SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE CENTRA VOLNÉHO ČASU – Moravská Třebová

Městský úřad v Moravské Třebévé hledé SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU CENTRA VOLNÉHO ČASU.

Charakteristika vykonávané činnosti: 
pedagogický dozor v rámci zajištění provozu Centra volného času, po zapracování a složení příslušných zkoušek také výkon práce terénního sociálního pracovníka. 

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová
Nástup: předpokládaný nástup od 01.09.2012, případně dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpoklady:
státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, věk starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou (se zaměřením na sociální oblast – výhodou),
  • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost a diskrétnost,
  • komunikativnost a schopnost jednání s občany v tíživých sociálních situacích,
  • základní znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
  • praxe v obdobném oboru výhodou,
  • praxe v jednání s občany výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní kontakt, informaci o splnění výše uvedených požadavků, datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce).

Další informace: práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní plat v rozpětí: 11.570 – 17.400,- Kč, po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.

Bližší informace poskytne p. Marcela Opluštilová, vedoucí Centra volného času, telefon 461319060, mobil 731450377 nebo Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu.

Písemnou přihlášku v obálce označené “Neotvírat – personální výběrové řízení – Centrum volného času” zašlete: poštou do 31.07.2012 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu: Městský úřad Bc. Kamila Barvová nám. T. G. Masaryka č.o. 29 571 01 Moravská Třebová, NEBO předejte do 31.07.2012 do 15 00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

e-mail:
web: http://www.mtrebova.cz/mesto/centrum-volneho-casu