Sociální pracovník/ce OSPOD (Praha 13)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 13 – Úřad městské části Praha 13 zastoupené tajemníkem Úřadu městské části Praha 13 vyhlašuje dne 9. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník/pracovnice v odboru sociální péče (OSPOD) (úředník/úřednice)

Sjednaný druh práce:

činnosti spojené s komplexním zajišťováním agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle platných předpisů v odboru sociální péče Městské části Praha 13 s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 222/2010 Sb. v platném znění a NV č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů :

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost.

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění – sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, práva nebo speciální pedagogika) další dovednosti, schopnosti
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích za rok (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 25. 10. 2017 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor –kancelář tajemníka k rukám Ing. Jaroslava Mareše Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP sociální pracovník/ce OSPOD“

Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 9. 10. 2017 Ing. Jaroslav Mareš tajemník Úřadu městské části Praha 13

Vyvěšeno: 9. 10. 2017

Sejmuto: 25. 10. 2017

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-socialni-pracovnik-ce-OSPOD.html