Sociální pracovník (Nové Město nad Metují)

 
Nové Město nad Metují, Klub MANDL, hledá Sociálního pracovníka/sociální pracovnici.
 
Předpoklad nástupu do zaměstnání: září 2015 nebo dle dohody 
Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (zástup za MD) 
Platové zařazení: 9. platová třída
 
Pracovní náplň: 
 • poskytování služeb v souladu s činnostmi danými zákonem o sociálních službách, dle metodik klubu a v souladu se svou pozicí, 
 • odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, 
 • vedení dokumentace související s poskytováním služeb, 
 • zabezpečení provozu Klubu MANDL během otevírací doby,
 • podílení se na tvorbě, skladbě a realizaci programů, akcí a dalších činností klubu,
 • spolupráce na realizaci celoročního plánu aktivit klubu a na výroční zprávě, 
 • spolupráce s dalšími návaznými a spolupracujícími institucemi, 
 • zvyšování odbornosti 
 • plná svéprávnost, bezúhonnost 
 • zdravotní způsobilost 
 • odborná způsobilost 
Další požadované dovednosti: 
 • časová flexibilita (práce s klienty v odpoledních hodinách)
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • komunikační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • schopnost empatie
 • schopnost sebereflexe
 • asertivita 
Dále uvítáme:
 • praxi v oblasti sociální práce
 • orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce 
Nabízíme:
 • práci v mladém a kreativním kolektivu
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • práci pod supervizí
 • příjemné pracovní podmínky 2 
Náležitosti přihlášky: 
 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození, státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail) 
 • číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce 
K přihlášce se připojí tyto doklady: 
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace
 • motivační dopis max. jedna stránka A4 
Termín podání přihlášek: do 20. srpna 2015
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. 
 
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude písemně nebo telefonicky sdělen všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení. 
 
Bližší informace podá Mgr. Lenka Kulichová, vedoucí Klubu MANDL, tlf.: 491 470 651, mobil: 605 201 090 
 
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 54901 Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – Sociální pracovník – Neotvírat“

e-mail: klub.mandl@seznam.cz
web: http://www.klubmandl.cz/