Sociální pracovník OSPOD (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa sociální pracovník – SPOD (11. platová třída).

Charakteristika pozice:
Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, provádí a koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež), vykonává veřejné poručenství a opatrovnictví dětí, poskytuje odborné sociální poradenství, provádí sociální práci s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci, provádí depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob, účastní se trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým, spolupracuje se státními i nestátními institucemi.

Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
tel.: 541 421 723
e-mail: buresova@reckovice.brno.cz

Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 78/11, 621 00 Brno.
Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týden).
Doba trvání pracovního poměru: Doba neurčitá.
Předpokládané datum nástupu: Ihned po skončení výběrového řízení, případně dle dohody.
Platové podmínky: Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
 • znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru:
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • rodinné právo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v zákoně o sociálních službách, trestním zákoníku, trestním řádu a v problematice soudnictví ve věcech mládeže,
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi (empatie, asertivita), psychická odolnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost práce v týmu,
 • zdravotní způsobilost, ochota dále se vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost, znalost práce s PC.

Dále výhodou:

 • praxe v sociální oblasti,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí (povinnost prokázat do 18 měsíců od nástupu).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy),
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružná pracovní doba,
 • příspěvky ze sociálního fondu na stravování a společenskou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost (stravenková a benefitní karta Edenred), ošatné, dary při životních výročích.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (ust. § 4 zákona o úřednících):

 • státní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících):

 • název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto doklady (ust. § 6 odst. 4 zákona o úřednících):

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Přihláška k výběrovému řízení v elektronické podobě je k dispozici ke stažení na webových stránkách městské části ZDE.

Termín pro doručení úplných přihlášek: 16. 6. 2023 (včetně). Případně v pozdějším termínu na email: buresova@reckovice.brno.cz

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení v termínu na adresu:

Statutární město Brno městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
tajemnice
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

nebo předejte na podatelně úřadu.

Přihlášku v elektronické podobě lze doručit do datové schránky ID py6bvvq nebo zaslat e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny podatelna.reckovice@brno.cz.