Sociální pracovník / pracovnice OSPOD (Praha)

Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 10. 1. 2020 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník / pracovnice v odboru sociální péče (odd. sociálně-právní ochrany dětí) 2 pracovní místa.

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce:

 • poradenská činnost ohroženým rodinám s dětmi, šetření v rodinách, zastupování nezl. dětí u soudu a při notářských záležitostech, podávání podnětů k zahájení soudního jednání ve věci péče o nezl. děti, spolupráce s Policií ČR, s pediatry, školami, vedení kompletní dokumentace o nezl. dětech, zabezpečování péče o ohrožené děti v režimu „pohotovosti“.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
 • dosažení 18 let věku – občan ČR 
 • nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou

 • praxe v obdobné pozici 
 • zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče 
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku sociálně-právní ochrana dětí

Benefity

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty 
 • přátelský kolektiv
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí 
 • přímo na stanici metra B „Hůrka“ 
 • 5 týdnů dovolené 
 • 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) 
 • možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné) 
 • školení 
 • stravenky 
 • příspěvek na penzijní pojištění 
 • příspěvky při životních a pracovních výročích 
 • příspěvek na dětskou rekreaci 
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, titul 
 • datum a místo narození 
 • státní příslušnost 
 • adresa trvalého pobytu 
 • číslo občanského průkazu 
 • telefonický kontakt 
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit: 

 • strukturovaný profesní životopis 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) 
 • popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené:

„Výběrové řízení– OSP sociální pracovník (OSPOD)“ doručte nejpozději do 28. 1. 2020 na adresu: 

Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: Jana Moravcová, tel.: 235 011 236

e-mail: moravcovaj@praha13.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-socialni-pracovnik-OSPOD-2-mista-1.html