná charakteristika vykonávané práce:
 • plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež),
 • zajišťování sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin a s dětmi páchajícími přestupky
 • výkon odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě
 • konzultační a poradenská činnost
 • spolupráce se soudy, policií, probační a mediační službou, sanace rodiny
 • práce v terénu
Požadavky:
 • vzdělání: vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné + splnění kvalifikačního požadavku pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost práce na PC,
 • důslednost v práci a spolehlivost,
 • sociální cítění s ohroženými dětmi,
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • praxe v sociální oblasti – výhodou,
 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (část upravující rodinné právo) – výhodou.
Platové podmínky:
 • 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, možnost osobního příplatku.
Pracovní poměr na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Místo výkonu práce: Městský úřad Příbram
Předpokládaný nástup: květen/červen 2017, příp. dohodou
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
 • státní občanství ČR nebo u občana s cizím stát. občanstvím trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost – za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.)
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (žádáme předložit navíc fotokopii maturitního vysvědčení) + doklad o splnění kvalifikačního požadavku pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů a s uchováním předložených ověřených kopií dokladů, které jsou předloženy pro účely tohoto vyhlášeného výběrového řízení do doby jeho ukončení, max. po dobu 3 měsíců.
Přihlášku je nutno podat písemně. Přihlášku lze odeslat na adresu:
 • Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
Bližší informace na tel. 318 402 224 – oddělení personální a vnitřních věcí.
 
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče,
 • pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu.
Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději 21.04.2017 do 12:00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Uchazeč, který bude vybrán na uvedenou pozici, bude o výsledku telefonicky vyrozuměn do 14 dnů po ukončení lhůty pro podání přihlášky. Dokumenty ostatních uchazečů budou připraveny k osobnímu vyzvednutí v informacích MěÚ Příbram od 15.05.2017 do 15.06.2017, příp. na vyžádání mohou být zaslány poštou.

e-mail:
web: