Sociální pracovník/ce OSPOD (Praha)

 
Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice v odboru sociální péče (OSPOD) (úředník/úřednice).
 
Sjednaný druh práce:
 • činnosti spojené s komplexním zajišťováním agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle platných předpisů v odboru sociální péče Městské části Praha 13 s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 222/2010 Sb. v platném znění a NV č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění – sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, práva nebo speciální pedagogika)
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí výhodou
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích za rok (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 7. 4. 2018 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor – kancelář tajemníka k rukám Ing. Jaroslava Mareše Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP sociální pracovník/ce OSPOD“ Kontakt: Telefon 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková).

e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
web: http://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-socialni-pracovnik-ce-OSPOD-5.html