Sociální pracovník/pracovnice (Štětí)

 
Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí, při projektu „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám“.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky na uchazeče:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu
 • dobrá znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní spojení

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie)
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost

Předpokládaný termín nástupu je 1. června 2018, případně dohodou. Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zdění pozdější předpisů, platová třída: 10. Místo výkonu práce je město Štětí. Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání projektu Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, tj. do 31. 12. 2019.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 26. 4. 2018 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“. Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 26. 4. 2018 do 15.00 hodin. Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová, tel. 732 931 767.

e-mail: pavla.lipova@steti.cz
web: http://www.steti.cz/content/view/3857/1/